Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for fleksjob mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob)

Her kan man læse om ændringer for løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Pr. 13. juli 2020

Ad 7. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98

Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende afløbsgrupperinger vedrørende løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1:

Funktion 5.58.81 Fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppe 2 nr. 6.

 • Gruppering 009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 procent refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • Gruppering 095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedrørende handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 procent refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Ad 15 Øvrige ændringer og præciseringer - Beskæftigelsesområdet

g) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 er der indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger, der følger af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Der er tale om omfattende ændringer, der berører mange grupperinger på funktionerne 5.57.71-5.68.98.

h) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5,9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 ændres teksten til en række grupperinger, så afløbsudgifter til løntilskud m.v. skrives ud. Betegnelsen af de pågældende grupperinger på dranst 2 ændres til:

 • Funktion 5.58.81, gruppering 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (Gruppering 008 minus gruppering 094)

Desuden foretages der konsekvensrettelser i indledningerne til funktion 5.58.81, hvor ovenstående afløbsgrupperinger er omtalt. Tilsvarende tilpasses omtalen af ovenstående afløbsgrupperinger på funktion 5.68.94, hvor løntilskud efter 1. januar 2016 registreres.

Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Pr. 22. december 2016

Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82

I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner af 28. august 2015.

Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017. Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i 2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.

Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været anvendt i en del år.

Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges:

Funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
i målgruppe § 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (tidligere skånejob)

 • 096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. Refusion

De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt, da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret 2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.

Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner.

Ændringerne er gældende fra regnskab 2017.

Pr. 6. juli 2016

Ad 3 Præcisering af konteringsregler vedrørende fleksjob og ledighedsydelse på funktion 5.58.81 og 5.58.83

STAR har konstateret, at der via det nye refusionssystem er udbetalt bemærkelsesværdigt høje refusioner til fleksjob og ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013. STAR har en formodning om, at en væsentlig del af den udbetalte refusion skulle være hjemtaget af kommunerne via det hidtil anvendte refusionssystem og ikke via det nye refusionssystem. Da udbetalingen af refusion via det nye refusionssystem er afhængig af korrekt kontering, præciseres konteringsreglerne på funktion 5.58.81 og 5.58.83 vedrørende hhv. fleksjob og ledighedsydelse. I forbindelse med præciseringen af konteringsreglerne gøres der særligt opmærksom på, at udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af de nye refusionsregler, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Præciseringerne har virkning for regnskab 2016.

Pr. 22. december 2015

Ad 14 Befordring efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82 stk. 4, til personer i fleksjob tilføjes til funktion 5.58.81 gruppering 012

Fremadrettet skal udgifter til befordring efter § 82, stk. 4, konteres på funktion 5.58.81, gruppering 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, efter §§ 74, 76-77, 82 stk. 4 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne flyttes således fra funktion 5.58.82, gruppering 006.

I forbindelse med den 36. orienteringsskrivelse er den tidligere anvendte funktion 5.58.81, gruppering 003, nedlagt. Udgifterne som vedrørte fleksjobbere omfattet af § 82 stk. 4 konteres fremadrettet på funktion 5.58.81, gruppering 012, mens udgifter til befordring, som vedrører personer på ledighedsydelse, er flyttet til funktion 5.58.83, gruppering 002, som blev oprettet i forbindelse med 36. orienteringsskrivelse.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2016.

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

n) På gruppering 115 på funktion 5.58.81 præciseres det, at der er tale om personer ”som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse”.

p) På gruppering 006 på funktion 5.58.82 tilføjes ”i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” til henvisning af registrering af tilskud til hjælpemidler efter §§ 76-77 til førtidspensionister i skånejob. Henvisning ændres desuden til 5.58.81, gruppering 012, i stedet for den fejlagtige henvisning til gruppering 004.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget. 
 
Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således
understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

 • Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder
 • Fleksjob og ledighedsydelse

I forbindelse med refusionsomlægningen udskilles ledighedsydelse fra den nuværende funktion 5.58.81, og der oprettes en ny funktion 5.58.83 Ledighedsydelse. Samtidig foretages en sanering og sammenlægning af nogle af de nuværende grupperinger vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Dette skal ses i sammenhæng med, at refusionsomlægningen i udgangspunkt kun vedrører ny tilkendelse af fleksjob og ledighedsydelse fra 1. juli 2014, og de nuværende grupperinger på de to områder derfor skal opretholdelse i en længere periode.

