Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje giver tilskud til kommunernes køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretager i starten af året en bevillingsudmelding til kommunerne. Der kan ske genudmelding af midler fra den regionale uddannelsespulje.

Udvidelse af den regionale uddannelsespulje

Fra 1. januar 2021 er det fastsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), at der kan gives tilbud om korte, erhvervsrettede kurser inden for den regionale uddannelsespulje til alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 6 (undtaget fleksjobbere).

Konkret kan der været tale om bevilling af korte, erhvervsrettede kurser i tre situationer:

  • Korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag: Jobcentret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, som fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende eller i de tilstødende RAR-områder til det RAR-område, hvor kommunen er beliggende.
  • Korte, erhvervsrettede kurser, hvis der er en arbejdsgivererklæring om ansættelse: Jobcentret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, hvis der kan fremvises en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse uden løntilskud. Det skal fremgå af arbejdsgivererklæringen, at kurset er aftalt, og at ansættelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af kurserne. Det er ikke et krav, at kurset skal være inden for mangelområder eller fremgå af de regionale positivlister.
  • Tilskud til arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede kurser: Jobcentret kan giv tilskud til udgifter til korte, erhvervsrettede kurser i forbindelse med, men efter ansættelse af personer. Det er blandt andet et krav, at personen inden ansættelsen har været ledige i mindst 6 måneder. Kurserne skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, fx i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

Positivlisterne for den regionale uddannelsespulje

STAR´s tre regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK) udarbejder i samarbejde med de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), en regional positivliste for hvert RAR-område, som offentliggøres to gange årligt, den 1. april og den 1. oktober.

Se de otte RAR-områders positivlister under den regionale uddannelsespulje:

De regionale arbejdsmarkedsråd

Der er i udarbejdelsen af de regionale positivlister taget udgangspunkt i stillingskategorier, hvor arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er mangel på arbejdskraft i det enkelte RAR-område, andre relevante opgørelser og analyser samt input fra andre uddannelsesudbydere, jobcentre, a-kasser mv.

Positivlisterne drøftes og godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, og det er derfor de regionale arbejdsmarkedsråd, der alene bestemmer, hvilke korte, erhvervsrettede kurser, der skal indgå på de regionale positivlister. Kurserne kan være både private og offentligt udbudte.

På positivlisterne er de korte erhvervsrettede kurser tilknyttet forskellige erhvervsområder. Denne opdeling er alene sket for, at gøre positivlisterne mere overskuelige og betyder ikke, at de nævnte kurser kun kan anvendes inden for det pågældende erhvervsområde, ligesom mange af kurserne har en tværgående karakter, der kan anvendes på tværs af de forskellige erhvervsområder.

Fra 1. januar 2021 kan et regionalt arbejdsmarkedsråd (RAR) – i perioder mellem Beskæftigelsesministeriets opdatering af de regionale positivlister – i ekstraordinære tilfælde optage yderligere kurser på deres regionale positivliste. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor der efterspørges konkrete kurser rettet mod corona-job, fx inden for test, smittesporing, pleje, hygiejne, laboratorieteknik mv.

Bekendtgørelse, vejledning og yderligere materiale

Retsinformation: bekendtgørelse nr. 1974 af 11/12/2020 om den regionale uddannelsespulje

Regnskabsaflæggelse

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende eller af positivlisten i et af de tilstødende RAR-områder. 20 pct. af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet.

Kommunerne skal indsende et revisorpåtegnet regnskabet for det gældende år senest den 1. april i det følgende år. Indsendelsen af regnskabet skal ske via styrelsens Tilskudsportal.

Spørgsmål og svar om regnskabsaflæggelse

Tilskudsportalen

Star.dk har en borgerrettet side, der opsummerer alle de ordninger, som anvender positivlister. A-kasserne og jobcentrene bedes venligst henvise borgerne til følgende side.

Positivlister – se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til

 

Kontakt

Sidst opdateret: 22-05-2024