Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Børnetilskud til enlige forsørgere

Ordinært børnetilskud bliver udbetalt efter ansøgning til børn af enlige forsørgere. Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud til enlige forsørgere, der har barnet hos sig.

Ordinært børnetilskud bliver udbetalt efter ansøgning til børn af enlige forsørgere.

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud til enlige forsørgere, der har barnet hos sig. Der ydes kun et ekstra børnetilskud per forsørger uanset antallet af børn.

Se satser

Betingelser for udbetaling

Det er den, der har forældremyndigheden, der skal være enlig forsørger. Er der fælles forældremyndighed, er det den, som barnet opholder sig mest hos, eller – hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre – den, barnet er tilmeldt folkeregisteret hos, som skal være enlig forsørger.

Ordinært og ekstra børnetilskud kan desuden blive udbetalt, når den ene ægtefælle er indsat i en institution under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder, og den anden ægtefælle, der har barnet hos sig, er enlig.

Man skal opfylde de generelle betingelser for at få børnetilskud, hvis man skal kunne få det ordinære eller ekstra børnetilskud til enlige forsørgere:

Generelle betingelser for børnetilskud

Pensionister kan have en særlig ret til det ordinære børnetilskud.

Børnetilskud til pensionister

Hvornår er man enlig forsørger?

En gift person anses for enlig forsørger, når samlivet er ophævet på grund af uoverensstemmelser, og den pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med en anden. Bor ægtefællerne hver for sig, uden at dette skyldes uoverensstemmelser, bliver ingen af dem anset som enlig forsørger.

En person, der ikke er gift, bliver anset for enlig forsørger, hvis pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med en anden. Det er et ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk lov. I almindelighed forudsætter et ægteskabslignende forhold, at der er samme folkeregisteradresse. Der kan dog forekomme situationer, hvor det for to personer med samme folkeregisteradresse, kan dokumenteres, at der er tale om et fremlejeforhold mellem to personer uden fælles husholdning. Omvendt kan der være tale om et ægteskabslignende forhold mellem to personer, selv om der ikke er samme folkeregisteradresse, hvis det skønnes, at den part, der er tilmeldt folkeregisteret på en anden adresse, reelt ikke bor på denne adresse.

For at kunne afgøre, om der i tvivlstilfælde er tale om et ægteskabslignende forhold, må Udbetaling Danmark foretage en konkret individuel vurdering på grundlag af de oplysninger, der foreligger i sagen.

Hvornår man er enlig eller samlevende

Årlig bekræftelse af status som enlig forsørger

Udbetaling Danmark skal én gang årligt anmode en person, der modtager ordinært og ekstra børnetilskud som enlig forsørger, om skriftligt at bekræfte sin status som enlig forsørger. Udbetaling af ordinært og ekstra børnetilskud ophører, hvis Udbetaling Danmark ikke inden den fastsatte tidsfrist har modtaget den skriftlige bekræftelse. Meddelelse herom skal gives i så god tid, at modtageren kan nå at reagere inden påbegyndelsen af det kvartal, hvori udbetalingen ophører.

I forbindelse med den årlige anmodning om skriftlig bekræftelse skal Udbetaling Danmark via folkeregisteret undersøge, om der er andre personer over 18 år tilmeldt på adressen. Er dette tilfældet, skal modtageren af børnetilskud give nærmere oplysninger, der kan sandsynliggøre, at betingelserne for at være enlig forsørger fortsat er opfyldt.

Til borgere

Børnetilskud til enlige på borger.dk

Sidst opdateret: 12-03-2024