Fleksjob

Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om løntilskud vedrørende personer med handicap, fleksløntilskud til personer i fleksjob efter det nye refusionssystem, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter det nye refusionssystem og fleksbidrag fra staten fra 4. januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de tre ydelsestyper.

På funktionen slettes som nævnt alle grupperinger vedrørende ledighedsydelse. Derudover samles de nuværende fem grupperinger 013-017 vedrørende løntilskud til personer i fleksjob og selvstændigt erhvervsdrivende efter den gamle fleksjobordning fra før 1. januar 2013 på én gruppering 013.

Desuden lukkes gruppering 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud, gruppering 097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion og gruppering 100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, som ikke er refusionsberettigede, da disse grupperinger ikke længere er aktuelle.

Endelig er der enkelte grupperinger på funktionen som ændrer indhold, herunder til afløbskonti.

Funktion 5.58.81 kommer dermed fremover til at omfatte følgende grupperinger:

5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

Dranst 1

 • 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
  •009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion
 • 093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
  •094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 ydet med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion
 • 098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6 og handicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion
 • 114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 pct. refusion
 • 115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3
 • 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3
 • 118 Fleksbidrag fra staten

Dranst 2

 • 003 Berigtigelser
 • 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 94, 95, 96 og 98)
 • 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)
 • 009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion
 • 010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion
 • 011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion
 • 012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion
 • 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion
 • 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion
 • 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion
 • 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion
 • 017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion
 • 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion
 • 019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion
 • 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion

Pr. 21. maj 2015

Ad 6 Afløb af særlige løntilskudsordninger for personer over 55 år

Afløb af særlige løntilskudsordninger for personer over 55 år nedlægges. Der er tale om gruppering 102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter § 67 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.58.81 og gruppering 104 Afløb af løntilskud på 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67 a-67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, på funktion 5.68.91.

Begge grupperinger er ophævet med virkning fra 1. januar 2013, og grupperinger har alene været anvendt til afløb fra de to ordninger.

Som følge heraf konsekvensrettes gruppering 005 på funktion 5.58.81 (dranst 2) samt gruppering 006 på funktion 5.68.91 (dranst 2).

Den særlige løntilskudsordning for udlændinge over 55 år efter § 24b i integrationsloven er ligeledes ophørt. Som følge heraf ændres konteringsreglerne på gruppering 003 på funktion 5.46.60.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Pr. 9. december 2014

Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer

Alle ændringer under ”Øvrige ændringer og præciseringer” har virkning for regnskab 2014.

c) På funktion 5.58.81, gruppering 105 slettes henvisningen til gruppering 008.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

k) På funktion 5.58.81 gruppering 012 præciseres det, at mentorudgifter for personer i fleksjob m.v. også registreres på 017 på funktion 5.68.98. På gruppering 098 fjernes henvisning til en gruppering 003, idet den ikke længere vedrører driftsudgifter ved aktivering, men alene udgifter til befordringsgodtgørelse. På gruppering 105 ændres teksten, så tilbagebetalinger også vedrører gruppering 008 (ikke 007). På gruppering 109 fjernes henvisning til gruppering 011, der ikke længere er autoriseret. På dranst 2 tilføjes hvilke indtægter fra indtægtsgrupperingerne under dranst 1, der skal medtages på henholdsvis gruppering 005 og gruppering 007

20. december 2013

Ad 11 Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

g) På funktion 5.58.81 ændres overskriften på gruppering 102:102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år

Ordningen er ophørt (men der kan fortsat komme afløbsudgifter). Ophør af tilgang pr. 1. januar 2013 tilføjes i teksten.

Dranst 2:

 • 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud mv. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 g 106)

Kontoplanen blev i forbindelse med orienteringsskrivelsen af 15. april 2013 rettet således, at udgifterne til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på funktion 5.58.81 blev splittet op i to grupperinger. Herefter registreres udgifterne til befordringsgodtgørelse på gruppering 003 og udgifter til hjælpemidler registreres på gruppering 004. I den forbindelse blev den nye gruppering 003 ikke tilføjet på dranst 2.

