Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mv.

Her kan man læse om ændringer for hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

Pr. 28. juni 2022

Ad 6 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61

Som følge af afskaffelsen af kontanthjælp og siden integrationsydelse til udlændinge, der pr. 1. januar 2020 blev erstattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller overgangsydelse, nedlægges en række afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, da de ikke længere er aktuelle og ikke må anvendes. Det drejer sig om følgende:

 • Driftsgruppering 001
 • Statsrefusionsgrupperingerne 004 og 006-011

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.

Ad 2 Ændret betegnelse af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Beboelse

Betegnelsen af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Beboelse ændres til:

 • 002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

På grupperingen registreres udgifter, fx lejeudgifter, til midlertidig indkvartering af flygtninge efter § 12, stk. 1, i lov om integration af flygtninge (integrationsloven), og kommunens udgifter til flytning mellem to midlertidige opholdssteder. For så vidt angår udgifter til transport og flytning efter § 12, stk. 5, i integrationsloven, henvises til orienteringsskrivelsens pkt. 5.

På grupperingen registreres de driftsudgifter, der direkte er knyttet til drift af midlertidige opholdssteder, herunder leje, forsyningsudgifter, rengøring og inventar, der som udgangspunkt forbliver på opholdsstedet. Udgifter til personlig bohave og udstyr, der kan medtages af flygtningene (fx startpakker med sengetøj og køkkenudstyr) vil normalt skulle betragtes som en overførselsudgift, der konteres på funktion 5.46.61, gruppering 005 Hjælp i særlige tilfælde.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023.

Pr. 13. juli 2020

Ad 6. Nye og ændrede grupperinger på funktion 5.46.60 m.v.

I pkt. 5 i orienteringsskrivelse af 20. december 2019 blev det anført, at refusion for udgifter på funktion 5.46.61 gruppering 005 ’Hjælp i særlige tilfælde’ med nogle få undtagelser er ophørt. Som konsekvens heraf blev gruppering 005 på funktion 5.46.61 under dranst 2 nedlagt.

Det betyder imidlertid, at der mangler en gruppering til de udgifter, hvor der fortsat er 50 pct. refusion, jf. § 45, stk. 3, i integrationsloven. Det drejer sig om kommunernes udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23f, og forløb efter integrationslovens 24a, stk. 2.

Der oprettes derfor følgende driftsgruppering under funktion 5.46.60:

 • 020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2.

Der oprettes endvidere under dranst 2 Statsrefusion følgende gruppering:

 • 006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020

Som følge af oprettelsen af den nye gruppering 020 ændres betegnelsen af gruppering 009 til:

 • 009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse ifølge integrationslovens § 24 a

Dette svarer til betegnelsen før den ændring, der skete ved orienteringsskrivelsen af 20. december 2019. Udgifter til hjælpemidler m.v. ved ansættelse, jf. integrationslovens § 24, stk. 2, skal således ikke længere registreres på gruppering 009, men som anført ovenfor på gruppering 020.

Endelig præciseres det i konteringsreglerne til gruppering 005 under funktion 5.46.61, at det alene er udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6, der skal registreres på grupperingen.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.

Pr. 20. december 2019

Ad 5. Ændringer og præciseringer på funktion 5.46.61

 • På funktion 5.46.61 gruppering 005 slettes i kapitel 4, at grupperingen skal
  anvendes til registrering af hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 3.
 • På funktion 5.46.61 gruppering 011 præciseres det, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrationslovens § 23c fremover skal konteres på funktion 5.68.95 gruppering 004.
 • Refusion for udgifter på funktion 5.46.61 gruppering 005 "Hjælp i særlige tilfælde" er, med nogle få undtagelser, fjernet. Som konsekvens nedlægges gruppering 005 på funktion 5.46.61 under dranst 2.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.

Pr. 16. oktober 2019

Ad 14. Ændret navn for funktion 5.46.61

Funktion 5.46.61 ændrer navn fra ’Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.’ til ’Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.’

Gruppering 002, 003 og 012-019 ændrer ligeledes navn.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020.

Pr. 22 december 2017

Ad 21 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.46.61

På funktion 5.46.61 nedlægges gruppering 092 Tilbagebetalinger vedrørende hjælp i særlige tilfælde mv. før 2008 med 75 pct. refusion.
På funktion 5.46.61 nedlægges gruppering 026 på dranst 2 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. før 2008 med 75 pct. refusion (grp. 092).

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.

Pr. 22. december 2016

Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82

I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner af 28. august 2015.

Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017.

Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i 2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.

Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været anvendt i en del år.

Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges:

Funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.

 • 004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
 • 006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion
 • 007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive perioder med 30 pct. refusion
 • 008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 50 pct. refusion
 • 009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion
 • 010 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til førtidspensionister uden ret til fuld social pension

Der er endvidere oprettet følgende nye gruppering på dranst 1:

Funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.

 • 094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. januar 2016

De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt, da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret 2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.

Derudover er der på dranst 2 på funktion 5.46.61 oprettet fem nye grupperinger til refusion af tilbagebetaling af ydelser.

Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner.

Ændringerne er gældende fra regnskab 2017.

Pr. 10. oktober 2016

Ad 6. Øvrige ændringer (alle kapitler)

Ændringerne har virkning fra regnskab 2016.

b) På funktion 5.46.60, 5.46.61 og 5.45.65 er der foretaget en række mindre rettelser.

Det blev i denne forbindelse fejlagtigt skrevet, at ændringen har virkning for budget 2017. Det skal her præciseres, at ændringen har virkning fra regnskab 2016.

Pr. 7. april 2016

Ad 1 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at løntilskud efter integrationsloven omfattes af refusionsomlægningen

Som følge af lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv.) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. april 2016.

Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven har virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016.

Ændringerne af budget- og regnskabssystemet er gældende fra regnskab 2016.

Med lovforslaget præciseres, at kommunernes refusion for udgifter til ansættelse med løntilskud efter integrationsloven omfattes af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen).

Oplysninger om refusion af kommunernes udgifter til løntilskud efter integrationsloven (regulering af finansieringsbeløbet og tilbagebetaling af forskudsrefusion) vil indgå i STARs orienteringsskrivelse om forskudsanmeldelse af statsrefusion for 3. kvartal 2016 og løbende restafregning for 2. kvartal 2016. Orienteringsskrivelsen udsendes primo maj.

Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven betyder, at der oprettes nogle nye grupperinger til registrering af udgifter til løntilskud på funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse, som desuden omdøbes til Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. Samtidigt ændres eksisterende grupperinger på funktion 5.46.60. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. til afløbsgrupperinger.

Løntilskud efter integrationsloven omfattes af det nye refusionssystem, der er indført med virkning for 2016. Refusionsomlægningen indebærer, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53, jf. 36. orienteringsskrivelse vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Udgifterne til løntilskud efter integrationsloven vil fremadrettet ikke indgå under rådighedslofterne for integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

Der indføres følgende nye grupperinger på funktion 5.46.61 under dranst 1 og 2:

Dranst 1:

 • 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c

Dranst 2:

 • 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion
 • 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion
 • 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion
 • 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion

Herefter vil der således alene være en gruppering på dranst 1 til løntilskud efter integrationsloven.

På funktion 5.46.60 ændres to eksisterende grupperinger 003 og 007 på dranst 1 til afløbsgrupperinger:

Dranst 1:

 • 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 med 50 pct. refusion
 • 007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 23 med 50 pct. refusion

Pr. 1. september 2015

Ad 1 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af indførelsen af en ny integrationsydelse

Som følge af lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv.) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem.

Lovændringen træder i kraft 1. september 2015 og ændringerne af budget- og regnskabssystemet er gældende fra regnskab 2015. Lovforslaget betyder, at det er en betingelse for retten til uddannelseshjælp og kontanthjælp, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt mindst syv ud af de seneste otte år. Personer, der ikke opfylder denne betingelse, vil i stedet kunne modtage integrationsydelse. Integrationsydelsen vil være på niveau med uddannelseshjælp (som bygger på SU-systemets satser) og uden mulighed for aktivitetstillæg.

Indførelsen af den nye integrationsydelse betyder, at der oprettes nogle nye grupperinger til registrering af udgifter til integrationsydelse på funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Samtidig omdøbes funktionen således af den også omfatter den nye integrationsydelse. Det bemærkes i den sammenhæng, at udgifter til integrationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, også skal registreres på funktion 5.46.61.

Den nye integrationsydelse bliver omfattet af det nye refusionssystem, der indføres med virkning for 2016, jf. 36. orienteringsskrivelse vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Endvidere træder den nye integrationsydelse i kraft fra 1. september 2015 og skal derfor anvendes i regnskab 2015. Det betyder, at visse ændringer i kontoplanen vedr. funktion 5.46.61 træder i kraft med virkning for regnskab 2015 og andre med virkning for budget 2016.

