Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

EØS-arbejdsløshedsforsikring

Vejledning til sagsbehandlere om EØS-arbejdsløshedsforsikring.

Borgere, der er medlem af en dansk a-kasse og som søger job i et andet EU/EØS-land i op til 3 måneder, skal altid have udbetalt arbejdsløshedsdagpenge af den danske a-kasse. A-kassen udsteder et dokument PDU 2 til det ledige medlem.

En helt ledig selvstændig erhvervsdrivende grænsearbejder, som bor i en EU-medlemsstat, hvor der ikke findes et arbejdsløshedsforsikringssystem for selvstændige erhvervsdrivende, kan modtage dagpenge fra sin danske a-kasse under visse betingelser. Det fremgår af artikel 65a som tillæg til forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Artikel 65a blev indført 1. juni 2012 med forordning nr. 465/2012.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 465/2012 (pdf)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsteder dokument PD U1 til ikke-forsikrede EU/EØS-borgere efter endt arbejde i Danmark, og a-kassen udsteder til tidligere forsikrede.

Bilagsliste til klage- og dispensationssager

A-kasserne skal bruge bilagslisten i EØS-klagesager og dispensationssager, der sendes til styrelsen. Bilagslisten skal altid udfyldes. Husk at sætte flueben ved alle punkter. Bilagslisten skal vedlægges den e-mail, som a-kassen sender til STAR via den sikre elektroniske sagsudveksling til styrelsens mail.

star@star.dk

A-kasserne kan downloade bilagslisten til deres eget sagsbehandlingssystem ved at højreklikke på bilagslisten og herefter trykke på 'gem destination som'.

Bilagslisten til klage- og dispensationssager (pdf)

Dagpenge til grænsegængere

Når a-kassen har udbetalt dagpenge til en helt ledig grænsegænger, skal a-kassen underrette STAR med et dokument SED U020. Oplysningerne danner grundlag for den mellemstatslige refusion, som STAR skal foretage overfor seneste arbejdsland. Refusion sker efter artikel 65, stk. 6-7, i forordning nr. 883/2004. Der skal dog ikke ske underretning til STAR på SED U020, hvis seneste arbejdsland er Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne, da der mellem de nordiske lande er givet afkald på den mellemstatslige refusion.

Der henvises til § 8 i bekendtgørelse nr. 1456 af 16. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Blanket SED U020 (Word)

Nordisk samarbejde

1. maj 2014 trådte ny Nordisk Konvention om social sikring i kraft. Konventionen medfører bl.a., at tredjelandsstatsborgere kan medregne arbejds- og forsikringsperioder mellem Danmark og de andre nordiske lande med et dokument PD U1.

Sager ved EU-Domstolen

Den 11. april 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sag C-443/11 Jeltes m.fl. Sagen tager stilling til spørgsmålet om Miethe-dommens anvendelse under forordning 883/04.

Udfaldet af Jeltes-dommen er i overensstemmelse med den danske fortolkning af artikel 65 i forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og som er nærmere beskrevet i EØS-vejledningen til a-kasserne:

EØS-vejledningen til a-kasserne hos retsinformation.dk

Artikel 65 medfører, at helt ledige grænsearbejdere altid skal være omfattet af bopælslandets regler, uanset hvilken tilknytning de har til seneste arbejdsland. Det betyder, at helt ledige grænsearbejdere med bopæl uden for Danmarks grænser ikke kan modtage danske dagpenge. Derimod kan de som et supplerende skridt til deres primære arbejdssøgning i bopælslandet tilmelde sig det danske jobcenter.

Dom i sag C-443/11 Jeltes m. fl.

Elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI)

EESSI er et it-system, som Europa-Kommissionen er ansvarlig for. Systemet skal hjælpe socialsikringsmyndigheder i hele EU med at udveksle oplysninger hurtigere og mere sikkert i overensstemmelse med EU-reglerne om koordinering af den sociale sikring.

De nationale myndigheder vil varetage al kommunikation om grænseoverskridende socialsikringsspørgsmål ved hjælp af strukturerede elektroniske dokumenter, som sendes via EESSI til rette modtagere i andre EU-lande.

EESSI er forsat under opbygning og forventes at være klar til ibrugtagning senest august 2018.

En kontaktliste (Master Directory) over nationale myndigheder hjælper de sociale sikringsmedarbejdere med at finde de rette modtagere i andre EU-lande.

Master Directory (EUs adressebog på nationale myndigheder)

Arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land eller Schweiz

Såfremt man bliver ledig i et andet EØS-land eller Schweiz, kan man være berettiget til arbejdsløshedsydelser i det pågældende land.

Hvis man ikke er medlem af en a-kasse, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bekræfte beskæftigelsesperioder i Danmark, hvis man som ledig skal søge arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land eller Schweiz.

Relevante love og regler

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 465/2012 af 22. maj 2012
om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (pdf)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 987/2009 af 16. september 2009
om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (pdf)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 988/2009 af 16. september 2009
om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilagene (pdf)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (pdf)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EF-Forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og det øvrige udland

Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-Forordning nr. 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger

EU- og EØS-lande

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EØS-landene er: Liechtenstein, Norge og Island.

Schweiz er omfattet af reglerne om fri bevægelighed i henhold til gensidig aftale mellem EU og Schweiz.

Sidst opdateret: 12-03-2024