Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Privatlivspolitik for Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG)

Politik om persondata for Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG)

På Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG.Jobnet.dk) indsamler og behandler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som dataansvarlig en række personoplysninger om dig, når du bruger hjemmesiden. I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø
Telefon: 72 21 74 00
star@star.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en del af Beskæftigelsesministeriet.

Som registreret har du også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO).

Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedr. behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til.

Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

På e-mail: dpo@bm.dk
På telefon: 72 20 50 00 (Dette er Beskæftigelsesministeriets hovednummer, hvor receptionen vil viderestille dig til DPO’en.)
Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.:”Databeskyttelsesrådgiver”.


Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information, som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse og e-mail. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

Hvilke personoplysninger behandler JobAG.dk om dig?

JobAG.dk behandler personoplysninger om dig:

 • når du opretter en bruger eller lægger et jobopslag op
  når du står som kontaktperson i en jobannonce (enten som arbejdsgiver eller kontaktperson).
 • når du logger ind og opretter din profil, indsamles personoplysninger fra CVR-registret.

Følgende personoplysninger indtaster du selv:

 • Brugernavn
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Adgangskode
 • Mobil-/telefonnummer
 • Ønske om CV-agent

Hvor henter JobAG.dk dine personoplysninger fra?

Når du første gang logger ind på JobAG.dk.dk med NemID/MitID-medarbejdersignatur, henter og behandler JobAG.dk personoplysninger om dig fra CVR-registret.

Oplysningerne bruges til at give dig den korrekte sagsbehandling og service.

De personoplysninger, der indhentes, behandles med lovhjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Til hvilke formål behandles dine personoplysninger?
På JobAG.dk anvendes dine personoplysninger til forskellige formål til understøttelse af myndighedsudøvelsen og til at give dig den korrekte behandling og service. Personoplysningerne bruges til:

 • Brugeroprettelse
 • Oprettelse af jobopslag
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning)
 • Analyser og undersøgelser, herunder spørgeskemaundersøgelser, med hjemmel i § 21 i lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • Dine personoplysninger videregives til styrelsens statistiske datavarehus (DSDW), hvorfra de kan bruges til statistik, analyser og forskning på beskæftigelsesområdet, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Hvordan håndterer JobAG.dk personoplysninger sikkert?

JobAG.dk beskytter personoplysninger sikkert på følgende måde:

 • JobAG.dk og de tilhørende IT-systemer har et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. brug af firewall, kryptering, NemID/MitID og NemLog-in
 • Personoplysningerne hentes og opbevares via sikret (krypteret) forbindelse
 • JobAG.dk følger standardprocedurer i tilfælde af nedbrud, med det formål at få JobAG.dk genetableret hurtigst muligt
 • I tilfælde af sikkerhedsbrud, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, bliver man som impliceret underrettet så hurtigt som muligt, uden unødige forsinkelser.


Hvem kan se personoplysninger på JobAG.dk?

 • Jobcentre og a-kasser har adgang til at se, om en virksomhed har oprettet sig som bruger på JobAG
 • Jobcentre har adgang til at se udvalgte personoplysninger på JobAG.dk i forbindelse med behandling af jobordrer.
 • Styrelsens virksomhedssupport, har adgang til at se personoplysninger såsom brugerlogin mv. i forbindelse med henvendelse til supporten eller i fejlhåndteringssager.
 • Er der i jobannoncer angivet kontaktoplysninger vil disse fremgå for jobsøgende i annoncen på Jobnet.dk, som er offentlig tilgængelig. Ligeledes crawles JobAG.dk jobannoncer af andre websites. Eventuelle kontaktoplysninger angivet i en JobAG.dk jobannonce, vil derfor også blive delt med andre websites.


Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Crawling af JobAG.dk kan medføre, at jobannoncer med dertilhørende kontaktoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering overfører derudover ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Statistik

 • Styrelsen bruger data fra virksomhedernes jobopslag på JobAG.dk til at overvåge udviklingen på arbejdsmarkedet. Virksomhederne kan i den forbindelse blive kontaktet af en leverandør på vegne af styrelsen med spørgsmål om resultatet af forsøget på at få besat den opslåede ledige stilling. Kontakten kan evt. ske på baggrund af virksomhedernes registrering af kontaktoplysninger på JobAG.dk.
 • Virksomhedens jobopslag anvendes endvidere ved udarbejdelsen af diverse statistikker og analyser, herunder overvågning af udviklingen i jobomsætningen på det danske arbejdsmarked samt til analyser af virksomhedernes kompetenceefterspørgsel.

