Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.57.72 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende sociale formål

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

002 Huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven § 163 a)

Her registreres udgifter efter servicelovens § 163 a til huslejetilskud i udslusningsboliger.

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)

Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik.

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse registreres på funktionen.

007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a)

Her registreres udgifter forbundet med § 82 a i lov om aktiv socialpolitik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.

Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af selvforsørgelse- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, registreres på funktionen.

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 41)

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter § 41 i serviceloven om social service. Det bemærkes at hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 015.

010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 100)

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i serviceloven.

011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark

Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4 i lov om Udbetaling Danmark, dvs. tab i forbindelse med fejlagtig udbetaling af ydelser og tilskud, som skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger fra kommunen.

012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark

Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt. i lov om Udbetaling Danmark, dvs. tab, som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten eller manglende dokumentation, på sagsområder, der er overført fra kommunerne.

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 42)

Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i serviceloven. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte relateret til pleje af det anbragte barn efter servicelovens § 66 a, stk. 2, skal konteres på funktion 5.28.22 gruppering 008.

016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven, § 32 a, stk. 6)

Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelovens § 32a, stk. 6.

017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktiv-loven, § 85 a)

Her registreres afløb af udgifter til kommunal medfinansiering på 50 pct. af efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 91, registreres ligeledes på denne gruppering.

Fra 1. maj 2015 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Der vil imidlertid være åbent for registrering af udgifter og indtægter vedr. perioden frem til 1. maj 2015 med henblik på afregning af refusioner i 2016. Herefter skal kontoen vise kommunernes finansieringsbidrag til efterlevelseshjælp.

Fra 1. januar 2020 afskaffes den kommunale medfinansiering til udgifter til efterlevelseshjælp. Herefter finansieres udgifter til efterlevelseshjælp 100 pct. af staten.

018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a)

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelses truet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen.

019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede

Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov om aktiv socialpolitik

020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i lov om aktiv socialpolitik.

090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen vedrører voksenlærlingeforløb for ledige personer.

091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 62, stk. 2)

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. kapitel 23 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats.

Grupperingen vedrører voksenlærlingeforløb for beskæftigede personer.

092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75b- 75c

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 62, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgiften til godtgørelsen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. § 194 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres under art 5.2.

093 Udgifter og tilskud til initiativer vedrørende større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedrørende større virksomhedslukninger. Det vedrører udgifter til opkvalificering, jf. kapitel 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og stationering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene til, hvornår der foreligger større afskedigelser fremgår af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Endvidere registreres tilskud modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende ovenstående aktiviteter.

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.

094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til arbejdssøgende i forbindelse med jobsøgning og lignende, til informationsaktiviteter og andre særlige aktiviteter, som medvirker til, at arbejdssøgende finder job og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft efter § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 194 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, tilbud efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er givet som led i den individuelle STU-uddannelse. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Det bemærkes, at udgifter i øvrigt til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019

003 Berigtigelser

004 Refusion af udgifter til voksenlærlinge (løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion grp. 090 og 091).

Sidst opdateret: 05-07-2023