Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Denne funktion beskriver driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Fra regnskab 2019 samles alle driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på nærværende funktion 5.90. (dog anvendes grp. 015 på 5.68.98 til driftsudgifter ved aktivering af målgruppe § 6, nr. 13, som er unge under 18 år, og grp. 106-107 på 5.68.98 til enkelte driftsudgifter). De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 6 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 med senere ændringer om en aktiv beskæftigelsesindsats. På de autoriserede grupperinger på funktionen registreres for de enkelte målgrupper 1. Driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse m.v., 2. Øvrige driftsudgifter og 3. Mentorudgifter.

Kategori 1. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse efter § 90 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 6, nr. 1-8, 9 som modtager ledighedsydelse samt nr. 10 og 12. Øvrige udgifter i denne kategori omfatter udgifter til læse-, skrive- og regnekurser (men ikke udgifterne til selve testen) og realkompetencevurdering (herunder når visse målgrupper har ret til det efter § 93, stk. 1-2), og i særlige tilfælde studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser efter § 95 til personer omfattet af § 6, nr. 1-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til undervisning med kommunens godkendelse som fx folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer m.v., jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

Her registreres også driftsudgifter til danskuddannelse efter "lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som tilbud efter kap. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 103, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som aktiveringstilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet. Endvidere registreres driftsudgifter, hvis danskuddannelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt i § 103 i bekendtgørelsen.

Kategori 2. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 6, nr. 1-8, 9 som modtager ledighedsydelse og nr. 10-12, som fx særligt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb m.v. Øvrige driftsudgifter er udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering efter § 172 (udgifter til øvrige hjælpemidler skal registreres på andre funktioner, fra budget 2020 hovedsageligt på 5.68.98), og udgifter til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til vejledning og opkvalificering samt administration i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 15. Desuden registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.

Endeligt registreres driftsudgifter til danskuddannelse, hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som ikke falder ind under § 103 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne funktion men på gruppering 095 på funktion 5.57.72.

Kategori 3. På funktionen kan der alene registreres mentorudgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. lønomkostninger til mentoren, eller honorar til en ekstern konsulent samt tilskud til køb af uddannelse for en virksomheds- eller uddannelsesinstitutionsmentor. Lønomkostningen er inklusiv feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverudgifter. Der kan ikke registreres udgifter til mentorens sygdom og transport.

Det bemærkes endvidere, at udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder løn til beskæftigelseskonsulenter m.fl., skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. Dog henvises der til vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. om bl.a. lønudgifter til projektledere. Løn til projektledere m.v., der registreres på funktion 5.68.90, registreres under art 1.

Med omtale af ”daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” menes lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21/11- 2016 med senere ændringer.

Konteringsregler pr. november 2022

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 05-07-2023