Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Under jobafklaringsforløb kan man få ressourceforløbsydelse, som er på kontanthjælpsniveau uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold.

Ydelsen svarer til den ydelse, som gives til personer, der deltager i ressourceforløb.

Egne indtægter medfører fradrag i ydelse. Lønindtægter fradrages efter en særlig fradragsordning. Det betyder, at ressourceforløbsydelsen fx ved lønindtægter nedsættes med 30 pct. af lønnen inklusiv pension op til en løn på 15.817 (2023) kr. før skat, og derefter med 55 pct. af lønnen.

Fradragsreglen gælder alene for indtægter, der stammer fra arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Dette gælder dog ikke for personer, der er i et ansættelsesforhold med løn, når jobafklaringsforløbet påbegyndes. I denne situation sker der fradrag i ressourceforløbsydelsen for den fulde løn og - for personer ansat i fleksjob - for løn og fleksløntilskud.

Andre indtægter medfører som hovedregel fradrag efter de regler, der gælder på kontanthjælpsområdet, det vil sige krone for krone. Nogle indtægter medfører dog ikke fradrag fx erstatning for tab af erhvervsevne, som udbetales efter lov om arbejdsskadesikring. De indtægter, der ikke medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen, er de samme indtægter, der ikke medfører fradrag i kontanthjælp.

Se satser for ressourceforløbsydelse

Retsinformation: Vejledning nr. 9477 af 14. juni 2023 om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Herudover gælder der bl.a. samme regler om sanktion ved manglende deltagelse i forløb m.v. som ved ressourceforløb.

Til virksomheder

Som arbejdsgiver kan du få refusion for ressourceforløbsydelsen, hvis du har udbetalt løn under sygdom. Hvis du skal søge om refusion, skal du kontakte kommunen.

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 1468 af 16. december 2019 om arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Til borgere

Hvem kan vejlede? 

Du kan kontakte din kommune for at få vejledning om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

Hvor kan du klage? 

Det er kommunen, der træffer afgørelse om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. Du kan klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse.

 

Sidst opdateret: 12-03-2024