Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for sygedagpenge

Her kan man læse om ændringer for sygedagpenge

Pr. 21. december 2021

Ad 6 Nedlæggelse af en række ældre driftsgrupperinger vedrørende afløb
og efterbetaling af sygedagpenge på funktion 5.57.71

Der nedlægges en række driftsgrupperinger vedrørende afløb og efterbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og jobrotation. Der er tale om ældre grupperinger, hvor der er ingen eller meget sparsomme konteringer, og hvor det ikke vurderes, at der længere vil være afløb eller efterbetaling.

På følgende funktioner nedlægges de nævnte grupperinger på dranst 1:

5.57.71 Sygedagpenge

 • 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge
 • 003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge
 • 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50
  pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge
 • 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28 december 2015 med 30 pct.
  refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge.

Skulle der efterfølgende vise sig at være relevante afløbsudgifter eller efterbetaling på de pågældende driftsgrupperinger kan beløbet bogføres på en uautoriseret gruppering på funktionen. Driftsgrupperingerne på funktion 5.57.71 Sygedagpenge er derfor ikke længere udtømmende.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2022.

De tilsvarende refusionsgrupperinger på dranst 2 holdes åbne for anvendelse ved foreløbig og endelig restafregning for 2021 (i 2022). Herefter vil de blive lukket.

Pr. 13. juli 2020

Ad 7 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98

Som følge af af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende afløbsgrupperinger vedrørende løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1:

Funktion 5.57.71 Sygedagpenge.

 • Gruppering 004 Dagpenge med 50 procent kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
 • Gruppering 008 Afløb af løntilskud med 50 procent refusion i forbindelse med sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som konsekvens heraf lukkes følgende grupperinger på dranst 2:

Funktion 5.57.71

 • Gruppering 005 Refusion af afløb af løntilskud vedrørende sygedagpengemodtagere (gruppering 008) med 50 procent refusion.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Ad 15 Øvrige ændringer og præciseringer - Beskæftigelsesområdet

g) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 er der indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger, der følger af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Der er tale om omfattende ændringer, der berører mange  grupperinger på funktionerne 5.57.71-5.68.98.

h) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5,9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 ændres teksten til en række grupperinger, så afløbsudgifter til løntilskud m.v. skrives ud.

Desuden foretages der konsekvensrettelser i indledningerne til funktion 5.57.71, hvor ovenstående afløbsgrupperinger er omtalt. Tilsvarende tilpasses omtalen af ovenstående afløbsgrupperinger på funktion 5.68.94, hvor løntilskud efter 1. januar 2016 registreres.

Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Pr. 5. juli 2017

Ad 8 Ændring på funktion 5.57.71, gruppering 004

Konteringsreglerne på gruppering 004 under funktion 5.57.71 tilrettes, så det fremgår, at der for så vidt angår udgifter efter §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel er tale om udgifter frem til 1. april 2017 og herefter alene afløbsudgifter. Det skyldes, at §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel ophæves pr. 1. april 2017. Det betyder, at ophævelse af kommunernes pligt til at medfinansiere 50 pct. af udgifterne til dagpenge efter barselslovens § 26 sker med virkning fra den 1. april 2017, således at udgifter til dagpenge efter barselslovens § 26, som dækker fraværsperioder fra og med den 1. april 2017, finansieres 100 pct. af staten.

Dog skal dagpenge, som udbetales efter barselslovens § 26, og som dækker en periode før den 1. april 2017, fortsat medfinansieres med 50 pct. af kommunerne. Det gælder, uanset om dagpengene udbetales før eller efter den 1. april 2017.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017.

Pr. 6. juli 2016

Ad 4 Præcisering af konteringsregler på funktion 5.57.75 gruppering 010 og 016

Konteringsreglerne på gruppering 010 og 016 henviser til den forkerte type tilbud for så vidt angår personer, som er under 30 år, og som har en dokumenteret psykisk lidelse.

Det præciseres derfor på gruppering 010, at der er tale om personer i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (øvrig vejledning og opkvalificering). På gruppering 016 præciseres det, at der er tale om personer i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats.

Præciseringerne har virkning for regnskab 2016.

Pr. 22. december 2015

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

a) På funktion 5.57.71, dranst 2, gruppering 002, præciseres det, at grupperingen ikke kun anvendes til refusion af afløb af sygedagpenge, men også til refusion af regresindtægter. Det præciseres, at der således skal registreres en negativ statsrefusion på dranst 2, gruppering 002 vedrørende regresindtægter. Præciseringen giver ikke anledning til ændringer af den kommunale kontoplan.

d) På funktion 5.57.71, dranst 2, gruppering 005, præciseres det, at grupperingen anvendes til refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere og til refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget. 
 
Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således
understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Sygedagpenge

Der oprettes to nye grupperinger 013 og 014 på funktion 5.57.71 Sygedagpenge til registrering af udgifterne til sygedagpenge fra 28. december 2015 og til løntilskud vedrørende sygedagpengemodtagere fra 1. januar 2016. Desuden oprettes under dranst 2 nye refusionsgrupperinger for henholdsvis sygedagpenge og løntilskud vedrørende sygedagpengemodtagere.

En række af de nuværende grupperinger på funktion 5.57.71 ændres desuden til afløbsgrupperinger.

Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.71:

5.57.71 Sygedagpenge

Dranst 1

 • 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge
 • 003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge
 • 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge
 • 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge
 • 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 013 Sygedagpenge
 • 014 Løntilskud vedrørende sygedagpenge

Dranst 2

 • 002 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090)
 • 005 Refusion af afløb af løntilskud vedrørende sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion (grp. 008)
 • 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)
 • 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion
 • 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion
 • 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion
 • 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion
 • 014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion
 • 015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion
 • 016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion
 • 017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion

Dertil kommer, at de to nuværende grupperinger på funktion 8.51.52, hvor der efter de gældende regler konteres udgifter til sygedagpenge med 100 pct. statslig refusion ændres til afløbsgrupperinger. Det samme gælder for den gruppering, hvor den statslige refusion registreres.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

b) På funktion 5.57.71 præciseres overskriften på to nu næsten enslydende grupperinger med 50 pct. refusion ved i gruppering 003 at tilføje, at disse udgifter vedrører sygedagpenge ”fra 5. til 8. uge”, mens gruppering 005 vedrører sygedagpenge ”ved delvis raskmelding m.v. eller tilbud”.

c) På funktion 5.57.71 præciseres det i indledningen til funktion 5.57.71, at gruppering 004 vedrører ”den kommunale medfinansiering” af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn.

d) På funktion 5.57.71 dranst 2 opdeles refusionen med 50 pct. i to grupperinger for hhv. refusion omfattet af budgetgarantien og af øvrige overførsler.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.

Ad 11 Sletning af refusionsgrupperinger på områder, der er overgået til Udbetaling Danmark

Med oprettelsen af Udbetaling Danmark ved lov nr. 324 af 11. april 2012, skete der en ændring af ansvaret for udbetaling af en række ydelser og tilskud til borgerne. På den baggrund blev den kommunale kontoplan tilrettet således, at der udelukkende registreres den kommunale medfinansiering af de pågældende ydelser. Det betyder, at der i 2014 ikke længere skal anmeldes forskudsvis refusion af disse ydelser, hvorfor refusionsgrupperingerne nedlægges. Hvis der i regnskab 2014 er behov for at hjemtage refusion, skal det ske ved berigtigelser.

Følgende refusionsgrupperinger på dranst 2 nedlægges:

 • Funktion 5.48.68 gruppering 004 og 005
 • Funktion 5.48.69, gruppering 004 og 005
 • Funktion 5.48.70, gruppering 002
 • Funktion 5.57.71, gruppering 004
 • Funktion 5.57.76, gruppering 002
 • Funktion 5.57.77, gruppering 002

Derudover slettes følgende grupperinger på hovedkonto 8 på funktion 8.51.52:
001-008 og 014, 015, 019 og 102.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Pr. 20. december 2013

Ad 5 Ændringer vedrørende sygedagpenge

Med Folketingets vedtagelse den 20. december 2013 af L 69 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, ophæves bestemmelsen i § 62, stk. 7 om, at der ikke kan ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op efter sygedagpengeloven. Bestemmelsen har været suspenderet i 2010-13.

Med Folketingets vedtagelse den 20. december 2013 af L 69 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, ophæves bestemmelsen i § 62, stk. 7 om, at der ikke kan ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op efter sygedagpengeloven. Bestemmelsen har været suspenderet i 2010-13.

På denne baggrund nedlægges gruppering 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning, jf. § 30, stk. 3 i lov om sygedagpenge på funktion 5.57.71 Sygedagpenge og gruppering 011 Tilbagebetaling af refusion til staten som følge af tilsyn, kontrol og revision.

Endvidere foretages en generel opdatering af konteringsreglerne vedr. sygedagpenge. Der foretages i den forbindelse også en opdatering af hjemmelshenvisningen på funktion 8.51.52, gruppering 012.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Pr. 21 december 2012

Ad 4 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger vedrørende 2010

I forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev en række grupperinger på ordninger, hvor refusionssatsen ændredes, omdøbt med henblik på at kommunerne kunne bruge dem til særskilt registrering og refusionshjemtagelse af ”afløbsudgifter fra 2010”. Udgifter fra 2011 og frem er registreret på nyoprettede grupperinger. Da der fremadrettet kun i meget begrænset omfang vil kunne være sådanne afløbsudgifter fra 2010, nedlægges de til formålet omdøbte grupperinger fra regnskab 2013. Eventuelle afløbsudgifter på de nedlagte grupperinger skal fremover registreres berigtigelser på de omfattede områder.

