Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til Min plan

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til Min plan, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status.

Ønske om mulighed for afbrydelse af indsats på borgere, som er afgået ved døden - S2406-1030

18-06-2024 Der ønskes mulighed for at kunne afbryde en indsats (aktivitet), selvom borgeren er afgået ved døden.
27-06-2024 Forventes implementeret i patch, som lægges i produktion den 13-08-2024 (efter kl. 14)

Ønske om mulighed for at formatere tekst i jobmål og aftalefelter - sagsnr.: 317031

15-12-2022 Med henblik på at gøre jobmål/planbeskrivelse og aftaler (afholdte samtaler) mere overskuelige for borgerne, ønsker et jobcenter mulighed for, at teksterne kan formateres med fed, kursiv, understregning og punktopstilling.
15-12-2022 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om ny ophørsårsag 'Tilflytter' i indsatser (aktiviteter) - sagsnr.: 286037

22-08-2022 Et jobcenter ønsker mulighed for at kunne afslutte en indsats (aktivitet) med ny årsag 'Tilflytter'.
22-08-2022 Ændringsønsket imødekommes ikke, da STAR ikke kan se det forretningsmæssige behov for årsagen. Jobcentret kan høre indsatsen med årsagen 'Revision af plan' og i årsagsbemærkning indskrive årsag til revision.

Ønske om mulighed for registrering af mere end 2.000 karakterer i statusevalueringer - sagsnr. 214947

21-01-2021 Et jobcenter ønsker, at det i statusevalueringer og afsluttende evalueringer er mulighed for at registrere flere end de nuværende 2.000 tegn.
09-03-2022 Ændringsønsket er ikke imødekommet. STAR ønsker ikke at fravige princippet om, at fritekstfelter ikke skal være "for store". Det giver for stor risiko for, at indkopiere lange tekster ind i felterne om fx ret og pligt, hvilket ikke er hensigten med felterne.

Ønske om visning af evalueringer/statusser i indsatser/aktiviteter i 'Min plan'-pdf - sagsnr.: 166271

19-12-2019 Flere jobcentre ønsker, at evaluering/status bliver vist i indsatsen/aktiviteten i 'Min plan'-pdf'en og ikke kun i 'Min plan' på Jobnet.
07-02-2020 Ændringsønske er ikke imødekommet. På Jobnet kan borger tilgå en pdf -version af 'Min Plan'. Borgeren kan ligeledes via en historik på Jobnet fremfinde en specifik planversion på et specifikt tidspunkt. Dette for at borger kan fremfinde en specifik afgørelse om fx virksomhedspraktik med en dertilhørende vejledningstekst.
Da 'Min Plan' pr. 1. januar 2020 ikke længere kan anvendes som en afgørelse og dermed ikke længere indeholder vejledningstekster, opfylder 'Min Plan'-pdf'en ikke længere formålet eller behovet.
Borgeren kan via en ny tidslinje i 'Min Plan' gå tilbage i tid, for at finde tidligere indsatser og aftaler.

Formålet med statusevalueringerne er at give borgeren (og sagsbehandleren) et synligt billede af mål og retning med den konkrete indsats. Borgeren har pligt til at gøre sig bekendt med de løbende ændringer i 'Min Plan'. STAR vurderer for nu, at 'Min Plan'-pdf'en ikke skal udvikles yderligere, for at kunne vise de løbende statusser.

Der er dog ikke noget til hinder for, at fagsystemerne implementerer de løbende og afsluttende statusevaluering i egne løsninger.

Ønske om ny afslutningsårsag i aktiviteter 'I arbejde' - sagsnr.: 162474

22-10-2019 Der er modtaget ønske om oprettelse af nye afslutningsårsager i aktiviteter: 'I arbejde' og 'Fuldt ud genoptaget arbejde'.
22-10-2019 Når en borger afbryder en aktivitet (som ikke er begrundet i revision af plan), skal jobcentret registrere status 'Afbrudt' med årsagen 'Opsagt af ledig' eller 'Overholdt ikke aktivitet', hvis borgeren oplyser at have fået arbejde. Der er a-kassekommunikation bundet op til disse afslutningsårsager, og det er a-kassen, som i forhold til dagpengemodtagere skal vurdere, om der er tale om gyldig grund. I årsagsbemærkning kan sagsbehandleren indskrive, at borgeren har oplyst, at han har fået arbejde.
STAR ønsker ikke at implementere afslutningsårsager, som ikke kan benyttes til alle målgrupper. Ændringsønsket imødekommes derfor ikke.

