Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af oplysninger, der er registreret af a-kasser og jobcentre

Kommunen og a-kassen kan henvise til denne side, når kommunen og a-kassen som dataansvarlig for indberetning af oplysninger til DFDG skal oplyse den registrerede om denne indberetning.

En række af de oplysninger som dit jobcenter, din kommune eller din a-kasse registrerer om din beskæftigelsesindsats (fx samtaler og deltagelse i aktiveringstilbud) og dine ydelser (fx arbejdsløshedsdagpenge og bevilling af kontanthjælp) indberettes til det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Det skyldes dels, at STAR anvender oplysningerne (STARs anvendelse af oplysningerne er beskrevet nedenfor), og dels at jobcentre, kommuner og a-kasser efter beskæftigelseslovgivningen skal udveksle en række oplysninger om din beskæftigelsesindsats og dine ydelser. Oplysningerne udveksles og indberettes gennem DFDG.

På Jobnet.dk indsamler og behandler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som dataansvarlig for Jobnet.dk en række personoplysninger om dig, når du bruger Jobnet.dk. På Jobnet.dk er en række af de oplysninger som dit jobcenter, din kommune eller din a-kasse registrerer om din beskæftigelsesindsats og dine ydelser tilgængelige for dig.

DFDG

Efter beskæftigelses- og ydelseslovgivningen skal jobcentre, kommuner og a-kasser registrere og indberette en række oplysninger til DFDG. Jobcentre, kommuner og a-kasser skal efter beskæftigelses- og ydelseslovgivningen udveksle en række oplysninger om din beskæftigelsesindsats og dine ydelser. Oplysningerne udveksles gennem DFDG.

En række af de oplysninger du registrerer på Jobnet.dk indgår også i DFDG. Det gælder bl.a. til- og afmelding som jobsøgende, registrering af syge- og raskmeldinger, registrering af ferie og registrering i jobloggen og CV.

Det fremgår af Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet, hvilke oplysningstyper dit jobcenter, din kommune eller din a-kasse registrerer og indberetter om dig. Der er tale om følgende oplysningstyper:

Oplysningstyper   Indberettes af jobcentre og kommuner Indberettes af a-kasser 
Til- og afmelding som jobsøgende og målgruppe (kap. 4 og 17)   x  x
Indkaldelser, selvbooking og frister for selvbooking (kap. 5 og 21)   x Indkaldelser og selvbookede samtaler
Afholdte jobsamtaler og visitationskategorier (kap. 6 og 48)   x  Afholdte jobsamtaler
Afholdte CV-samtaler, CV-godkendelsesstatus (kap. 7 og 22)   x  x
Fravær og fritagelser (kap. 8 og 23)   x  x
Opfølgningssamtaler og sygedagpengekategorisering for sygedagpengemodtagere(kap. 9)   x  
Min plan m.v. og aktiveringstilbud (kap. 10)   x  
Koordinerende sagsbehandlere og personlige jobformidlere (kap. 12)   x  
Henvisninger til anden aktør (kap. 13)   x  
Helbredsmæssige begrænsninger i forhold til formidling til job (kap. 14 og 27)   x  x
Medlemskab af a-kasse (kap. 16)     x
Dagpengetællere (kap. 18-20)     x
A-kassens indberetning af afholdte CV-samtaler, rådighedssamtaler, CV-godkendelsesstatus, udkast til Min plan og krav til jobsøgning (kap. 22)     x
Registreringer i a-kassernes egne joblogs (kap. 24)     x
Lån ifm. pulje til uddannelsesløft (kap. 25)     x
Udbetaling af dagpenge, efterløn, feriedagpenge og EØS-dagpenge. Endvidere efterlønsret, efterlønspræmie og frivilligt ulønnet arbejde) (kap. 26)     x
Digital kommunikation fra jobcentre til a-kasser om bl.a. Min plan, underretningspligtige hændelser og negative underretningspligtige hændelser (kap. 29)   x  
Digital kommunikation mellem a-kasser, DFDG og jobcentre om bl.a. dagpengeret, Min plan, indkaldelser (kap. 30)   x  x
Digital kommunikation mellem kommuner, DFDG og a-kasser om syge- og raskmeldinger (kap. 31)   x  x
Virksomhedsdata (kap. 32)   x  
Jobordrer/rekrutteringsanmodninger (kap. 33)   x  Kan indberettes
Oplysninger om pensionssager (kap. 38) x  
Oplysninger om 225-timers reglen (kap. 39)   x  
Flygtninge, der overgår til kommunen (kap. 40)   x  
Indberetninger om sygedagpengemodtageres oplysningsskemaer (kap. 42)   x  
Oplysninger om sygedagpenge (kap. 43) x  
Indberetning af oplysninger om tab af dagpenge, karantæner og arbejdskrav (kap. 47)     x
Indberetning af oplysninger fra a-kasser, der er omfattet af bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser (kap. 48)   x

Der indgår i DFDG endvidere en række stamoplysninger fra CPR-registeret:

 • CPR-nr. og evt. tidligere CPR-numre
 • Navn
 • Nuværende og eventuelle tidligere adresser
 • Oplysning om eventuelle børns fødselsdato
 • Oplysning om eventuel adressebeskyttelse.

Oplysningerne indberettes til brug for jobcentrenes, kommunernes og a-kassernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen og administrationen af ydelser. Oplysningerne indberettes endvidere til brug for selvbetjening på Jobnet.dk og Mit Sygefravær på Borger.dk.

Oplysningerne videregives til andre myndigheder og a-kasser til administrative formål

Oplysningerne i DFDG og på Jobnet.dk er i vid udstrækning også tilgængelige i kommunernes, jobcentrenes og a-kassernes egne fagsystemer. Dine oplysninger i DFDG og på Jobnet.dk videregives således til din kommune, dit jobcenter og din arbejdsløshedskasse i det omfang, det er fastsat i loven.

