Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for beboelse

Orientering om ændringer for beboelse i forbindelse med budget- og konteringsvejledningen.

Her vises ændringer fra 19. juni 2015 og fremefter.

Pr. 28. juni 2022

Ad 2 Ændret betegnelse af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11. beboelse

Betegnelsen af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Beboelse ændres til:

  • 002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge
    På grupperingen registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig indkvartering af flygtninge efter § 12, stk. 1, i lov om integration af flygtninge (integrationsloven), og kommunens udgifter til flytning mellem to midlertidige opholdssteder. For så vidt angår udgifter til transport og flytning efter § 12, stk. 5, i integrationsloven, henvises til orienteringsskrivelsens pkt. 5.
    På grupperingen registreres de driftsudgifter, der direkte er knyttet til drift af midlertidige opholdssteder, herunder leje, forsyningsudgifter, rengøring og inventar, der som udgangspunkt forbliver på opholdsstedet. Udgifter til personlig bohave og udstyr, der kan medtages af flygtningene (f.eks. startpakker med sengetøj og køkkenudstyr) vil normalt skulle betragtes som en overførselsudgift, der konteres på funktion 5.46.61, gruppering 005 Hjælp i særlige tilfælde.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.

Pr. 21. december 2021

Ad 11 Øvrige ændringer og præciseringer

Det præciseres, at udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge,
skal registreres på funktion 0.25.18, gruppering 003, når der er tale om almene boliger, mens udgifterne ved øvrige boliger skal registreres på 0.25.11,
gruppering 003.

Pr. 6. juli 2021

Ad 12 Øvrige ændringer og præciseringer

Under funktion 0.25.11, gruppering 002, i afsnit 4.0 opdateres henvisningen til integrationsloven.

Pr. 5. juli 2017

Ad 2 Præcisering af konteringsreglerne på funktion 0.25.11, gruppering 003

På funktion 0.25.11 er foretaget en præcisering af grundlaget for, at kommunerne kan hjemtage refusion efter boligstøtteloven for udgifter i forbindelse med at opfylde behovet for at sikre flygtninge boliger.

Præciseringen har virkning fra budget 2018.

Ad 13 Oprettelse af grupperinger til berigtigelser

Der oprettes generelle berigtigelsesgrupperinger under dranst 2 på funktion 0.25.11, 5.46.60, 5.46.61 og 5.46.65 som anført nedenfor:

Funktion 0.25.11, dranst 2:

  • 004 Berigtigelser

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2018.

Pr. 6. juli 2016

Ad 1 Ændringer som følge af, at kommunernes nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge omfattes af refusion i 2016 og 2017

Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram mv). gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016. Ændringerne vedrørende refusion af midlertidig boligplacering har virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016.

Loven udmønter aftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” af 18. marts 2016, hvoraf det bl.a. indgår, at der i 2016 og 2017 ydes 50 pct. refusion af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen omfatter nettodriftsudgifterne til midlertidig indkvartering af flygtninge, der overstiger flygtninges egenbetaling. Refusionsgrundlaget for den enkelte kommune kan hvert år maksimalt udgøre 24.000 kr. for hver helårsperson, der har været midlertidig boligplaceret i løbet af året.

Ændringen betyder, at der oprettes en ny gruppering til registrering af refusion på dranst 2 på funktion 0.25.11 Beboelse:

Dranst 2:

  • 003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 og 093

Det bemærkes, at der ikke er adgang til forskudsrefusion på området.

Ændringen er gældende fra regnskab 2016.

Sidst opdateret: 22-05-2023