Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Børnetilskud til pensionister

Børn af pensionister kan modtage særligt børnetilskud og tillæg til særligt børnetilskud, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Betingelser for udbetaling

Børnetilskud kan blive udbetalt til børn af pensionister, der modtager folkepension, eller som modtager førtidspension efter reglerne i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Der er ikke en særlig ret til børnetilskud for pensionister, der er tilkendt førtidspension efter reglerne i lov om social pension.

Hvis begge forældre er pensionister, kan der blive udbetalt ordinært børnetilskud.

Hvis en af barnets forældre er pensionist, kan der blive udbetalt et særligt børnetilskud uden tillæg. Tilskuddet bliver indtægtsreguleret. Aftrapningen af tilskuddet sker i forlængelse af aftrapningen af pensionstillægget efter pensionslovene. Nedsættelsen sker med 3 pct. af den indtægt, der ligger ud over den indtægt, der gør, at pensionstillægget er bortfaldet. Opgørelse af indtægten og omregning heraf sker efter samme regler, som bliver anvendt ved regulering af pensionstillægget.

Hvis begge forældre er pensionister, bliver der udbetalt tillæg til det særlige børnetilskud.

Retten til det særlige børnetilskud til en pensionist, der har barnet hos sig, bortfalder, når der efter lov om børns forsørgelse kan fastsættes et bidrag til barnet.

En pensionist, der er bidragspligtig, har ret til særligt børnetilskud til hel eller delvis dækning af bidraget. Tilskuddet kan højest svare til det særlige børnetilskud uden tillæg og kan ikke overstige størrelsen af det fastsatte bidrag.

Personer, der har ret til at modtage pension under ophold i udlandet, har desuden ret til at modtage det særlige børnetilskud til pensionister.

Man skal opfylde de generelle betingelser for at få børnetilskud, hvis man skal kunne få børnetilskuddet til pensionister:

Læs mere om generelle betingelser for børnetilskud

Ordinært børnetilskud og særligt børnetilskud til pensionister ydes uden ansøgning. Dog skal der ansøges om særligt børnetilskud til pensionister, der er bidragspligtig.

Se satser

Til borgere

Læs om børnetilskud til pensionister på borger.dk

Sidst opdateret: 08-03-2024