Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Førtidspension (ny ordning)

Personer med væsentlig og varig nedsat arbejdsevne kan blive tilkendt førtidspension. Førtidspensionister kan arbejde i et vist omfang samtidig med, at de modtager førtidspension.

Førtidspension kan tilkendes til personer med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtidspension. Pensionen bliver dog sat ned, hvis førtidspensionisten eller pensionistens ægtefælle eller samlever har supplerende indtægter af en vis størrelse.

Førtidspensionister, der modtager udbetalinger fra et privat pensionsselskab, skal være opmærksomme på, at der kan være regler for, hvor meget de må arbejde, før de mister udbetalingerne fra den private ordning. Det er derfor en god ide at tage kontakt til sit pensionsselskab og undersøge de nærmere regler, der kan være forskellige fra selskab til selskab.

Se satser

Frakendelse og hvilende førtidspension

Kommunen kan frakende en pension, hvis pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt forbedret, at vedkommende vedvarende kan forsørge sig selv gennem et arbejde.

I en tre årig periode fra 1. januar 2023 til 31. december 2025 kan førtidspension ikke frakendes med mindre pensionisten selv beder om det. Førtidspensionen kan fortsat gøres hvilende, hvis pensionisten i en længere perioden har betydelige arbejdsindtægter.

Førtidspensionister, der modtager udbetalinger fra et privat pensionsselskab, skal være opmærksomme på, at der kan være regler for, hvor meget de må arbejde, før de mister udbetalingerne fra den private ordning. Det er derfor en god ide at tage kontakt til sit pensionsselskab og undersøge de nærmere regler, der kan være forskellige fra selskab til selskab.

Pensionisten kan bede kommunen om at gøre pensionen hvilende, mens arbejdsmarkedet afprøves. Det kan fx være i et fleksjob. At pensionen bliver gjort hvilende betyder, at udbetalingen af pensionen stopper i de perioder, hvor der arbejdes. Pensionen kan udbetales igen, hvis det viser sig, at pensionisten alligevel ikke kan arbejde. For at få pensionen udbetalt igen, skal pensionisten henvende sig til kommunen.

Kommunen kan af egen drift, i stedet for at frakende en pension, gøre førtidspensionen hvilende, hvis kommunen anser det for tvivlsomt om den pågældende, efter sin helbredstilstand at dømme, vil være i stand til varigt at forsørge sig selv ved arbejde.

Nedsættelse af førtidspension

Førtidspensionen bliver beregnet i forhold til pensionistens eventuelle ægtefælles/samlevers supplerende indkomst ved siden af pensionen, dog ikke af indtægt ved personligt arbejde.

Hvornår skal man give Udbetaling Danmark besked om ændrede forhold?

Førtidspensionen bliver beregnet på baggrund af pensionistens aktuelle forskudsopgørelse.

Pensionisten har ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, dog bortset fra indkomster ved selvstændig erhvervsvirksomhed og indkomster, som ikke er skattepligtige i Danmark. Pensionistens bør dog ændre sin forskudsopgørelse ved væsentlige indkomstændringer, for derved at reducere størrelsen af efterreguleringen af pensionen efter årets udgang.

Pensionisten har pligt til at oplyse om ændringer i personlige forhold, der vil medføre en ændring af pensionen. Det kan for eksempel dreje sig om indgåelse/ophævelse af ægteskab eller samliv, ægtefællen/samlever får pensionen inddraget på grund af strafafsoning, ægtefællen/samlever dør m.v.

Arbejde og pension

Førtidspensionister har mulighed for at arbejde i et vist omfang, samtidig med at de modtager førtidspension.

Arbejde og pension

Job med løntilskud

Job med løntilskud for førtidspensionister er en mulighed, hvis pensionisten ikke kan klare et job på almindelige vilkår.

Til borgere

Det er kommunen, som tilkender førtidspension, og som kan frakende en allerede tilkendt førtidspension samt beslutte, om en tilkendt førtidspension skal gøres hvilende.

Hvis du ønsker yderligere information om tilkendelse, frakendelse og hvilende førtidspension eller om job med løntilskud til førtidspensionister, skal du kontakte kommunen.

Det er Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler førtidspension. Hvis du ønsker yderligere information om førtidspension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Førtidspension på borger.dk

Beregn din førtidspension på borger.dk

Dansk pension i udlandet på borger.dk

Social sikring i udlandet på borger.dk

Love og regler for førtidspension

Lov om social pension: LBK nr. 234 af 12/02/2021

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003: VEJ nr. 105 af 23/10/2002

Vejledning om tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension: VEJ nr. 9316 af 10/05/2021

Vejledning nr. 9684, 2014 om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen på retsinformation.dk

Vejledning nr. 9465 2016 om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om seniorførtidspension: BEK nr. 1555 af 18/12/2013

Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension: SKR nr. 9806 af 18/12/2013

Sidst opdateret: 08-03-2024