Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgningen sker med henblik på at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og for hurtigst muligt at få borgeren tilbage på arbejdspladsen. Derudover sker der en vurdering af, om borgeren er berettiget til sygedagpenge.

Kommunens jobcenter følger op i alle sygedagpengesager. Jobcentret fastsætter selv omfang og indhold i opfølgningen i sager med forventet fravær under 8 uger. I sager med forventet fravær over 8 uger er der fastlagt en række opfølgningsskridt og indsatser. Følgende elementer indgår i sygedagpengeopfølgningen:

  • Oplysningsskema i alle sager
  • 1. opfølgningssamtale inden udgangen af 8 fraværsuge regnet fra 1. fraværsdag med visitation til kategori 2 eller 3.
  • Iværksættelse af relevant beskæftigelsesrettet indsats ud fra en konkret vurdering af sygemeldtes forudsætning, behov og helbredstilstand:
    • Hvis kategori 2 gives en virksomhedsrettet indsats efter sygedagpengeloven og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b-12 for sygemeldte, der ikke er i ansættelse. For sygemeldte, der er i ansættelse, tilbydes en indsats med et klart, arbejdspladsbaseret fokus, der kan støtte dem i at fastholde deres job. Aftalen om indsatsen beskrives på "Min side" på Jobnet.
    • Hvis kategori 3 gives en tværfaglig indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. Indsatsen består af en beskæftigelsesindsats i form af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor efter kapitel 9 b-12 samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. Indsatsen beskrives i rehabiliteringsplanens indsatsdel på "Min side" på Jobnet.
    • Revurdering ved 22. uge.

Sygedagpengereformen

Guide til jobcentermedarbejdere (pdf)

Pjece til borgere (pdf)

Guide til sygemeldte i job (pdf)

Guide til sygemeldte ledige (pdf)

Guide om indsatsen til personer med en psykisk lidelse (pdf)

Rehabiliteringsteam

Lægeattest

For sygemeldte med et forventet fravær på mere end 8 uger kan kommunen til brug for første opfølgningssamtale anmode om en vurdering fra den sygemeldtes praktiserende læge vedr. den sygemeldtes muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn. Der skal til brug for lægens vurdering anvendes attesten LÆ 285.

Standby-ordning

Kommunens opfølgning kan ske uden kontakt til den sygemeldte. Denne ordning kaldes standby-ordningen. Ordningen er beregnet til situationer med alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation. Ved vurdering af om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.

Sygemeldte med en alvorlig, livstruende sygdom fra diagnoselisten har ret til at vælge, om de vil deltage i kommunens opfølgning eller være omfattet af standby-ordningen.

Brochure om standby-ordning (pdf)

Tidlig opfølgning (fast track-sager)

Hvis en sygemelding forventes at vare længere end 8 uger, kan arbejdsgiver og sygemeldte via fast track-ordningen anmode om, at jobcentret indkalder til en tidlig opfølgningssamtale.

Pjece om fast track målrettet sygemeldte (pdf)

Pjece om fast track målrettet arbejdsgivere (pdf)

Inspirationskatalog til tidlig indsats og brug af fast track (pdf)

Sidst opdateret: 20-03-2024