Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Uddannelsessøgende forældre kan efter ansøgning få et særligt børnetilskud. Forsørgere under uddannelse kan efter ansøgning i visse praktik- og skoleperioder få supplerende børnetilskud.

Børnetilskud til uddannelsessøgende

Tilskuddet kan søges af uddannelsessøgende, der deltager i en SU-berettiget uddannelse eller en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse. Deltagere i en SU-berettiget uddannelse er dog kun berettiget til tilskud, hvis de ikke samtidig er berettiget til stipendium som tillæg til SU-modtagere med børn. Hvis kun den ene forælder i et samlevende par er berettiget til stipendium som tillæg til SU, kan der dog søges tilskud. Hvis begge er berettiget til stipendium som tillæg, og parret har to børn, kan der kun søges tilskud til barn nr. 2.

Deltagere i SU-berettigede uddannelser vil være berettiget til at søge børnetilskud i perioder, hvor de ikke er berettiget til SU med stipendium som tillæg og hvor de ikke modtager supplerende børnetilskud i praktik- eller skoleperioder. Det gælder for eksempel ved barsel, og når retten til SU er opbrugt, og der ikke er optaget slutlån.

Der kan kun udbetales ét tilskud per uddannelsessøgende og ét tilskud per barn. Såfremt begge forældre er uddannelsessøgende og de har to børn, kan der blive udbetalt to tilskud.

Man skal opfylde de generelle betingelser for at få børnetilskud for at kunne få børnetilskuddet til uddannelsessøgende:

Generelle betingelser for børnetilskud

Supplerende børnetilskud til forældre i praktik

Forsørgere under uddannelse har i visse praktik- og skoleperioder ret til supplerende børnetilskud, der bringer deres samlede indkomst op til et niveau, der svarer til den sammenlignelige sats for SU med forsørgertillæg.

Da supplerende børnetilskud er en skattefri ydelse og SU er skattepligtig, beregnes supplerende børnetilskud som 55 pct. af forskellen mellem den pågældendes praktikløn eller skolepraktikydelse (inkl. evt. anden indkomst) og SU-satsen med forsørgertillæg. Dermed opnås, at summen af supplerende børnetilskud og modtagerens øvrige indkomst efter skat er sammenlignelig med satsen for SU med forsørgertillæg efter skat. Supplerende børnetilskud udbetales efter ansøgning månedsvis bagud.

Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset antallet af børn.

Det er et krav, at ansøgeren går på en SU-berettiget uddannelse, og at ansøgeren opfylder de generelle betingelser for at få børnetilskud:

Generelle betingelser for børnetilskud

Retten til supplerende børnetilskud til en samlevende forsørger er betinget af, at vedkommendes samlever deltager i en SU-berettiget uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis et samlevende par begge er forsørgere (over for samme barn eller hvert deres barn), kan de begge søge supplerende børnetilskud i de pågældende praktik- og skoleperioder.

Indtægtsregulering

Tilskuddet til uddannelsessøgende enlige forsørgere bliver nedsat med 10 pct. af den del af den forventede indkomst, der overstiger et årligt fastsat beløb. Til gifte eller samlevende bliver tilskuddet nedsat med 10 pct. af den del af parrets indkomst, der overstiger et årligt fastsat beløb.

Det supplerende børnetilskud til forsørgere i praktik bliver nedsat med 10 pct. af den del af den forventede indkomst, der overstiger et årligt fastsat beløb. En eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt har ikke betydning for beregningen af supplerende børnetilskud til forsørgere i praktik.

Ved indkomst skal der som udgangspunkt forstås den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes ved beregning af indkomstskat.

Indkomsten opgøres og indtægtsreguleringen bliver beregnet for et kalenderår ad gangen. Hvis ansøgeren ikke er under uddannelse hele kalenderåret, bliver indkomsten opgjort for den del af året, ansøgeren er under uddannelse, og bliver forholdsmæssigt omregnet til en årsindkomst.

Se satser

Ændringer i indkomst og tilbagebetaling

Hvis den forventede indkomst i løbet af året bliver ændret med mere end 10 pct., bliver tilskuddet omregnet for kalenderåret, og de kvartalsvise tilskud for den resterende del af året bliver reguleret i overensstemmelse hermed.

Hvis en indtægtsfremgang gør, at der er udbetalt for meget i tilskud i kalenderåret, bliver indtægten fradraget i tilskuddet i det følgende år. Bliver der ikke udbetalt tilskud det følgende år, skal det for meget udbetalte beløb tilbagebetales.

Til borgere

Børnetilskud på borger.dk

Børnetilskud hvis du er under uddannelse

Sidst opdateret: 12-03-2024