28. juni 2013

Øvrige ændringer

Med punkt 4 i orienteringsskrivelse af 9. maj 2012 vedr. orientering om 24. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev funktion 5.58.81, gruppering 101 nedlagt med virkning for budget 2013. Grupperingen slettes nu i den kommunale kontoplan.

15. april 2013

Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.81

På funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse oprettes to grupperinger til tilbagebetalinger:

 • 113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob
 • 114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
   Samtidig justeres gruppering 007 på dranst 2 således at tilbagebetalingerne fratrækkes refusionen.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

21. december 2012

Ændringer i medfør af ny lov om Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Budget- og regnskabssystemet ændres på baggrund af aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob, som regeringen indgik med Venstre, Konservative og Liberal Alliance den 30. juni 2012.

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lov om ændring af lov om en aktiv  beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.) med ikrafttræden den 1. januar 2013.

Ifølge L 53 skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til  personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har  gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er relevant. Personer der deltager i ressourceforløb skal have en ydelse – ressourceforløbsydelse - på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet.

Ifølge L 53 bliver fleksjob, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere, baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Endvidere bliver ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtager.

Ændringer af funktion 5.58 81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt udgifter til ledighedsydelse

På funktion 5.58.81 oprettes nye grupperinger til registrering af udgifter til den nye fleksjobordning:

 • 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Samtidig ændres henvisningen til lovgivningen på gruppering 002 på funktion 5.58.81, således at der henvises til § 122, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Grupperingen nedlægges på sigt (budget 2017) med en senere orienteringsskrivelse.

Som led i reformen af førtidspension og fleksjob afskaffes særlig ydelse efter § 74i i lov om aktiv socialpolitik. Som følge heraf nedlægges følgende grupperinger på funktion 5.58.81, dranst 1 med virkning for regnskab 2013:

 • 007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104 a i lov om aktiv socialpolitik)
 • 011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. refusion (§ 74 i)
 • 104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik
 • 107 Særlig ydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik

Som konsekvens heraf slettes ovennævnte grupperinger på refusionsgrupperingerne 005 og 008 under dranst 2.

Endvidere tilføjes grupperingerne 111 og 112 på dranst 2, gruppering 007.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Nedlæggelse af afløbsgrupperinger vedrørende 2010

I forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev en række grupperinger på ordninger, hvor refusionssatsen ændredes, omdøbt med henblik på at kommunerne kunne bruge dem til særskilt registrering og refusionshjemtagelse af ”afløbsudgifter fra 2010”. Udgifter fra 2011 og frem er registreret på nyoprettede grupperinger. Da der fremadrettet kun i meget begrænset omfang vil kunne være sådanne afløbsudgifter fra 2010, nedlægges de til formålet omdøbte grupperinger fra regnskab 2013. Eventuelle afløbsudgifter på de nedlagte grupperinger skal fremover registreres berigtigelser på de omfattede områder.

5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse

 • 003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf.§ 32, stk. 1 nr. 2 og 3, § 32, stk. 2, §§ 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • 108 Afløb på udgifter til ledighedsydelse og løntilskud til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
 • 110 Afløb på udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik.

På dranst 2 foretages konsekvensrettelser på grp. 006 og 007.

Pr. 9. maj 2012

På funktion 5.58.81, gruppering 101 registreres udgifter forbundet med ordning, hvor der fra marts 2007 kunne oprettes løntilskudspladser i 3 år af en varighed på 12 mdr. Ordningen er ophørt ultimo februar 2011 og grupperingen nedlægges derfor.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.

Ad 16 Øvrige Ændringer

g) I afsnit 2.5 under beskrivelsen af hovedart 1 rettes henvisningen til udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger til funktion 5.58.81.

Pr. 31. marts 2011

Ad 10 Øvrige ændringer

Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2011.

b) På funktion 5.58.81, grp. 091 rettes hjemmelshenvisningen til §§ 74e og 74f.

c) På funktion 5.58.81, grp. 092 rettes hjemmelshenvisningen til §§ 74a, 74f og 74h.

d) På funktion 5.58.81, grp. 101 og 102 ændres refusionssatsen til 50 pct.

l) På dranst 2 på funktion 5.58.81 ændres grupperingerne 005 og 006 således at de korrekte grupperinger medtages.

