Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Værd at vide som EURES-kontaktperson til danskere, som gerne vil søge job i udlandet

Jobcentrene og EURES kan hjælpe danske jobsøgende med at søge job i udlandet.

EU’s princip om fri bevægelighed for arbejdstagerne betyder, at danske statsborgere har ret til at arbejde i alle EU/EØS lande og Schweiz. I øvrige lande skal man i udgangspunktet søge om opholds- og arbejdstilladelse.

Når jobsøgere vejledes om muligheden for job i udlandet, kan jobcentrene i den sammenhæng henvise til Eures.dk, den direkte indgang til siderne om job i udlandet på Jobnet. Siderne indeholder dels annoncer for aktuelle ledige job i udlandet, og dels indeholder nyttig information om jobmuligheder i Norden, EU/EØS og Schweiz samt øvrige lande.

Job i udlandet på Jobnet

Jobcentrene kan også henvise jobsøgere til Workindenmark i Odense, der varetager de landsdækkende EURES opgaver vedrørende job i udlandet. Telefon: +45 7222 3350. Mail: eures@eures.dk.

Social sikring

Arbejde i EU/EØS eller Schweiz (medlemsstat)

Hvis man arbejder i en medlemsstat, er udgangspunktet, at man skal være socialsikret i det land, man fysisk udfører arbejdet i. Udgangspunktet fraviges, hvis man arbejder i flere medlemsstater samtidig. Herudover gælder der særlige regler for tjenestemænd, personer indkaldt til militærtjeneste, personer der udfører arbejde om bord på et skib eller en flyver, samt hvis man er udsendt til at udføre arbejde i en medlemsstat for en arbejdsgiver, der normalt udøver sin virksomhed i en anden medlemsstat.

Er man omfattet af en af undtagelserne, kan det være nødvendigt at ansøge om en lovvalgsafgørelse (og eventuelt blanket A1) i sit bopælsland. I Danmark er det International Social Sikring i Udbetaling Danmark, der træffer afgørelser om lovvalg.

Blanket A1 på borger.dk

Arbejde uden for EU/EØS og Schweiz (tredjeland)

Hvis man arbejder i et tredjeland, er det som udgangspunkt arbejdslandets lovgivning, der afgør, om man skal eller kan være omfattet af arbejdslandets sociale sikring.

Danmark har dog indgået bilaterale konventioner om social sikring med en række lande. Skal man arbejde i et tredjeland, vil det derfor være relevant at undersøge, om Danmark har indgået en særlig aftale med det land, man skal arbejde i.

International social forsikring på borger.dk

Grænsearbejdere med bopæl i Danmark

En grænsearbejder er en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændig i ét EØS-land eller Schweiz, men bor i et andet EØS-land, som man som hovedregel vender tilbage til mindst én gang om ugen.

Hvis man som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØS-land, som man ikke vender tilbage til mindst én gang om ugen, er man ”anden arbejdstager end grænsearbejder.

Borger.dk: Reglerne om arbejdsløshedsforsikring for grænsearbejdere

Retsinformation: Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger

Der findes specifik information om grænsearbejde på nedenstående hjemmesider.

Øresundsregionen

Øresunddirekt

SKAT

SKAT i Øresundsregionen for danskere, der bor i Sverige og har indkomst i Danmark

Sønderjylland
EURES Sønderjylland Slesvig

Pendlerinfo Region Syddanmark

Støtte fra EU’s mobilitetsprogrammer

Hvis danske jobsøgere ønsker at finde job i udlandet, kan de anvende EU’s mobilitetsprogrammer: Target Mobility Scheme (TMS). TMS kan give støtte til at gå til jobsamtale, flytte til et andet land mv.

Target Mobility Scheme (TMS) for 18-35 år

Target Mobility Scheme (TMS) for +35 år (på engelsk)

Dagpenge under jobsøgning i EU

Jobsøgere, der modtager a-dagpenge i Danmark, har mulighed for at søge arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og modtage danske dagpenge under jobsøgning i det pågældende land i op til 3 måneder.

Hovedreglen for at medtage dagpenge under jobsøgning i udlandet er, at jobsøgeren har været ledig og tilmeldt jobcentret i minimum 4 uger siden sidste ansættelsesforhold, og at jobsøgeren er dagpengeberettiget i Danmark på afrejsedagen indtil afrejsetidspunktet.

A-kassen skal kontrollere, at jobsøgeren er tilmeldt som ledig i jobcentret, og at der ikke er planlagt aktivering for den ledige på det ansøgte afrejsetidspunkt og 3 måneder frem. A-kassen kan undersøge disse forhold i jobsøgerens ”Min Plan” i DFDG, eller de kan sende en forespørgsel til jobcenteret, hvorefter jobcentret skal attestere forholdene på ansøgningsskema EØS 1.

På baggrund af ansøgningsskemaet/oplysningerne i DFDG udsteder a-kassen et dokument PDU2, der er en forudsætning for, at jobsøgeren kan få dagpenge under jobsøgning i udlandet. A-kassen skal ved udstedelsen af dokument PDU2 give jobcentret besked om, at jobsøgeren er jobsøgende i udlandet.

Dagpenge i udlandet på borger.dk

Sidst opdateret: 15-07-2024