Nogle af oplysningerne videregives også til andre myndigheder, herunder andre ministerier. Det gælder fx oplysninger om a-kassemedlemskab, til- og afmelding som jobsøgende og deltagelse i aktivering, der videregives til Danmarks Statistik.

Der videregives også oplysninger til Udbetaling Danmark til brug for Udbetaling Danmarks administration af jobpræmieordningen, tidlig pension og fleksydelsesordningen.

Behandlingsgrundlaget for videregivelse er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 9, stk. 2, litra b, f og g, og §§ 33 og 34 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Oplysningerne videregives til andre myndigheder, forskere m.fl. til videnskabelige og statistiske formål

Der videregives endvidere oplysninger til jobcentre, forskere m.v. til brug for statistiske analyse og videnskabelige formål. Behandlingsgrundlaget for videregivelse er bl.a. databeskyttelseslovens § 10.

Personoplysninger, der registreres i DFDG, anvendes i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske varehus. Oplysningerne bruges til statistiske, videnskabelige og historiske formål. Grundlaget for behandling er bl.a. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j.

Samarbejdsprojekt mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Forskningsenheden på Københavns Universitet

Som led i et 2-årigt forskningsprojekt med Københavns Universitet om udvikling af viden om jobsøgning indsamles på Jobnet.dk udvalgte datapunkter på Jobnet. Det handler om almindelige ikke-følsomme personoplysninger, og de indsamlede data anvendes udelukkende til forskning og statistik.

Her indsamles oplysninger om:

 • Anvendelsen af Joblog. Oplysningerne beriges med branchekode i de tilfælde, hvor det er muligt.

STAR indsamler ovenstående oplysninger om dig, når du bruger Jobnet.dk. Data indsamles via logning og ikke via cookies, hvorfor cookiebekendtgørelsen ikke finder sted. Indsamling og anvendelse af data har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, samt §§ 32, stk. 1, og 33 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Dine data bliver pseudonymiseret, før de anvendes til forskning og statistik.

STARs egen anvendelse af oplysninger

STAR anvender oplysningerne i DFDG og på Jobnet.dk til administrative formål, tilsyn, kontrol og til statistiske formål.

De administrative formål er bl.a. visning af oplysninger (fx Min plan) og selvbetjening på Jobnet.dk (fx syge- og raskmelding), videregivelse af oplysninger til kommuner, jobcentre og a-kasser til brug for deres varetagelse af beskæftigelsesindsatsen og administration af ydelser efter ydelseslovgivningen.

De administrative formål er endvidere support af borgere, arbejdsgivere og sags-behandlere i jobcentre og a-kasser samt teknisk analyse i forbindelse med behandling af indmeldinger om fejl i it-systemerne.

STAR anvender også oplysningerne til statistiske analyser og opfølgning. Det gælder bl.a. i forhold til:

 • Løbende statistiske opgørelser og analyser og opfølgning på kommunernes og a-kassernes beskæftigelsesindsats, der offentliggøres på aggregeret niveau på jobindsats.dk.
 • Statistiske evalueringer af reformer som fx kontanthjælpsreformen, beskæftigelsesreformen og dagpengereformen.
 • Udsøgning af borgere, der kan indgå i fx spørgeskemaundersøgelser i forbindelse evalueringer.
 • Ad hoc analyser i forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra Folketinget.

Lovgrundlag for STARs behandling af personoplysninger

Reglerne - i beskæftigelseslovgivningen – om behandling af personoplysninger fremgår bl.a. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kapitel 19), lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (§ 88, stk. 5, § 90 c, stk. 4, § 91, stk. 9, og kapitel 16 a), lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (§ 21, kapitel 6 og 7), bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (kapitel 19 og 20) og be-kendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavare-hus på beskæftigelsesområdet.

Lovgrundlaget for samkøring af oplysninger i kontroløjemed fremgår af § 32, stk. 1 og 4, § 36, stk. 2, §§ 53 og 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 90 c, stk. 4, § 91, stk. 7 og 9, § 91 a, stk. 1, og § 91 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og § 70 i lov om sygedagpenge.

Du kan finde de nævnte love og bekendtgørelsen ved at søge efter deres titler på www.retsinfo.dk.

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med de generelt gældende regler for behandling af personoplysninger, der fremgår i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelsesloven.

Almindelige oplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e. Særlige kategorier af oplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f-g, og artikel 10 sammenholdt med ovennævnte lovregler.

Oplysninger om CPR.nr behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11.

Kontakt vedrørende DFDG og Jobnet.dk

STAR er dataansvarlig for DFDG og Jobnet. Som dataansvarlig skal vi sikre, at dine rettigheder hos os bliver opfyldt. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø
Telefon: 72 21 74 00
star@star.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en del af Beskæftigelsesministeriet.

Som registreret har du også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO - Data Protection Officer).

Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedr. behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til.
Du kan kontakte Beskæftigelsesministeriets DPO på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 72 20 50 00 (Dette er Beskæftigelsesministeriets hovednummer, hvor receptionen vil viderestille dig til DPO’en.)
 • Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.:”Databeskyttelsesrådgiver”.

Indsigtsanmodninger

Som borger har du ret til indsigt i de personoplysninger, der indgår i sagsbehandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Du kan på Borger.dk anmode om indsigt i de personoplysninger som din kommune har registreret om dig. Anmodning om indsigt på vegne af andre, kræver en fuldmagt fra den man søger indsigt om.

Sidst opdateret: 22-05-2023