Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Supplerende arbejdsmarkedspension

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension er en frivillig ordning, der giver førtidspensionister (både på gammel og ny ordning) mulighed for i lighed med lønmodtagere med arbejdsmarkedspensioner, at optjene et supplement til folkepensionen.

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister giver alle førtidspensionister mulighed for i lighed med lønmodtagere med arbejdsmarkedspensioner at optjene et supplement til folkepensionen.
 Reglerne fremgår af lov om social pension, § 33b, og af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 33.

Frivillig ordning

Ordningen er frivillig. Kun personer, der modtager førtidspension (såvel efter nye som gamle regler), kan tilmelde sig ordningen.

Udbetaling Danmark orienterer personer, der tilkendes førtidspension, om ordningen. Det er vigtigt at sikre sig, at alle, der tilkendes førtidspension, er fuldt orienteret om denne fordelagtige ordning.

Påbegyndelse af indbetaling

Der indbetales bidrag med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet en måned fra, at førtidspensionistens har meddelt Udbetaling Danmark, at pågældende ønsker at deltage.

For personer, der tilkendes førtidspension, og som i forbindelse hermed meddeler Udbetaling Danmark, at pågældende ønsker at deltage, indbetales bidrag med virkning fra den 1. i den måned, som den tilkendte pension udbetales med virkning fra.

Bidrag

Bidraget indbetales af Udbetaling Danmark månedsvis. Førtidspensionisten betaler 1/3 af bidraget, som Udbetaling Danmark fratrækker den månedlige udbetaling af førtidspension. Staten betaler 2/3 af bidraget.
 Der indbetales ikke bidrag for en måned, hvis førtidspensionen er mindre end pensionistens andel af bidraget. Bidraget skal således kunne rummes i førtidspensionen.

Valgfrihed

Førtidspensionisten har valgfrihed med hensyn til om bidraget skal indbetales til ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

Ved indbetaling til et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, skal livsforsikringsselskabet eller pensionskassen afgive en erklæring om, at de rettigheder pensionisten opnår herved, opfylder lovens krav til ordningen.

Pensionisten kan beslutte, at bidraget fremover skal indbetales til et andet pensionsinstitut end det hidtidige.

Information om optjente rettigheder m.v.

ATP, livsforsikringsselskabet og pensionskassen skal efter anmodning, eller mindst én gang om året, give pensionisten en opgørelse, der viser indeståendet på kontoen eller de erhvervede pensionsrettigheder.

Når pensionsudbetalingen begynder, skal ATP, livsforsikringsselskabet og pensionskassen give pensionisten en opgørelse, der viser størrelsen af de indbetalte bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension, og af den livsvarige pensionsret, som er erhvervet herved.

Ophør med indbetaling

Bidragsindbetalingen ophører med virkning fra den 1. i måneden efter pensionisten når folkepensionsalderen.

I tilfælde af pensionistens død standser indbetalingen med virkning fra den 1. i måneden efter pensionistens død.

Skilsmisse m.v.

Opsparede pensionsrettigheder i den Supplerende arbejdsmarkedspension skal ikke deles mellem ægtefællerne i tilfælde af skilsmisse m.v., men udtages forlods af ejerægtefællen.

Udbetaling af den Supplerende arbejdsmarkedspension

Midlerne der er indbetalt til den Supplerende Arbejdsmarkedspension anvendes til erhvervelse af en livsvarig pensionsret, når førtidspensionisten når folkepensionsalderen.

Hvis den livsvarige pensionsret er mindre end 100 kr. månedlig udbetales pensionen som et engangsbeløb en gang for alle. Hvis pensionsretten er en forhøjelse af en eksisterende livsvarig pensionsret, kan ATP, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen dog vælge at udbetale pensionen som en løbende livsvarig pension.

Dødsfald

Pensionsudbetalingen ophører ved dødsfald. Der udbetales et engangsbeløb både ved dødsfald før og ved dødsfald efter folkepensionsalderen.

Ved dødsfald før folkepensionsalderen skal engangsbeløbet mindst svare til 1/3 af de indbetalte bidrag og ved dødsfald efter folkepensionsalderen til mindst ½ af de indbetalte bidrag. Engangsbeløbet efter folkepensionsalderen aftrappes over mindst 5 år og højest 10 år fra folkepensionsalderen.

Inden for disse grænser kan det enkelte pensionsinstitut (ATP, livsforsikringsselskabet eller pensionskassen) selv fastlægge det nærmere indhold af dødsfaldsdækningen.

Beskatning af indbetalinger og udbetalinger

Løbende udbetalinger fra den Supplerende Arbejdsmarkedspension er skattepligtig indkomst. Ved en éngangsudbetaling betales 40 procent i afgift.

De løbende bidrag til ordningen skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst (der er bortseelsesret). Der betales arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingerne svarende til, hvad der gælder for arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og ATP-ordningen.

Til borgere

Det er ATP, som administrerer SUPP - Supplerende Arbejdsmarkedspension. De pensionister, som har valgt at lade et andet pensionsinstitut stå for administrationen af deres indbetalinger til ordningen, henvises til det pågældende pensionsinstitut for yderligere oplysninger.

Kontaktoplysninger til SUPP - Supplerende Arbejdsmarkedspension på borger.dk

SUPP - supplerende arbejdsmarkedspension hos borger.dk

Din pensionsoversigt for SUPP og ATP hos borger.dk 

Sidst opdateret: 08-03-2024