Pr. 22. december 2010

C. Ændringer af funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98

Der er afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. På funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98 sker afløbet på nyoprettede grupperinger på de eksisterende funktioner, dog med undtagelse af de eksisterende grupperinger 007 på funktion 5.57.71 og 5.58.80 samt gruppering 003 på funktion 5.58.81, der ændres.

Derudover ændres refusionssatserne på de eksisterende grupperinger på funktionerne.

Endvidere oprettes nye grupperinger til tilbagebetalinger på dranst 1 og til statsrefusioner og tilbagebetalinger på dranst 2.

Der foretages endvidere mindre konsekvensrettelser af de henvisninger, der er til grupperingerne på funktionerne under dranst 2 statsrefusion.

På funktion 5.68.98 nedlægges grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014,  og 020  da disse udgifter flyttes til den nyoprettede funktion 5.68.90. Der oprettes en gruppering til afløbsudgifter vedr. udgifter i 2010 på disse grupperinger. Derudover er der på dranst 2 slettet grupperingerne 007,016 og 020.

Desuden er der foretaget en række korrekturrettelser på funktion 5.68.98

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

D. Oprettelse af nye grupperinger til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på funktionerne 5.57.71 og 5.58.81

Der oprettes en ny gruppering 009 på funktion 5.57.71 til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengenmodtagere med 50 pct. refusion uden for driftsloftet, jf., § 120 i LAB. Samtidig foretages konsekvensrettelse på gruppering 002 på dranst 2.

Der oprettes endvidere en ny gruppering 004 på funktion 5.58.81 til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til ledighedsydelsesmodtagere med 50 pct. refusion uden for driftsloftet, jf. § 120 i LAB. Samtidig foretages konsekvensrettelse på gruppering 005 på dranst 2.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

Pr. 24. september 2009

Ændring af autoriserede grupperinger på funktion 5.58.81 og 5.46.60

I orienteringsskrivelse af 13. juli 2009 blev der foretaget en række ændringer vedrørende beskæftigelsesområdet. På funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. blev gruppering 021 og 022 i denne forbindelse ved en fejl autoriseret. Disse grupperinger ligger udenfor de af ministeriet reserverede grupperingsnumre, hvorfor de to grupperinger følgelig ændres til henholdsvis gruppering 103 og 104. Tilsvarende er gældende for gruppering 099 på funktion 5.58.81, som ændres til gruppering 105, samt gruppering 099 på funktion 5.46.60, som ændres til gruppering 102.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2010.

Ny gruppering 090 på funktion 5.58.81 Tilbagebetaling af ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion Der oprettes en gruppering 090 under funktion 5.58.81 til registrering af indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion. Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010.

Pr. 19. oktober 2007

Under funktion 5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v. præciseres det under gruppering 012, at personer i fleksjob kan få en mentorordning i henhold til ændringen af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 74 a, jf. lov nr. 565 af 9. juni 2006.Pr.

13. juli 2007

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i
Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte
m.fl.). (Lov nr. 480 af 12. juni 2009)

Fra 6. juli 2009 kan sygedagpengemodtagere m.fl. få aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Som led i den aktive indsats gøres mentorordningen mere fleksibel, således at der skal kunne ydes støtte til mentorfunktion i alle tilfælde, hvor der er brug for en mentor, for at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Der ydes 50 pct. statsrefusion til alle udgifter til mentorordninger.

Hertil kommer, at der pr. 4. januar 2010 gennemføres en refusionsomlægning af udgifterne til sygedagpenge. Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den pågældende sygemeldte er i aktivering. Hvis den pågældende sygemeldte ikke er i aktivering, yder staten 35 pct. refusion af kommunerne udgifter til sygedagpenge. Tilsvarende kommer til at gælde for kommunernes udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse. Staten yder 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis den pågældende modtager er i aktivering. Hvis den pågældende modtager af ledighedsydelse eller særlig ydelse ikke er i aktivering, gælder de eksisterende refusionsbestemmelser vedrørende ledighedsydelse og særlig ydelse, hvor staten yder 35 pct. refusion af kommunernes udgifter.