Funktion 5.57. 71

Dranst 1

 • 007 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • 091 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion
 • 092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion
 • 093 Afløb af løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtagerens ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Dranst 2

 • 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 092 og 93)
 • 007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091)
 • 008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007)

Samtidig foretages en præcisering af på dranst 2, gruppering 009, hvor henvisningen til gruppering 010 slettes i kap. 3.

Pr. 9. maj 2012

Ad 8 Nedlæggelse af gruppering 010 på funktion 5.57.71

Med orienteringsskrivelse af 10. januar 2012, pkt. 12, blev det præciseret, at gruppering 006 på funktion 5.57.71 i regnskab 2011 vil omfatte udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion både i aktive og passive perioder. Det blev forventet, at problemerne omkring opdelingen i økonomisystemerne kunne løses af it-leverandørerne i 2012.

Det har efterfølgende vist sig, at det ikke vil være muligt at udvikle den nødvendige it-understøtning til en opdeling i aktive og passive perioder med 30 pct. refusion i løbet af 2012.

På denne baggrund nedlægges gruppering 010 på funktion 5.57.71 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering. Alle udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion skal herefter fortsat registreres på gruppering 006. Som konsekvens heraf slettes henvisningen til gruppering. 010 på dranst 2, gruppering 009.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.

Pr. 31. marts 2011

På funktion 5.57.71 Sygedagpenge oprettes en ny gruppering 010 til registrering af udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion i forbindelse med aktivering i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud, jf. § 62, stk. 3 i lov om sygedagpenge.
Samtidig tilføjes den nye gruppering 010 på gruppering 009 på dranst 2, refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011

Pr. 22. december 2010

C. Ændringer af funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98

Der er afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. På funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98 sker afløbet på nyoprettede grupperinger på de eksisterende funktioner, dog med undtagelse af de eksisterende grupperinger 007 på funktion 5.57.71 og 5.58.80 samt gruppering 003 på funktion 5.58.81, der ændres.

Derudover ændres refusionssatserne på de eksisterende grupperinger på funktionerne.

Endvidere oprettes nye grupperinger til tilbagebetalinger på dranst 1 og til statsrefusioner og tilbagebetalinger på dranst 2.

Der foretages endvidere mindre konsekvensrettelser af de henvisninger, der er til grupperingerne på funktionerne under dranst 2 statsrefusion.

På funktion 5.68.98 nedlægges grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014,  og 020  da disse udgifter flyttes til den nyoprettede funktion 5.68.90. Der oprettes en gruppering til afløbsudgifter vedr. udgifter i 2010 på disse grupperinger. Derudover er der på dranst 2 slettet grupperingerne 007,016 og 020.

Desuden er der foretaget en række korrekturrettelser på funktion 5.68.98

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

D. Oprettelse af nye grupperinger til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på funktionerne 5.57.71 og 5.58.81

Der oprettes en ny gruppering 009 på funktion 5.57.71 til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengenmodtagere med 50 pct. refusion uden for driftsloftet, jf., § 120 i LAB.

Samtidig foretages konsekvensrettelse på gruppering 002 på dranst 2.

Der oprettes endvidere en ny gruppering 004 på funktion 5.58.81 til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til ledighedsydelsesmodtagere med 50 pct. refusion uden for driftsloftet, jf. § 120 i LAB. Samtidig foretages konsekvensrettelse på gruppering 005 på dranst 2.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

Pr 15. juli 2010

Ad 11 Ændring af registrering af tilbagebetaling af refusioner fra staten vedrørende sygedagpenge på funktion 5.57.71

Registreringen på funktion 5.57.71 af kommunens tilbagebetaling af refusion til
staten, som den ikke er berettiget til som følgende af manglende overholdelse
af visitations- og opfølgningsreglerne i sygedagpengeloven flyttes fra dranst 2
Statsrefusion til dranst 1 Drift, hvor der oprettes en ny gruppering
011Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af tilsyn,
kontrol og revision.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2011.

Pr. 24. september 2009

Ad 8 Ændring af kontering på funktion 5.58.80 vedr. målgruppe 5 på gruppering 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion

Målgruppe 5 slettes i konteringsreglen, da grupperingen nu kun vedrører udgifter til målgruppe 4, idet udgifterne til ydelserne til sygedagpengemodtagere konteres på funktion 5.57.71, gruppering 007 Driftsudgifter ifm. med aktive tilbud til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion.