Ønske om, at CV ikke skal fremgå af 'Min plan'-pdf, hvis CV på Jobnet ikke er udfyldt - sagsnr.: 142783

31-07-2019 Et jobcenter ønsker, at 'Min plan'-pdf'en ikke skal medtage side om CV, hvis CV'et på Jobnet ikke er udfyldt. 
31-07-2019 Ændringsønsket imødekommes ikke. CV-oplysninger bliver kun medtaget i 'Min plan'-pdf'en for borgere, som har en integrationskontrakt. Integrationskontrakten indeholder et CV, som består af CV'et på Jobnet suppleret med oplysninger om medbragt uddannelse og udvidede oplysninger om sprogkundskaber.

Oplysninger fra CV'et på Jobnet bliver derfor medtaget i 'Min plan'-pdf'en for borgere med integrationskontrakt, også selv om borgeren ikke har udfyldt CV'et på Jobnet. Proceduren er aftalt med UIM, som er ansvarlig for integrationskontrakten. 

Ønske om underskriftsfelt til kommunen/
jobcentret i pdf med integrationskontrakt - sagsnr.: 137816/PLAN-1908

07-06-2019 Når integrationskontrakt skal underskrives, er der i pdf'en kun et underskriftsfelt til borgeren. Der ønskes også et felt til kommunens/jobcentres underskrift.
31-10-2023 Forventes implementeret i release 2024-2 den 17-06-2024

Ønske om mulighed for registrering af, at danskmål i integrationskontrakt endnu ikke er fastlagt - sagsnr.: 120606

06-04-2018 På integrationskontrakten er registrering af danskmål et krævet felt. På tidspunktet for oprettelse af integrationskontrakten ved jobcentret ikke altid, hvilket danskmål borgeren skal have.

Flere jobcentre ønsker mulighed for at registre, at danskmålet endnu ikke er fastsat. Der er desuden behov for at kunne registrere, at danskmålet er opfyldt.
29-01-2019 Integrationsministeriet har oplyst, at de ikke ønsker efter imødekomme ønsket. Og det er begrundet i, at der er efter gældende regler er krav om, at der skal være registreret et danskmål i integrationskontrakten.

"Det følger af § 6, stk. 3, i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge mfl. at indplacering på danskuddannelse og modul foretages af udbyderen, jf. § 10, stk. 1, på grundlag af en pædagogisk vurdering af den enkelte udlændings forudsætninger og mål med uddannelsen. Det følger desuden af 14, stk. 1, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at udbyder foretager ved optagelsen til danskuddannelse af kursister omfattet af § 2 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., en pædagogisk vurdering af kursistens forudsætninger, aktuelle dansksproglige niveau og mål med uddannelsen og indplacerer efter aftale med den henvisende myndighed den pågældende på den uddannelse og det modul, hvor den pågældende forventes at kunne nå de opstillede mål og få det største udbytte af undervisningen.

Det bemærkes, at det følger af § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at udbyder kan indstille til den henvisende myndighed, at en kursist skifter fra én danskuddannelse til en anden, hvis den oprindelige indplacering efter en pædagogisk vurdering ikke har været hensigtsmæssig, jf. stk. 1, eller hvis kursistens dansksproglige udvikling taler for en omplacering.

Dette betyder, at en kursist ifølge gældende lovgivning skal have registreret et danskmål i integrationskontrakten, men at denne kan ændres, hvis der opstår et behov herfor, ”hvis den oprindelige indplacering efter en pædagogisk vurdering ikke har været hensigtsmæssig”. " 

Ønske om felt i aktivitet til angivelse af mødetidspunkt 1. dag - sagsnr.: 101028

30-05-2017 Der er modtaget ønske om et felt i aktivitet i 'Min plan' til angivelse af mødetidspunkt 1. dag, så sagsbehandleren ikke nødvendigvis skal indskrive mødetidspunktet i jobsamtalens aftalefelt og i aktivitetens beskrivelsesfelt.
23-10-2019 Da sagsbehandler fremadrettet skal sende alle tilbud til borgers e-boks, vil information om mødetidspunkt på første mødedag kunne fremgå der. Ændringsønsket er derfor ikke imødekommet.

Ønske om visning af ikke-nulstillende samtaler i Min plan - sagsnr. 98091

22-03-2017 Der er modtaget ønske om, at ikke-nulstillende samtaler bliver vist i Min plan.
13-12-2018 Ændringsønsket implementeres ikke. Borgere vil i tidslinjen i 'Min plan' 2.0 kunne se alle aftaler uanset samtaletype.

Sidst opdateret: 27-06-2024