Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Joblog

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om Joblog som samles, drøftes og besvares. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

Hvornår udsendes der advis'er om, at borgere ikke har foretaget registreringer i jobloggen?

25-04-2016

Der udsendes advis, hvis borgeren ikke har registreret i joblog inden for 30 dage i forhold til seneste tilmelding eller seneste registrering i joblog.

Kan A-kassen bestemme, at de ledige skal anvende deres joblog, frem for Jobloggen på Jobnet?

15-08-2015

A-kassen kan stille en joblog til rådighed for deres medlemmer. Når medlemmet foretager en registrering i a-kassen joblog eller i jobloggen på Jobnet, gemmes registreringen i DFDG, hvilket betyder, at data er tilgængelige, uanset hvor borgeren foretager registreringen. Med andre ord kan borgeren den ene dag registrere en log i a-kassen joblog og næste dag ajourføre selvsamme log på Jobnet.

Vær dog opmærksom på, at ikke alle a-kasser stiller en joblog til rådighed for medlemmerne.

Fritager 'Fritaget for joblog' også fleksjobvisiterede for jobsøgning?

12-08-2015

Det fremgår af LAS § 75, at en borger, som modtager ledighedsydelse, skal være aktivt jobsøgende og registrere alle jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet.

Jobcentret kan jf. stk. 5 fritage en borger for at registrere i joblog på Jobnet, hvis det vurderes, at det enten ikke er muligt eller er meget vanskeligt for ham på grund af hans nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne m.v. Jobcentret og borgeren skal aftale, hvordan han i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.

'Fritagelse for joblog' fritager således ikke for jobsøgning men kun for pligten til at registrere jobsøgningen i joblog.

Hvem har vejledningsforpligtelsen over for dagpengemodtagere?

11-08-2015

I Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165791, der er vedtaget, står der i bemærkningerne under 2.3.1.2.:

"Den foreslåede ordning: Jobcenteret og arbejdsløshedskassen skal inden for rammerne af den almindelige vejledningsforpligtelse yde hjælp til dagpengemodtagere, der kan have svært ved at finde ud af at bruge jobloggen."

Hvorfor skal borgerne uploade deres CV?

01-07-2015

Der er ikke et krav om at uploade sit CV. Muligheden er dog til stede, hvis borgeren har foretaget en tilretning af sit CV, og ønsker at gemme det sammen med ansøgningen, så han senere ved, hvilken version af CV'et, han har sendt til arbejdsgiveren.

Hvordan understøtter Joblog det fælles kontaktforløb?

16-02-2015

Når borgeren registrerer alle sine jobsøgningsaktiviteter er det muligt for sagsbehandlere i både jobcentre og a-kasser at holde sig ajour med borgerens forløb. Det gør det nemmere at forberede sig til samtaler (også de fælles), når man ved, hvad borgeren rent konkret har gjort siden sidst – og hvilke aftaler der er indgået med den anden part. Derved bruges der mindre forberedelses- og samtaletid på at ajourføre sig med borgerens jobsøgningsaktiviteter, og jobkonsulenterne kan i stedet fokusere på det fremadrettede arbejde.

I samarbejde med en række a-kasser er der udviklet en model for jobloggen, som sikrer smidig deling af data og understøttelse af det fælles kontaktforløb.

Borgeren behøver dermed kun at registrere sine aktiviteter ét sted, og uanset hvor det registreres, gemmes data i Det fælles Datagrundlag, som vil kunne tilgås af både jobcenter og a-kasse.

Hvorfor er det en god idé, at jobsøgning dokumenteres i en joblog?

23-01-2015

Borgeren får overblik og indsigt i egne jobsøgningsaktiviteter og mulighed for selv at planlægge kommende aktiviteter. Overblik skabes fx ved muligheden for at uploade ansøgninger og samle alle jobsøgningsaktiviteter et sted. Udgangspunktet for coaching af sagsbehandleren skabes via en god registrering.

Sagsbehandleren kan anvende jobloggen som udgangspunkt for at støtte borgerens planlægning af kommende jobsøgning. Samtidig bliver det enkelt at følge op på borgerens jobsøgning – også opfølgning i forhold til den aftale borgeren og sagsbehandleren indgik ved sidste samtale. Ved at kontrollere loggen forud for samtalen kan sagsbehandleren vælge om jobloggen skal inddrages i samtalen som planlægningsredskab, eller der er behov for at tale om borgerens hidtidige jobsøgning.

Jobloggen kan dermed forhindre, at megen værdifuld samtaletid mellem jobsøger og sagsbehandler bruges på at kontrollere, om brugerens jobsøgning er tilstrækkelig. Tid, der i stedet kan bruges konstruktivt og fremadrettet mod det mål, at jobsøgeren kommer i job.

Kommer der mere end én notifikation om manglende joblogregistrering? Hvis en borger eksempelvis sidst har registreret en joblog den 15.08.2014 - kommer der så yderligere en notifikation 30 dage efter notifikationen den 15.09.5014?

29-09-2014

Nej, der kommer kun én notifikation om manglende joblog. Der kan således kun komme en ny notifikation, såfremt borgeren efter den 15.09.2014 registrerer i jobloggen og derefter ikke foretager en registrering i de efterfølgende 30 dage.

Hvorfor får jobcentret besked om manglende registrering i joblog på en borger, som er fritaget for rådighed under tilbud?

18-09-2014

Joblog er implementeret således, at der altid sendes besked til jobcentret, når en borger, der skal foretage registreringer i jobloggen ikke har registreret i joblog i en måned. Dette sker uanset om borgeren har ferie, borgerligt ombud, fritaget for rådighed under deltagelse i tilbud etc.

Det er således op til jobcentret at vurdere, om der skal tages aktion på den manglende registrering.

Hvorfra kommer de 30 dage uden registrering i jobloggen - findes ikke i lovgivningen?

01-07-2014

Da der i lovgivningen er skrevet, at borgerne løbende skal dokumentere deres jobsøgning i en joblog på Min side, er vi også nødt til at advisere borgeren og jobcentret, hvis ikke det sker.

I starten af et forløb vil jobcentret have god kontakt med borgeren, men derefter kan der gå lang tid uden kontakt. Derfor kan adviseringen være med til at danne et overblik over, hvordan det står til med jobsøgningen hos borgeren, og om der er behov for en ekstra samtale. Styrelsen har derfor sat de 30 dage uden aktivitet som værende fornuftige i forhold til den løbende registrering.

Hvorfor vises en borger ikke i csv-filen, når han i den søgte periode havde joblogs?

Hvis udsøgnigsperioden er historisk, vil borgeren kun blive vist på csv-filen, hvis han i udsøgningsperioden havde samme status som på udsøgningstidspunktet.

Eksempel:

Borgeren er i januar måned jobparat kontanthjælpsmodtager og skal derfor registrere sine jobsøgninger i joblogs.

Den senere udsøgning finder sted på et tidspunkt, hvor borgeren ikke er tilmeldt og derfor ikke skal registrere jobsøgning i joblogs. Dermed figurerer borgeren ikke i csv-filen.

Sidst opdateret: 20-12-2019