Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Job med løntilskud

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret.

Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder.

Bemærk, at der er forskellige regler for private og offentlige virksomheder. Der er også særlige regler for fx handicappede og personer på sygedagpenge.

Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at komme i løntilskud fra først ledighedsdag, hvis man fx er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

Den maksimale periode for en løntilskudsansættelse hos samme arbejdsgiver afhænger af, hvilken målgruppe man er i. Jobparate ledige kan i løntilskudsjob hos private arbejdsgivere i op til 6 mdr. og hos offentlige arbejdsgivere i op til 4 mdr. Aktivitetsparate ledige kan være 6. mdr. i et løntilskudsjob hos såvel private som offentlige arbejdsgivere og der kan på baggrund af en konkret vurdering forlænges i op til 12 mdr. Der er ingen varighedsbegrænsning for førtidspensionister.

Få et hurtigt overblik over reglerne for privat og offentligt løntilskud med hensyn til målgrupper, løn- og arbejdsvilkår, krav om ledighedsanciennitet, maks. periode i forløb mv.

Lynoversigt over løntilskud og tilknyttet regelsæt (pdf) (nyt vindue)

Regler om løntilskud hos private virksomheder

Hvis man ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får man almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid.

Det er ikke muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager pr. 1. januar 2022 et løntilskud på 83,89 kr. pr. time.

Regler om løntilskud hos offentlige virksomheder

Personen i løntilskudsjob får en fast timeløn, som pr. 1. januar 2022 er på 131,19 kr. og man får udbetalt løn, som svarer til ens ydelse som ledig. Dog får man fuld pension af den løn, man ville have fået, hvis man havde været almindeligt ansat.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer.

Det er også muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren får pr. 1. januar 2022 et løntilskud 121,84 kr. pr. time.

Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer

Der er fra 1. september 2021 til 31. december 2022 etableret en ny, midlertidig løntilskudsordning med et forhøjet løntilskud til virksomheder, der ansætter langtidsledige seniorer dvs. som har 12 måneders ledighedsanciennitet og er fyldt 50 år. Målgruppen er dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Forløbet kan have en varighed på op til 6 sammenhængende måneder.

Arbejdsgivers tilskud er pr. 1. januar 2022 hhv. 104,13 kr. pr. time til private arbejdsgivere og 142,08 kr. pr. time til offentlige arbejdsgivere, svarende til 20 kr. mere end løntilskud efter de gældende regler i LAB kapitel 12.

Løntilskudsordningen er udmøntet som en generel objektiv ordning, således at der ikke er tale om statsstøtte i EU-retlig forstand. Det betyder bl.a., at indgår den ledige og arbejdsgiveren en aftale om løntilskudsansættelse, som opfylder ordningens objektive kriterier, skal jobcenteret acceptere dette.

Jobcenteret må ikke foretage visitation af en ledig til ansættelse med løntilskud i en bestemt virksomhed. Jobcenteret vil dog kunne vejlede og rådgive om, hvilke typer af arbejde, den ledige vil have særlige forudsætninger for at kunne udfylde.

Lovteksten om den nye ordning

Yderligere om løntilskudsordningen

Der er andre regler på området, som skal være opfyldt, før et tilbud om løntilskud kan godkendes. Det drejer sig blandt andet om:

  • En person ansat med løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og ved ansættelsen med løntilskud skal der være tale om merbeskæftigelse (nettoudvidelse).
  • Der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af ordinært ansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik/nytteindsats. Se oversigt over, hvem der tæller med, hvornår i nedenstående skema.
  • En tillids-/medarbejderrepræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen er med til at sikre, at reglerne overholdes.
  • Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i (herunder ansat med løntilskud), eller som er ejet af fx ens ægtefælle.

Retsinformation: Vejledning nr. 10118 af den 28. december 20221 om løntilskud (nyt vindue)

Spørgsmål og svar om løntilskudsjob (nyt vindue)

Hvis du ønsker yderligere information og vejledning om løntilskud, skal du kontakte dit jobcenter.

Sidst opdateret: 28-11-2022