Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Boligsikring

Ikke-pensionister og førtidspensionister af reglerne efter 1. januar 2003 (ny ordning) kan søge om boligsikring. Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere og til boliger med eget køkken.

Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister. Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003, kan også modtage boligsikring.

Se satser

Grundlæggende betingelser

Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere.

Der kan som udgangspunkt kun ydes boligstøtte til boliger med eget køkken. For at få boligsikring skal lejeren indsende en ansøgning til Udbetaling Danmark. Der ydes boligsikring fra den 1. i måneden efter, at ansøgningen er indgivet. Ved indflytning ydes boligsikring dog fra indflytningsdagen, hvis ansøgningen indgives inden en måned.

Boligsikring beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal.

Der er særlige regler for boligsikring for førtidspensionister efter ny ordning (regler efter 1. januar 2003), for stærkt bevægelseshæmmede og for beboere i kollektive bofællesskaber.

Indkomst og formue

Samtlige husstandsmedlemmers indtægter indgår i beregningen. Børns indtægter (§ 8, stk. 4) medregnes dog ikke.

Der medregnes de typer indkomster, der ifølge skattelovgivningen kaldes:

 • Personlig indkomst - dvs. løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), uddannelsesstøtte, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, pension, honorarer, indtægt ved selvstændig virksomhed og lign.
 • Positiv kapitalindkomst - dvs. summen af renteindtægter og renteudgifter mv. Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten.
 • Aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.
 • Har husstanden formue over et vist beløb (§ 8 a, stk. 1), medregnes en procentdel heraf i indkomsten.

Husleje

Boligsikring beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for boligen. Der ydes ikke boligsikring til udgifter, der betales ved siden af lejen, som for eksempel varme- eller antennebidrag. Huslejen skal dog forhøjes med særlige beløb per m², hvis:

 • lejeren betaler for vandforbrug ud over lejen
 • lejeren har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist
 • boligen opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (fjernvarme, naturgas m.v.)
 • boligen opvarmes udelukkende med el eller gas, og den fulde varmeudgift betales ud over lejen.

Hvis huslejen er væsentlig højere end, hvad der normalt betales for tilsvarende lejligheder, kan Udbetaling Danmark nedsætte beregningshuslejen til et lavere beløb. Udbetaling Danmark kan også indbringe lejens størrelse for huslejenævnet.

Boligens størrelse

Boligsikring gives kun til et vist antal kvadratmeter. Er boligen større, indgår kun en del af huslejen i beregningen. Arealet opgøres som bruttoetagearealet, dvs. inkl. bl.a. adgangsarealer såsom trappeopgange.

For den 1. person i husstanden medregnes 65 m² - for hver af de følgende personer medregnes 20 m².Bor to personer for eksempel i en bolig på 100 m², medregnes kun 85/100 af huslejen, når boligsikringen skal beregnes.

Beregning af boligsikring

Boligsikring beregnes som forskellen mellem en andel af lejen og en andel af indkomsten. Huslejeandelen er 60 pct. af lejen. Indkomstandelen udgør 18 pct. af husstandens indkomst over et grænsebeløb (§ 22, stk. 1).

Hvis der er børn i husstanden, forøges grænsebeløbet med et vist beløb (§ 22, stk. 1) for hvert barn fra det 2. til det 4. barn. Er der kun ét barn i husstanden, forøges grænsebeløbet ikke.

En boligsikringsmodtager skal dog altid betale et vist beløb af huslejen selv (§ 22, stk. 2).

Er der ikke børn under 18 år i husstanden, kan boligsikringen uanset indkomst ikke være højere end 15 pct. af huslejen.

Maksimum- og minimumbeløb

Der er fastsat et maksimum for størrelsen af huslejen, som der kan gives boligsikring til (§ 14, stk. 1). Dette maksimum forhøjes med 5 pct. for hvert barn i husstanden op til 4 børn.

Der er fastsat et maksimumbeløb for, hvor meget en enkelt husstand højst kan modtage i boligsikring (§ 23, stk. 1).

Der er fastsat et minimum for hvor stor boligsikringen skal være, før den kommer til udbetaling (§§ 33, 34).

