Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for tilbud til udlændinge

Her kan man læse om ændringer af konteringsregler for tilbud til udlændinge.

Pr. 28. juni 2022

Ad 5 Ny driftsgruppering 021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen oprettes på funktion 5.46.60

Der oprettes en ny driftsgruppering:

 • 021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen

På grupperingen registreres kommunernes udgifter i forbindelse med transport og flytning fra asylcenter mv. til kommunen for flygtninge, der er visiteret til kommunen, jf. integrationslovens § 12, stk. 5, herunder transportudgifter i forbindelse med modtagelse af kvoteflygtninge.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.

Pr. 21. december 2021

Ad 3 Ændret betegnelse af driftsgruppering 001 og 005 på funktion 5.46.60

Det præciseres, at udgifter til kurser mv. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge, der som led i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, er omfattet af integrationslovens § 17 a, stk. 3, 3. pkt., jf. integrationslovens § 45, stk. 5, pkt. 2, skal registreres på funktion 5.46.60, driftsgruppering 001, når der er tale om ydelsesmodtagere, mens udgifter for selvforsørgede skal registreres på 5.46.60, driftsgruppering 005.

Betegnelsen af de to grupperinger ændres på den baggrund til følgende:

 • 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a
 • 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a

Endvidere er det juridiske grundlag for konteringen på driftsgrupperingerne 092-105 under funktion 5.46.60 blevet præciseret. Betegnelsen af grupperingerne er i den forbindelse blevet opdateret.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.

Pr. 13. juli 2020

Ad 6. Nye og ændrede grupperinger på funktion 5.46.60

I pkt. 5 i orienteringsskrivelse af 20. december 2019 blev det anført, at refusion for udgifter på funktion 5.46.61 gruppering 005 'Hjælp i særlige tilfælde' med nogle få undtagelser er ophørt. Som konsekvens heraf blev gruppering 005 på funktion 5.46.61 under dranst 2 nedlagt.

Det betyder imidlertid, at der mangler en gruppering til udgifterne, hvor der fortsat er 50 pct. afslag, jf. § 45, stk. 3, i integrationsloven. Det drejer sig om kommunernes udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23f, og forløb efter integrationslovens 24a, stk. 2.


programmet, jf. integrationslovens § 23f, og forløb efter integrationslovens 24a, stk. 2.

Der oprettes derfor følgende driftsgruppering under funktion 5.46.60:

 • 020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2.

Der oprettes endvidere under dranst 2 Statsrefusion følgende gruppering:

 • 006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020

Som følge af oprettelsen af den nye gruppering 020 ændres betegnelsen af gruppering 009 til:

 • 009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse ifølge integrationslovens § 24 a

Dette svarer til betegnelsen før den ændring, der skete ved orienteringsskrivelsen af 20. december 2019. Udgifter til hjælpemidler m.v. ved ansættelse, jf. integrationslovens § 24, stk. 2, skal således ikke længere registreres på gruppering 009, men som anført ovenfor på gruppering 020.

Endelig præciseres det i konteringsreglerne til gruppering 005 under funktion 5.46.61, at det alene er udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6, der skal registreres på grupperingen.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.

Pr. 20. december 2019

Ad 5. Ændringer og præciseringer på funktion 5.46.60

På funktion 5.46.60 gruppering 009 tilføjes i kapitel 4, at grupperingen skal anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler ved ansættelse.

Ændringen har virkning fra regnskab 2020.

Pr. 16. oktober 2019

Ad 13. Ændret navn for funktion 5.46.60

Funktion 5.46.60 ændrer navn fra 'Integrationsprogram og introduktionsforløb mv'
til 'Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv'

Gruppering 010, 011 og 097 ændrer ligeledes navn. Samtidig lukkes gruppering 106 Kommunal beskæftigelsesbonus, da ordningen er afskaffet.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020.

Pr. 21. december 2018

Ad 14. Øvrige ændringer og præciseringer

d) Gruppering 103 på dranst 1 under 5.46.60 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende § 2 c i danskuddannelsesloven nedlægges, da det vurderes ikke at have mere afløb på ordningen.

Pr. 29. juni 2018

Ad 1 Delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl.