Som følge af den nye integrationsydelse kommer hovedfunktionen Tilbud til Udlændinge (46) til at omfatte andre personer end udlændinge. Derfor ændres den til Tilbud til udlændinge m.fl.

Der indføres følgende nye grupperinger på funktion 5.46.61 under dranst 1 og 2 medvirkning for regnskab 2015:

Dranst 1:

 • 006 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion
 • 007 Integrationsydelse til andre i passive perioder med 30 pct. refusion
  008 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 50 pct. refusion
 • 009 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion
 • 010 Integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til social pension

Dranst 2:

 • 010 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp.006 og 008)
 • 011 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)

På funktion 5.46.61 oprettes med virkning for budget 2016 to nye grupperinger 002 og 003 på dranst 1 til kontering af udgifter til integrationsydelse til hhv. udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og til andre personer fra 1. januar 2016, mens de gamle grupperinger 006-010 ændres til afløb. Desuden oprettes der fire nye grupperinger for hver af de to nye grupperinger på dranst 2 til kontering af refusionen, mens de gamle grupperinger 010-011 ændres til afløb.

Dranst 1:

 • 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
 • 003 Integrationsydelse til andre
 • 006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion
 • 007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive perioder med 30 pct. refusion
 • 008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 50 pct. refusion
 • 009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion
 • 010 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til førtidspensionister uden ret til social pension

Dranst 2:

 • 010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp.006 og 008)
 • 011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)
 • 012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion
 • 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion
 • 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion
 •  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion
 • 016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion
 • 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion
 • 018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion
 • 019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion

Samlet fremgår det, at integrationsydelse skal konteres på gruppering 006-010 i regnskab 2015 og herefter på gruppering 002-003 fra budget 2016. Afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen skal konteres på gruppering 006-010 fra budget 2016. Endvidere skal grupperingerne 012-019 under dranst 2 først anvendes med virkning for budget 2016.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.

Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således

understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 •  Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion. For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

På funktion 5.46.61 oprettes en ny gruppering på dranst 1 til kontering af udgifter til kontanthjælp til udlændinge efter 1. januar 2016, mens den gamle gruppering ændres til afløb:

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Dranst 1

 • 001 Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven
 • 004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændige omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven

Desuden oprettes der fire nye grupperinger på dranst 2 til kontering af refusionen, mens den gamle gruppering ændres til afløb:

Dranst 2

 • 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion
 • 006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion
 • 007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion
 • 008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion
 • 009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion

Pr. 9. december 2014

Ad 7 Præcisering af kontering af udgifter efter LAS § 12, stk.2 og 3

Det præciseres, at udgifter til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb efter lov om aktiv socialpolitik § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3, skal konteres på funktion 5.57.73, gruppering 004 Uddannelseshjælp med 30 % refusion i passive perioder. Udgifter efter § 12, stk. 2, 3. pkt. til personer, der modtager kontanthjælp efter integrationsloven konteres på funktion 5.46.61, gruppering 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Pr. 20. december 2013

Ad 11 Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

b) På funktion 5.46.61 præciseres hjemmelshenvisningen på gruppering 004

Pr. 9. maj 2012

Ad 16 Øvrige ændringer

a) I orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 fremgik det under punkt 11, at funktion 5.46.61 skifter navn til 5.46.41 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Det er dog kun funktionens navn, der ændres ikke nr. Funktionen hedder således: 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Det er angivet korrekt i budget og regnskabssystemet.

Pr. 10. januar 2012

Ad 11 Ændringer som følge af afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse mv.

Med Folketingets vedtagelse, d. 21 december 2011 af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven afskaffes starthjælp og introduktionsydelse mv.

Grupperinger på hovedfunktion 57. Kontante ydelser, 58. Revalidering og 68. Arbejdsmarkedsforanstaltninger til "afløbsudgifter" anvendes i forbindelse med anmodning om foreløbig restafregning og endelig restafregning vedr. regnskabsåret 2011 for afløbsudgifter fra 2010.

I nedenstående gennemgås hver af de enkelte berørte funktioner:

Funktion 5.46.61

Funktion 5.46.61 skifter navn til: 5.46.41 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.

Grp. 004, 090 og 091 opdateres og ” Introduktionsydelse” og erstattes med ”kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet”. Dog fastholdes integrationsydelse på grp. 090 og 091, der vedrører tilbagebetalinger.

Sidst opdateret: 22-05-2023