Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Indsats ved varsling af større afskedigelser

Varslingsindsatsen er den hjælp, jobcenteret kan give til de medarbejdere, der er omfattet af større afskedigelser.

Jobcenteret kan søge Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) om, at der inden for rammerne af en særlig statslig bevilling i form af en varslingspulje iværksættes og ydes initiativer for at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af en ansøgning fra RAR dispensere fra bestemmelsen om afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Hvis der bevilges puljemidler, er det jobcentret, der har ansvaret for, at indsatsplanen gennemføres.

Der kan søges midler fra varslingspuljen til indsats både i opsigelsesperioden og efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratrædelse med henblik på, at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

I 2024 er puljen på 6,2 mio. kr.

Læs mere, og find ansøgningsskema på puljer til indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats

Varslingspuljemidler til indsats i opsigelsesperioden og efter opsigelsesperiodens udløb

Midlerne fra varslingspuljen kan yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden for beskæftigede og efter opsigelsesperioden for personer omfattet af lov en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1-3 (dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet) iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. 

 

Ansøgning om midler

Jobcenteret udarbejder en ansøgning til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om varslingsmidler fra varslingspuljen. Ansøgningen beskriver blandt andet, hvilke initiativer jobcenteret søger midler til. Ansøgningen sendes til det relevante arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Ålborg.

Varslingsmidler kan anvendes til flg. aktiviteter (hvor der kan benyttes anden aktør):

  • Jobsøgningskurser i sammenlagt op til 2 uger
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i sammenlagt op til 8 uger.

Tilbud om jobsøgningskurser og opkvalificering, til ledige der er opfattet af § 6, nr. 1-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, gives efter kapitel 14 i loven.

Som led heri kan midlerne bruges på andre initiativer, som relaterer sig til jobcenterets opgavevaretagelse i forbindelse med varslingsindsatsen (hvor der ikke kan benyttes anden aktør):

  • Frikøb af medarbejdere i et jobcenter.
  • Etablering og drift af it-understøttelse i forbindelse med etablering af indsatskontorer

Det er en betingelse for at yde tilskud til opkvalificering, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at en arbejdsgiver skriftligt har tilkendegivet, at personen ansættes uden løntilskud efter endt opkvalificering.

Tilbud skal være påbegyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Personen der har været omfattet af større afskedigelser, som er omfattet af varslingsindsatsen, har, hvis de anmoder jobcenteret om det, ret til at få udarbejdet en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes senest 2 uger efter anmodningen.

Til virksomheder

Hvis du ønsker vejledning i forbindelse med større afskedigelser, kan du kontakte det relevante arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Aalborg.

Love og regler

Nedenfor findes link til relevant lov. 

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

 

 

 

Sidst opdateret: 08-03-2024