Regulering af beløb

De forskellige beløb i loven, for eksempel grænsebeløbet for indkomst, egenbetaling m.v., reguleres én gang årligt den 1. januar.

Man kan altid se de aktuelle satser i Social-, Børne- og Integrationsministeriets vejledning om regulering af satser på det sociale område, der udsendes én gang årligt.

Den endelige beregning til brug for udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark.

Det er imidlertid muligt selv at foretage en foreløbig beregning af boligsikring på borger.dk, se link i højre side.

Særregler for førtidspensionister og for stærkt bevægelseshæmmede

For førtidspensionister på ny ordning (regler efter 1. januar 2003) samt stærkt bevægelseshæmmede, der bor i en egnet bolig herfor, gælder særligt:

 • Der kan også ydes boligsikring til ejer- og andelsboliger. Boligsikringen ydes i disse tilfælde som lån.
 • Boligsikringen kan godt overstige 15 pct. af lejen, selv om der ikke er børn i husstanden.

For stærkt bevægelseshæmmede, der bor i en egnet bolig herfor, gælder herudover:

 • Arealgrænsen på 65 m² forøges med 10 m².
 • Maksimum for leje og boligsikring forhøjes med 50 pct.

For stærkt bevægelseshæmmede, der anvises en egnet almen bolig af kommunen, gælder maksimumbeløbene ikke.

Særregler for kollektive bofællesskaber

Ved et kollektivt bofællesskab forstås, at beboerne deles om en bolig med et fælles køkken uden særskilt køkken til den enkelte beboer.
Beboere i kollektive bofællesskaber kan i visse tilfælde få boligstøtte til den enkeltes husleje (§ 24, stk. 1, nr. 1-5). De væsentligste betingelser er at:

 • bofællesskabet har mindst 5 beboere
 • den fælles bolig har et værelse mere end antallet af beboere
 • alle beboerne er anvist på grund af et særligt socialt behov, eller alle er fyldt 55 år, eller bofællesskabet er et alment bofællesskab

Derudover er det muligt at få boligstøtte til kollektive bofællesskaber på 3 eller 4 personer til almene familieboliger (§ 24, stk. 1, nr. 6).

Udbetaling og administration

Udbetaling Danmark foretager beregning og udbetaling af boligsikring. Boligsikring kan udbetales enten til lejeren eller direkte til udlejeren. Udbetaling til udlejeren kan især være praktisk ved større udlejere som for eksempel almene boligorganisationer.

Omregning, genberegning og efterregulering

Boligsikring skal omregnes i løbet af året ved ændret boligudgift, ændret husstandssammensætning eller indkomstændringer.

Udbetaling Danmark genberegner boligsikringen hver måned på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, hvis indkomstændringen er mindst 800 kr. og boligsikringen ændres med mere end 200 kr. Hvis boligsikringen sættes ned, vil borgeren blive hørt om oplysningerne forinden. Ved efterreguleringen ses der bort fra grænsen på 800 kr.

Én gang årligt efterreguleres boligsikringen, således at boligsikring skal tilbagebetales eller efterbetales, hvis der i løbet af året er udbetalt 250 kr. eller mere for meget eller for lidt i boligsikring. Efterreguleringen gennemføres, når den skattemæssige årsopgørelse foreligger.

Oplysningspligt og tilbagebetaling

Boligstøttemodtageren skal oplyse Udbetaling Danmark om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligsikring. Viser det sig, at der har været ændringer i husstandens forhold, som boligstøttemodtageren ikke har oplyst om, kan det betyde, at for meget udbetalt boligsikring skal tilbagebetales.

Oplysningspligten gælder dog ikke oplysninger om husstandsindkomst, medmindre det er oplysninger om selvstændig erhvervsvirksomhed eller indkomst der ikke er skattepligtig i Danmark. Viser det sig, at der har været ændringer i husstandens indkomst, skal for meget udbetalt boligsikring som udgangspunkt tilbagebetales og for lidt udbetalt boligsikring efterbetales, uanset om boligstøttemodtageren har givet oplysninger om indkomstændringen.

Alle voksne husstandsmedlemmer hæfter for tilbagebetalingen.

Til borgere

Boligstøtte på borger.dk

Beregn boligstøtte på borger.dk

 

Sidst opdateret: 08-03-2024