Som led i finansiering af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår, at der indføres delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. Der henvises i øvrigt til lov nr. 744 af 8. juni 2018 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Kommunerne skal indtægtsføre deltagerbetalingen særskilt. Til det formål genoprettes følgende tidligere gruppering på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.:

Dranst 1:

 • 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018.

Pr. 22 december 2017

Ad 20 Ændring på funktion 5.46.60

Som led i Aftale om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge af 17. november 2016 (udmøntet med lov nr. 705 af 8. juni 2017) indgik, at tilbuddet om arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse ophører som et særskilt tilbud pr. 1. juli 2017. Herudover afskaffes statsrefusionen for ordinær danskuddannelse for udenlandske studerende, arbejdstagere mv. pr. 1. januar 2018.

Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløb samt for øvrige er således ikke om-fattet af statsrefusion efter 2017. På gruppering 003 under dranst 2 slettes derfor henvisningen til gruppering 012 og 013.
 Der oprettes imidlertid en gruppering under dranst 2 til refusion af afløbsudgifter vedrørende 2017 og tidligere:

 • 005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og tidligere

Endvidere ændres gruppering 103 på funktion 5.46.60 til en afløbsgruppering og gruppering 002 under dranst 2 konsekvensrettes.

Der er endvidere foretaget enkelte præciseringer af kontotekster og i konteringsreglerne på funktionen. Ændringerne afspejler primært konsekvensændringer i forhold til tidligere lovændringer uden refusionsmæssig betydning.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.

Pr. 5. juli 2017

Ad 6 Nedlæggelse af gruppering på funktion 5.46.60

På funktion 5.46.60 nedlægges gruppering 098. Efterregulering af relevante tilskud skal fremover registreres på den relevante gruppering.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2018.

Ad 13 Oprettelse af grupperinger til berigtigelser

Der oprettes generelle berigtigelsesgrupperinger under dranst 2 på funktion 0.25.11, 5.46.60, 5.46.61 og 5.46.65 som anført nedenfor:

Funktion 5.46.60, dranst 2:

 • 004 Berigtigelser

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2018.

Pr. 22. december 2016

Ad 2 Ændringer som følge af, at resultattilskuddet efter integrationslovens § 45 differentieres og udvides fra 2017

Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v) gennemføres en række ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Ændringerne indebærer, at kommunerne kan modtage resultattilskud for ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse efter integrationslovens § 45 stk. 8 nr. 1 og 2 frem til og med det femte år af introduktionsperioden.

Ændringen betyder, at der oprettes to nye grupperinger til registrering af indtægterne på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb:

Dranst 1:

 • 104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2
 • 105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2017.

Ad 3 Ændringer som følge af indførelsen af en kommunal beskæftigelsesbonus efter integrationslovens § 45 b

Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v) oprettes endvidere en ekstra gruppering i det kommunale budget- og regnskabssystem. Ændringerne indebærer, at kommunerne i 2017 og 2018 modtager et tilskud på 25.000 kr. (2016 pl) for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, som kommer i ordinær beskæftigelse i 2016 og 2017.

Der oprettes en ny gruppering til registrering af indtægterne på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb:

Dranst 1:

 • 106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2017.

Pr. 10. oktober 2016

Ad 6. Øvrige ændringer (alle kapitler)

Ændringerne har virkning fra regnskab 2016.

b) På funktion 5.46.60, 5.46.61 og 5.45.65 er der foretaget en række mindre rettelser.

Det blev i denne forbindelse fejlagtigt skrevet, at ændringen har virkning for budget 2017. Det skal her præciseres, at ændringen har virkning fra regnskab 2016.

Pr. 7. april 2016

Ad 1 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at løntilskud efter integrationsloven omfattes af refusionsomlægningen

Som følge af lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. april 2016. Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven har virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016.

Ændringerne af budget- og regnskabssystemet er gældende fra regnskab 2016.

Med lovforslaget præciseres, at kommunernes refusion for udgifter til ansættelse med løntilskud efter integrationsloven omfattes af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Oplysninger om refusion af kommunernes udgifter til løntilskud efter integrationsloven (regulering af finansieringsbeløbet og tilbagebetaling af forskudsrefusion) vil indgå i STARs orienteringsskrivelse om forskudsanmeldelse af statsrefusion for 3. kvartal 2016 og løbende restafregning for 2. kvartal 2016. Orienteringsskrivelsen udsendes primo maj.

Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven betyder, at der oprettes nogle nye grupperinger til registrering af udgifter til løntilskud på funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse, som desuden omdøbes til Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. Samtidigt ændres eksisterende grupperinger på funktion 5.46.60. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. til afløbsgrupperinger.

Løntilskud efter integrationsloven omfattes af det nye refusionssystem, der er indført med virkning for 2016. Refusionsomlægningen indebærer, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53, jf. 36. orienteringsskrivelse vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Udgifterne til løntilskud efter integrationsloven vil fremadrettet ikke indgå under rådighedslofterne for integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

Der indføres følgende nye grupperinger på funktion 5.46.61 under dranst 1 og 2:

Dranst 1:

 • 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c

Dranst 2:

 • 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion
 • 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion
 • 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion

Herefter vil der således alene være en gruppering på dranst 1 til løntilskud efter integrationsloven.

På funktion 5.46.60 ændres to eksisterende grupperinger 003 og 007 på dranst 1 til afløbsgrupperinger:

Dranst 1:

 • 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 med 50 pct. refusion
 • 007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 23 med 50 pct. refusion

Pr. 22. december 2015

Ad 21 Øvrige ændringer og præciseringer

n) På funktion 5.46.60 er flere grupperinger blevet opdateret, således det fremgår, at de også gælder for udlændige på integrationsydelse.

Pr. 21. maj 2015

Ad 6 Afløb af særlige løntilskudsordninger for personer over 55 år

Afløb af særlige løntilskudsordninger for personer over 55 år nedlægges. Der er tale om gruppering 102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter § 67 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.58.81 og gruppering 104 Afløb af løntilskud på 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67 a-67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, på funktion 5.68.91.

Begge grupperinger er ophævet med virkning fra 1. januar 2013, og grupperinger har alene været anvendt til afløb fra de to ordninger.

Som følge heraf konsekvensrettes gruppering 005 på funktion 5.58.81 (dranst 2) samt gruppering 006 på funktion 5.68.91 (dranst 2).

Den særlige løntilskudsordning for udlændinge over 55 år efter § 24b i integrationsloven er ligeledes ophørt. Som følge heraf ændres konteringsreglerne på gruppering 003 på funktion 5.46.60.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ad 11 Ændringer på integrationsområdet

På baggrund af tekstanmærkning nr. 150 under § 17 på finansloven for 2015 lægges udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ind under rådighedsbeløbet for introduktionsforløb. Derfor foretages der ændring på funktion 5.46.60 under dranst 2, hvor grupperingerne ændres til følgende:

 • 002 Refusion af udgifterne på gruppering 103
 • 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 og 018-019

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Pr. 14. januar 2015

Ad 8 Præciseringer vedrørende integrationsområdet

På baggrund af tekstanmærkning nr. 150 under § 17 på finansloven for 2015 foretages en række præciseringer på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.:

 • 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d

Det præciseres, at der alene konteres udgifter til ordinær danskuddannelse for personer, der fortsat er omfattet af et introduktionsforløb. Hvis en person fortsætter i danskuddannelse efter introduktionsforløbets udløb (efter den treårige introduktionsperiode) skal udgifter til ordinær danskuddannelse konteres på gruppering 013.

 • 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Det præciseres, at grupperingen også omfatter udgifter til ordinær danskuddannelse for personer, som efter udløbet af introduktionsforløbet (efter den 3-årige introduktionsperiode) fortsætter i danskuddannelse.

 • 103 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Det præciseres, at grupperingen også omfatter udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for grænsependlere. Introdansk er erstattet af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, hvorfor teksten er rettet i forhold til dette.

Præciseringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. 

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

a) På funktion 5.46.60 gruppering 010 samt 011 præciseres det, at kontoen også omfatter udgifter til danskuddannelse under integrationsprogrammet, der har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6. Ændringen påvirker ikke kapitel 3.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkninger for regnskab 2014.

Sidst opdateret: 22-05-2023