Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.46.60 Konteringsregler pr. november 2022 for tilbud til udlændinge

Her registreres blandt andet udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Dranst 1: Autoriserede gruppering

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Her registreres endvidere udgifter til kurser mv. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge omfattet af integrationslovens § 17 a, stk. 3, 3. pkt., der modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.

003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion

Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011.

004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d

Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23
d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge kontanthjælp,  selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.

005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller  overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Her registreres endvidere udgifter til kurser mv. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge omfattet af integrationslovens § 17 a, stk. 3, 3. pkt., der modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.

007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion

Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge mv., der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram.
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011.

008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d

Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.

009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens § 24 a

Her registreres udgifter til opkvalificering og introduktion til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a. Udgifter til hjælpemidler m.v. efter § 24, stk. 2, registreres dog på gruppering 020.

010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb
m.v. til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21

Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på integrationsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb.

011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb
m.v. til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21

Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager integrationsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb.

012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d

Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 d dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, internationale studerende og au pairs mv.

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres eksempelvis udgifter til danskuddannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, og udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskuddannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddannelseslovens § 2 e stk. 3 samt § 2 f stk. 3.

014 Tolkeudgifter

Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle vejledningsforpligtelse vedrørende personer omfattet af integrationsloven.
Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusions-berettigende foranstaltning konteres derimod sammen med den pågældende foranstaltning.

018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f

Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationslovens § 24 f, jf. § 23 a og § 23 b, der vedrører indvandrere, som deltager i et introduktionsforløb.
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud efter § 23 c efter 1. januar 2016 afholdes på funktion 5.46.61 under gruppering 011.

019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g

Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter integrationslovens § 24 g.

020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23 f og 24 a, stk. 2

Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den på gældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven, jf. integrationslovens § 23 f, eller forløb efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.

091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse

Her registreres indtægter fra deltagerbetaling for danskuddannelse fra udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. ifølge dansk-uddannelseslovens § 14 stk. 2.

092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.

Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. med opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. integrationslovens § 45, stk. 8.

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 4, i integrationsloven

Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. integrationslovens § 45, stk. 4.

100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 2

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treårige introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 2.

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treårige introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 3.

Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 4.

102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 9, nr.1

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 1.

104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 9 nr. 2.

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 2.

105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 9 nr. 1

Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 1.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011

Her registreres statsrefusion af udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejse programmer eller introduktionsprogrammer

002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103

Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk.

003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019

Her registreres statsrefusion af udgifter til aktive tilbud som led i introduktionsforløbet.
Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløbet samt for øvrige, jf. gruppering 012 og 013, er ikke omfattet af statsrefusion efter 2017.

004 Berigtigelser

005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidligere

På grupperingen registreres refusion af afløbsudgifter vedrørende 2017 og tidligere for ordinær danskuddannelse i introduktionsforløbet og for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bemærk at udgifterne vedrørende 2018 og senere ikke er refusionsberettigede.

006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020

Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den pågældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven, jf. integrationslovens § 23 f, eller forløb efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.

 

Sidst opdateret: 04-07-2023