Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Supplerende pensionsydelse (ældrecheck)

For folkepensionister er det muligt at modtage den supplerende pensionsydelse ('ældrechecken') én gang årligt, hvis man opfylder betingelserne for folkepension inden den 1. januar i udbetalingsåret.

Den supplerende pensionsydelse, også kaldet ældrechecken, bliver udbetalt en gang årligt til folkepensionister, der opfylder betingelserne for folkepension inden den 1. januar i udbetalingsåret.

En person, der opnår folkepensionsalderen i december måned, og får udbetalt folkepension første gang i januar, har også ret til den supplerende pensionsydelse.

Det er desuden en betingelse for retten til den supplerende pensionsydelse, at pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever har en samlet likvid formue, som er mindre end den fastsatte formuegrænse på 99.200 kr. (2024). 

Pensionister i udlandet

Den supplerende pensionsydelse kan også ydes til personer, som har bopæl i et andet EU- eller EØS-land og Schweiz, og som har optjent ret til dansk folkepension. Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne i forhold til disse pensionister.

Opgørelse af indtægtsgrundlaget - den personlige tillægsprocent 

Den supplerende pensionsydelse bliver udbetalt afhængigt af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede supplerende indtægter ifølge den skattemæssige forskudsopgørelse for det pågældende kalenderår. Den supplerende pensionsydelse nedsættes efter størrelsen af den personlige tillægsprocent.

Det indtægtsgrundlag, der anvendes ved beregning af den personlige tillægsprocent, bliver opgjort på grundlag af såvel pensionistens som en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. 

I indtægtsgrundlaget medregnes de typer af indkomst, der efter skattelovgivningen udgøres af: 

  • Personlig indkomst - dvs. for eksempel løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), indtægt ved selvstændig virksomhed, pensionsindtægter, underholdsbidrag og andre løbende ydelser
  • Positiv kapitalindkomst - dvs. renteindtægter mm. Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten 
  • Aktieindkomst bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat. 

Der ses ved opgørelsen bort fra en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægter fra personligt arbejde. 

Indtægt ved personligt arbejde omfatter blandt andet lønindtægt eller indtægt, der midlertidigt træder i stedet herfor, samt indtægt fra egen virksomhed, hvis drift den pågældende tager aktivt del i. For personer med egen virksomhed kan indtægt ved personligt arbejde udgøre enten positiv eller negativ indkomst, dvs. overskud eller underskud i virksomheden. 

Indtægts- og formueforhold

Det er formueforholdene per 1. januar i udbetalingsåret, som lægges til grund for beregningen af den supplerende pensionsydelse. Den supplerende pensionsydelse efterbetales dog, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen på daværende tidspunkt ikke oversteg formuegrænsen. Ændringer i formuen efter 1. januar er uden betydning for berettigelsen til den supplerende pensionsydelse for det foregående år. 

Hvis den personlige tillægsprocent, som er anvendt ved beregning af pensionen i januar måned, senere ændres i løbet af kalenderåret, medfører det ikke efterregulering i løbet af året af den udbetalte supplerende pensionsydelse. Den personlige tillægsprocent vil først blive efterreguleret efter kalenderårets udgang, jf. nedenfor.

Udbetaling

Udbetaling Danmark undersøger, hvilke pensionister der er berettigede til ydelsen og indhenter evt. supplerende oplysninger hos pensionisten til brug for beregning af den supplerende pensionsydelse. Den supplerende pensionsydelse udbetales, når de nødvendige oplysninger foreligger. Hvis pensionisten ikke ønsker at afgive de nødvendige oplysninger, udbetales den supplerende pensionsydelse ikke.

Hvis en pensionist, der er berettiget til den supplerende pensionsydelse, afgår ved døden inden udbetalingen har fundet sted, udbetales ydelsen til pensionistens dødsbo.

Den supplerende pensionsydelse udbetales uden ansøgning i januar måned, til pensionister, som opfylder betingelserne og tidligere har oplyst deres formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med ansøgning om supplerende pensionsydelse. 

Efterregulering

Efter udløbet af kalenderåret (udbetalingsåret) efterreguleres den supplerende pensionsydelse på grundlag af den skattemæssige årsopgørelse for kalenderåret. Der sker alene efterregulering som følge af ændrede indtægtsforhold.  Der sker ikke efterregulering for så vidt angår formueændringer.

Til borgere

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Supplerende pensionsydelse ('ældrecheck') på borger.dk

Folkepension på borger.dk 

Beregn din pension på borger.dk

Dansk pension i udlandet på borger.dk

Social sikring i udlandet på borger.dk

Sidst opdateret: 12-07-2024