Opbevaringsperiode

Styrelsen opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

Når din profil som kontaktperson på JobAG.dk har været inaktiv i 18 1/2 måned, slettes din profil. Hvis du har oplyst en mailadresse under dine kontaktoplysninger på JobAG.dk, sender vi dig en mail en måned før din profil slettes, således at du har mulighed for at logge på JobAG.dk for derved at holde din profil aktiv.

For de personoplysninger, der anvendes til statistik-, analyse- og forskningsformål, anvender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dine personoplysninger i en periode i op til 30 år.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begrænset personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiserede, individuelle afgørelser.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Overførsel af personoplysninger til EURES-Portalen

Som arbejdsgiver kan du samtykke til, at du via JobAG.dk overfører dine jobopslag til den europæiske jobportal, EURES-portalen. Når jobopslaget er overført til EURES-portalen sammen med evt. personoplysninger, er EU-Kommissionen dataansvarlig.

Retsgrundlaget for databehandlingen

Forordning (EU) 2016/589, "EURES-forordningen” er det retlige grundlag for overførslen. Yderligere bestemmelser om databehandlingen, navnlig hvad angår roller og ansvarsområder for de forskellige parter, der er involveret i behandlingen, er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1257.

Adgang til oplysninger på EURES-portalen

Adgang til jobopslag på EURES-portalen er åbent for alle og kræver ikke forudgående screening eller login.

Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine oplysninger?

Et jobopslag, der er overført til EURES-portalen er en kopi af de oplysninger, du har afgivet i JobAG.dk. Du kan til enhver tid kontrollere, ændre eller slette data ved at logge ind på din konto, og dine ændringer overføres til EURES-portalen. Det er kun på JobAG.dk, at du kan anmode om begrænsninger i behandlingen af data eller retten til at overføre data.

Hvis du beslutter at slette dit jobopslag her, slettes det også på EURES-portalen. Du kan også når som helst beslutte at trække dit samtykke tilbage, eller ændre dit samtykke til overførslen af data til EURES-portalen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes kopien af dit jobopslag, men det påvirker ikke de data, der opbevares her i JobAG.dk.

Hvor længe opbevares dine oplysninger på EURES-portalen?
Jobopslag, der overføres til EURES, vil kun blive gemt og være tilgængelige der, så længe det oprindelige jobopslag, der er oprettet i JobAG.dk, stadig er tilgængeligt på Jobnet. Hvis du sletter dit jobopslag fra JobAG.dk, så slettes det også fra EURES-portalen.

Når dit jobopslag er blevet slettet, eller du har trukket dit samtykke til at overføre det tilbage, vil EU-Kommissionen fortsat gemme et begrænset sæt data, der er anonymiserede, og anvende dem til forskning og statistiske formål. Oplysninger, der gøres anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke kan - eller ikke længere kan - identificeres, anses ikke for personoplysninger.

Dataansvarlig

EURES-portalen forvaltes af Det Europæiske Koordineringsbureau for Eures, der er placeret i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion.

I tilfælde af spørgsmål, klager eller andre henvendelser om de data, der overføres til og behandles på EURES-portalen, bedes du kontakte den dataansvarlige på følgende e-mailadresse: empl-eures@ec.europa.eu

Samarbejdsprojekt mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Forskningsenheden på Københavns Universitet

Som led i et forskningsprojekt med Københavns Universitet om udvikling af viden om jobsøgning indsamles på Jobnet.dk og JobAG udvalgte datapunkter på Jobnet og JobAG. De indsamlede data anvendes udelukkende til forskning og statistik. Projektet er forlænget og oplysninger indsamles foreløbigt frem til udgangen af 2025, hvorefter forskerne i samarbejde med STAR vil vurdere nødvendigheden af data, og hvorefter der er mulighed for at forlænge dataindsamling yderligere

Der opsamles almindelige, ikke-følsomme personoplysninger om dig, når du bruger JobAG som arbejdsgiver:

 • CV visninger i JobAG – dvs. når en virksomhed åbner et CV i JobAG bliver det registreret hvornår det er sket og hvilket CV, det drejer sig om samt hvilken virksomhed, det drejer sig om.

STAR indsamler ovenstående oplysninger om dig, når du bruger JobAG. Data indsamles via logning og ikke via cookies hvorfor cookiebekendtgørelsen ikke finder sted. Indsamling og anvendelse af data har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, samt §§ 32, stk. 1 og 33 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Data bliver pseudonymiseret før anvendelse til forskning og statistik. Data slettes senest 50 år efter dataindsamling jf. de almindelige retningslinjer for opbevaring af data til forskning og statistik.

Sidst opdateret: 30-06-2023