I det følgende gennemgås de konkrete ændringer af kontoplanen og konteringsregler.
Det er sidst i hvert enkelt afsnit opsummeret, hvad ændringerne består i, og hvornår de træder i kraft.

Som konsekvens af indførelsen af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere slettes målgruppe 5, der omfatter personer, som modtager sygedagpenge, fra konteringsreglen vedr. gruppering 007 Driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) på funktion
5.58.80.

Udgifter til aktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse konteres på den eksisterende gruppering 003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse samt udgifter til mentorer, under funktion 5.58.81. Udgifterne refunderes med 50 pct. af staten og refusionen registreres på gruppering 005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion i forbindelse med aktive tilbud, ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion, under dranst 2.
 a. Ny gruppering 007 på funktion 5.57.71.
 b. Ny gruppering 008 under dranst 2 på funktion 5.57.71
 c. Ændring af gruppering 007 på funktion 5.58.80
 d. Ændring af gruppering 005 under dranst 2 på funktion 5.58.81.

Ændringerne træder i kraft 6. juli 2009 med virkning for regnskab 2009.

Mentorordning – overgangsordning og fremtidig udgiftskontering
i forbindelse med at mentorordningen fra 6. juli 2009 gøres mere fleksibel etableres en overgangsordning for konteringen af udgifterne indtil 31. december 2009. Udgifterne til mentorfunktion konteres i overgangsperioden på 2 forskellige grupperinger. Udgifterne til sygedagpengemodtagere konteres på den nye gruppering 007 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion m.v., på funktion 5.57.71, og udgifterne til modtagere af ledighedsydelse konteres på gruppering 003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse samt udgifter til mentorer, på funktion 5.58.81.
g. Konsekvensrettelse af tekst til gruppering 003 på funktion 5.58.81 i kontoplan og konteringsreglerne
Ændringen træder i kraft den 6. juli 2009, og udgifterne konteres på de to omtalte konti indtil den 31. december 2009. Som led i den generelle forenkling af mentorordningen konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold fra Budget 2010 og fremadrettet på funktion 5.68.98. gruppering 012 Udgifter til mentor.

Pr. 3. april 2007

A. Gruppering til kontering af tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. Refusion Under funktion 5.58.81

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er ministeriet blevet gjort opmærksom på, at der mangler en gruppering til kontering af tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion. Der autoriseres derfor følgende gruppering 100 på funktion 5.58.81: 5.58.81 Indtægter fra løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger:

 • 5.58.81.100 Tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, som ikke er refusionsberettigede.

I konteringsreglerne indføjes tekst som angiver, at grupperingen skal bruges til registrering af indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud, som ikke er refusionsberettigede.

B. Funktion 5.58.81 Løntilskud mv.

Som følge af velfærdsaftalen autoriseres følgende grupperinger på funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

 • 101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed efter § 67 di lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres udgifter til løntilskud til den særlige løntilskudsordning for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere efter § 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Virksomheden kan få løntilskud i op til 12 måneder. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud.
Træder i kraft 1. marts 2007.

 • 102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år

Her registreres udgifter til løntilskud til personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud efter § 67 a. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.
Træder i kraft 1. januar 2008.

Pr. 18. oktober 2006

På funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. autoriseres følgende gruppering:

 • 5.58.81.097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion, jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er tilbagebetalinger vedrørende gruppering 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i erhvervsevnen. Det drejer sig f.eks. om tilbagebetaling på grund af uretmæssigt modtaget løntilskud.

 • 5.58.81.098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledighedsydelse, fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6, samt handicappede personer, jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse og 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, samt handicappede personer. Det drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, der tilbagebetales til kommunen.

Pr. 14. juli 2006

På funktion 5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe foretages følgende tilpasninger:

Nye grupperinger:

 • 002 Løntilskud til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud.
 • 009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8 med 65 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • 095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ændret gruppering:

 • 094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i  målgruppe. Det bemærkes, at handicappede personer udgår.

Udvidet gruppering

 • 003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse.

På grupperingen registreres ligeledes udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse og særlig ydelse samt driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for personer visiteret til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi.

Sidst opdateret: 22-05-2023