Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Børnetilskud

Børnetilskud ydes til forskellige målgrupper som hjælp til barnets forsørgelse. Det drejer sig bl.a. om børn af enlige forsørgere og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre. Man kan have ret til mere end én type af børnetilskud.

Generelle betingelser

Det er en betingelse for ret til børnetilskud, at barnet ikke bliver forsørget af offentlige midler og ikke har indgået ægteskab.

Det er desuden en betingelse for ret til børnetilskud, at forældrene har fast bopæl her i landet, og at barnet faktisk opholder sig her i landet. Dog har pensionister, der modtager pension under ophold i udlandet, også ret til at få udbetalt særligt børnetilskud til børn af pensionister under ophold i udlandet.

Hvis ikke forældrene eller barnet har dansk indfødsret eller som flygtninge er undtaget fra kravet herom, forudsætter udbetaling af ordinært og ekstra børnetilskud ophold her i landet i det seneste år og udbetaling af særligt børnetilskud ophold her i landet i de seneste tre år.

Reglerne om indfødsret, bopæl og ophold kan fraviges efter internationale konventioner. For eksempel har børn af forældre fra andre nordiske lande og børn af personer, der efter EF-forordning 883/04 er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, ret til børnetilskud, så snart de tager ophold her i landet.

Danske statsborgere har ret til børnetilskud, når de ved udstationering el. lign. efter EF-forordning 883/04 er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, selv om de opholder sig i et andet EU-land.

Efter EF-forordning 883/04 gælder desuden, at EU-borgere, der er beskæftiget i Danmark, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, også selv om de er bosat uden for landets grænser.

For yderligere oplysninger henvises til vejledning af 31. maj 2010 om EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883-2004, Del IX - Vejledning om familieydelser.

I tillæg til reglerne om indfødsret, bopæl og ophold gælder der tillige et optjeningsprincip for ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Det bemærkes, at dette optjeningsprincip finder tilsvarende anvendelse i forhold til ret til børne- og ungeydelse.

Efter optjeningsprincippet skal den, der har forsørgelsespligt over for barnet, have haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i 6 år inden for de seneste 10 år for at få fuld ydelse. Riget omfatter Danmark, Færøerne og Grønland. Optjeningen beregnes sådan:

 • Efter ½ års bopæl eller beskæftigelse her i riget: Optjent ret til 8,3 pct. af den fulde ydelse
 • Efter 1 år: Optjent ret til 16,7 pct.
 • Efter 1½ år: Optjent ret til 25 pct.
 • Efter 2 år: Optjent ret til 33,3 pct.
 • Efter 2½ år: Optjent ret til 41,7 pct.
 • Efter 3 år: Optjent ret til 50 pct.
 • Efter 3½ år: Optjent ret til 58,3 pct.
 • Efter 4 år: Optjent ret til 66,7 pct.
 • Efter 4½ år: Optjent ret til 75 pct.
 • Efter 5 år: Optjent ret til 88,3 pct.
 • Efter 5½ år: Optjent ret til 91,7 pct.
 • Efter 6 år: Optjent ret til fuld ydelse

En borger, der optjener rettigheder i forhold til optjeningsprincippet, kan mod forevisning af dokumentation til Udbetaling Danmark få omgjort en beregning om beskæftigelses- eller bopælsperioden.

Optjeningsprincippet trådte i kraft 1. januar 2012, men anvendes ikke på en inden da allerede erhvervet ret til børnetilskud, så længe retten bevares uden afbrydelse.

Fra 1. januar 2018 overgik man fra et 2-årigt til et 6-årigt optjeningskrav. Personer, der inden 1. januar 2018 har erhvervet ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter det 2-årige optjeningskrav, vil forblive på denne ordning, så længe retten til ydelsen ikke afbrydes. 

For personer omfattet af EF-forordning nr. 883/04 medregnes beskæftigelses- eller bopælsperioder i andre EU/EØS-lande og Schweiz, når optjeningsprincippet skal opfyldes (sammenlægningsprincippet).

Ansøgning

Der skal ansøges om en række af børnetilskuddene, mens andre udbetales uden ansøgning.

Udbetaling

Børnetilskud tilkommer barnet.

Børnetilskud bliver udbetalt kvartalsvis forud senest den 20. i den første måned i kvartalet. Tilskuddet bliver udbetalt første gang i kvartalet efter, at retten til tilskuddet er erhvervet, og sidste gang for det kvartal, i hvilken retten til tilskuddet ophører. Retten til børnetilskud ophører, når barnet fylder 18 år.

Børnetilskud bliver som udgangspunkt udbetalt til moderen.

Har forældrene delt forældremyndighed, bliver børnetilskuddet udbetalt til den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, bliver børnetilskuddet udbetalt til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret på betingelse af, at denne forælder har del i forældremyndigheden. Hvis det skønnes bedst for barnet, kan Udbetaling Danmark bestemme, at børnetilskuddet bliver udbetalt til en anden, herunder til barnet selv.

Regulering

Børnetilskud bliver reguleret én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten. Det samme gælder de beløbsgrænser, der bliver anvendt for de børnetilskud, der indtægtsreguleres.

Se satser

Oplysningspligt og tilbagebetaling

Modtagere af børnetilskud har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i deres forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af tilskuddet.

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler børnetilskud.

Hvis du ønsker yderligere information om børnetilskud, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Børnetilskud på borger.dk

Hvornår man er enlig eller samlevende

Love og regler om børnetilskud

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag: LBK nr. 63 af 21/01/2019

Vejledning om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag: VEJ nr. 10177 af 11/10/2007

Sidst opdateret: 12-03-2024