Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Tilkendelse af førtidspension

Kommunen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og til folkepensionsalderen, med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. Dog kan personer i alderen 18-39 tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Påbegyndelse af sag om førtidspension

Kommunen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. En ansøgning om hjælp skal behandles bredt ud fra en samlet vurdering af borgerens situation efter reglerne i retssikkerhedsloven.

Personer, der er i risiko for førtidspension og som er under 60 år, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende indsats i form af deltagelse i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelsestilbud, socialt tilbud og sundhedsmæssige tilbud. Forløbene kan vare op til tre år og skal i form, indehold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov.

Påbegyndelse af en sag om førtidspension forudsætter som hovedregel, at alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger – skal være prøvet, herunder deltagelse i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, og det skal være dokumenteret, at den pågældendes arbejdsevne er varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv.

En førtidspensionssag er påbegyndt den dato, hvor kommunen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Det er som udgangspunkt en betingelse for, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne for førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Kommunen kan dog vælge at behandle følgende sager om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet:
1.ansøgningssager om førtidspension på det foreliggende grundlag, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension og 
2.sager om tilkendelse af førtidspension, når kommunen vurderer, at personen er så syg eller har så betydelig funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Download skema til brug for åbenbare sager uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet

Tidspunktet for sagens overgang til behandling som en førtidspensionssag skal klart fremgå af sagen, og tidspunktet skal meddeles borgeren, da denne dato kan få betydning bl.a. for tidspunktet hvorfra pensionen kan udbetales.

Rehabiliteringsplan

Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes, efter at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Forløbene bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i et samarbejde med den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam.

Der er fastsat regler for, hvordan en borgers rehabiliteringsplan skal udarbejdes. En rehabiliteringsplan består af en forberedende del og en indsats del. Den forberedende del skal udarbejdes for alle, der skal have truffet afgørelse om førtidspension, og alle der skal have deres sag behandlet i et rehabiliteringsteam. indsatsdelen skal udarbejdes for personer, der visiteres til et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Den forberedende del af rehabiliteringsplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgerens beskæftigelses- og uddannelsesmål og i borgerens ressourcer og samlede situation.

Beskrivelsen af dokumentationen i rehabiliteringsplanens forberedende del skal indgå i grundlaget for rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

Indstilling om førtidspension

Alle sager om førtidspension skal som udgangspunkt behandles af kommunens rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt team med repræsentanter fra relevante dele af kommunen og regionen: beskæftigelsesområdet, socialområdet, herunder socialpsykiatrien, sundhedsområdet og i visse sager undervisningsområdet.

Borgeren og dennes sagsbehandler deltager i mødet, hvor borgerens sag behandles.

Hvis rehabiliteringsteamet indstiller, at en sag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, skal det fremgå af teamets indstilling, hvilke beskæftigelsesmæssige, social og helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på. Teamet skal i denne forbindelse udarbejde en faglig forklaring, der begrunder, hvorfor borgerens arbejdsevne anses for væsentligt nedsat, og hvorfor en eventuel arbejdsevne ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning.

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde:

  • dokumentation for, at personens ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse er fuldt afklaret
  • dokumentation for, at alle relevante indsatser i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder deltagelse i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, er udtømt
  • den faglige forklaring på, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat
  • den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning eller
  • angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre

Ved arbejdsevne forstås borgerens evne til at kunne opfylde krav, der stilles på arbejdsmarkedet til at kunne udføre forskellige konkrete specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse.

Samarbejde mellem borgeren og kommunen

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal udarbejdes i et samarbejde mellem borgeren og kommunen. Det betyder, at arbejdet med rehabiliteringsplanen skal tage udgangspunkt i en eller flere samtaler med borgeren.

Formålsløst at udvikle arbejdsevnen i et ressourceforløb

I særlige tilfælde kan der påbegyndes en sag om førtidspensions uden, at mulighederne for at forbedre arbejdsevnen, herunder deltagelse i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, har været afprøvet i praksis. Det drejer sig om situationer, hvor deltagelse i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb med henblik på udvikling af arbejdsevnen vil være åbenbar formålsløst eller vil kunne indebære risiko for, at personens tilstand forværres.

Som eksempler på tilfælde, hvor en udvikling af arbejdsevnen i et ressourceforløb kan anses for at være åbenbar formålsløs, kan nævnes borgere, der har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en alvorlig sindslidelse samt personer med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen skrider særligt hurtigt frem.

Afgørelse på det foreliggende grundlag

En borger har mulighed for at anmode kommunen om, at der kun tages stilling til spørgsmålet om førtidspension.

Kommunen træffer i disse tilfælde afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension umiddelbart efter, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Sagen behandles på baggrund af den dokumentation, der allerede foreligger.

Sagen er påbegyndt den dato, hvor kommunen træffer afgørelse om, sagen skal behandles som en sag om førtidspension. Borgere skal have skriftlig meddelelse om datoen for sagens påbegyndelse og skal oplyses om, at behandlingen af sagen vil ske på grundlag af den dokumentation, der allerede foreligger. De foreliggende oplysninger anvendes til udarbejdelse af borgerens rehabiliteringsplan.

 

Sidst opdateret: 08-03-2024