Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Efterlevelseshjælp

Personer med beskeden indtægt og formue kan få hjælp, hvis ægtefællen eller samleveren afgår ved døden.

Personer med beskedne indtægter og formue har mulighed for hjælp, hvis ægtefællen eller samleveren afgår ved døden. Hjælpen kan dog ikke gives til pensionister, hvis de får efterlevelsespension efter pensionsloven.

Ansøgning om hjælp, herunder lån, skal gives til Udbetaling Danmark senest seks måneder efter dødsfaldet.

Bopæls- og samlivskrav

For at få hjælp, skal den pågældende bo her i landet og i de seneste tre år have boet på fælles bopæl i Danmark i et ægteskabslignende forhold med afdøde.

Kravet om bopæl her i landet fraviges dog for personer, der efter EF-forordning nr. 1408/71 afsnit II er omfattet af dansk lovgivning.

Hjælpens størrelse

Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, der afhænger af størrelsen af den beregnede årsindtægt for den efterlevende. Det maksimale beløb er 13.904 kr. (2014) og 14.113 kr. (2015) ved en årsindtægt under 228.905 kr. (2014) og 232.339 kr. (2015) (se vejledning om satser).

Hjælpen er skattepligtig (se dog i bekendtgørelsen om udbetaling af lån), og der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag mv. Hjælpen indgår ikke i beregning af kontanthjælp.

Beregning af årsindtægten

Efterlevelseshjælp er afhængig af indtægt og formue og fastsættes ud fra den efterlevendes beregnede årsindtægt. I den beregnede årsindtægt indgår også et tillæg beregnet på grundlag af den efterlevendes formue og formuerettigheder, der overstiger et vist niveau. I forbindelse med fastsættelse af formuetillægget har det betydning, om der skal ske skifte eller ej.

Udbetaling

Hjælpen udbetales snarest muligt efter ansøgningen. Hjælpen udbetales endeligt, men kan i visse tilfælde udbetales a conto. reglerne om tilbagebetaling i lov om aktiv socialpolitik (§§ 91-95), finder ikke anvendelse, medmindre der er tale om svig.

Særlige regler vedrørende lån

For visse persongrupper, kan der yderligere ydes hjælp i form af lån. Lånebeløbet opgøres efter særlige regler. Lånemuligheden gælder for personer, der er omfattet af reglerne i lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Dvs. efterlevende pensionister, delpensionister eller efterlønsmodtagere, hvis formue og formuerettigheder består af fast ejendom, der tjener til familiens bolig.

Regulering og refusion

Støttebeløb, indtægts- og formuegrænser reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten. Staten refunderer 50 procent af kommunens udgifter til efterlevelseshjælp. Det gælder også lån.

Til borgere

Læs om efterlevelseshjælp på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-06-2024