Ændringen træder i kraft 6. juli 2009 og gælder fra regnskab 2009.

Pr. 13. juli 2009

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.). (Lov nr. 480 af 12. juni 2009).

Fra 6. juli 2009 kan sygedagpengemodtagere m.fl. få aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Som led i den aktive indsats gøres mentorordningen mere fleksibel, således at der skal kunne ydes støtte til mentorfunktion i alle tilfælde, hvor der er brug for en mentor, for at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Der ydes 50 pct. statsrefusion til alle udgifter til mentorordninger.

Hertil kommer, at der pr. 4. januar 2010 gennemføres en refusionsomlægning af udgifterne til sygedagpenge. Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den pågældende sygemeldte er i aktivering. Hvis den pågældende sygemeldte ikke er i aktivering, yder staten 35 pct. refusion af kommunerne udgifter til sygedagpenge. Tilsvarende kommer til at gælde for kommunernes udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse. Staten yder 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis den pågældende modtager er i aktivering. Hvis den pågældende modtager af ledighedsydelse eller særlig ydelse ikke er i aktivering, gælder de eksisterende refusionsbestemmelser vedrørende ledighedsydelse og særlig ydelse, hvor staten yder 35 pct. refusion af kommunernes udgifter.

I det følgende gennemgås de konkrete ændringer af kontoplanen og konteringsregler. Det er sidst i hvert enkelt afsnit opsummeret, hvad ændringerne består i, og hvornår de træder i kraft.

1. Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere m.fl.

Udgifterne til de aktive tilbud til sygedagpengemodtagere konteres på en ny gruppering 007 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion m.v., på funktion 5.57.71. Udgifterne refunderes med 50 pct. af staten, og der oprettes en ny gruppering 008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) under dranst 2. Som konsekvens af indførelsen af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere slettes målgruppe 5, der omfatter personer, som modtager sygedagpenge, fra konteringsreglen vedr. gruppering 007 Driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) på funktion 5.58.80.

Udgifter til aktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse konteres på den eksisterende gruppering 003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse samt udgifter til mentorer, under funktion 5.58.81. Udgifterne refunderes med 50 pct. af staten og refusionen registreres på gruppering 005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion i forbindelse med aktive tilbud, ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion, under dranst 2.

a. Ny gruppering 007 på funktion 5.57.71.

b. Ny gruppering 008 under dranst 2 på funktion 5.57.71

c. Ændring af gruppering 007 på funktion 5.58.80

d. Ændring af gruppering 005 under dranst 2 på funktion 5.58.81.

Ændringerne træder i kraft 6. juli 2009 med virkning for regnskab 2009.

2. Løntilskud til sygedagpengemodtagere

Tilskud til tilbud om ansættelse med løntilskud til alle sygemeldte uanset tidligere forsørgelsesydelse konteres fremover på en ny gruppering 008 Løntilskud med 65 pct. refusion, på funktion 5.57.71. Der oprettes ligeledes en ny gruppering 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 005 og 008) under dranst 2.

e. Ny gruppering 008 på funktion 5.57.71 

f. Ny gruppering 006 under dranst 2 på funktion 5.57.71

Ændringen træder i kraft 6. juli 2009 med virkning for regnskab 2009.

3. Mentorordning – overgangsordning og fremtidig udgiftskontering

I forbindelse med at mentorordningen fra 6. juli 2009 gøres mere fleksibel etableres en overgangsordning for konteringen af udgifterne indtil 31. december 2009. Udgifterne til mentorfunktion konteres i overgangsperioden på 2 forskellige grupperinger. Udgifterne til sygedagpengemodtagere konteres på den nye gruppering 007 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion m.v., på funktion 5.57.71, og udgifterne til modtagere af ledighedsydelse konteres på gruppering 003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse samt udgifter til mentorer, på funktion 5.58.81.

g. Konsekvensrettelse af tekst til gruppering 003 på funktion 5.58.81 i kontoplan og konteringsreglerne

Ændringen træder i kraft den 6. juli 2009, og udgifterne konteres på de to omtalte konti indtil den 31. december 2009.

Som led i den generelle forenkling af mentorordningen konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold fra Budget 2010 og fremadrettet på funktion 5.68.98. gruppering 012 Udgifter til mentor.

h. Konsekvensrettelse af tekst til gruppering 012 på funktion 5.68.98 i kontoplan og konteringsreglerne

Ændringen træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010. 

4. § 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ophæves

Som følge af ændringen af mentorordningen, hvor regler om mentor samles i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, ophæves den gældende bestemmelse i § 101 om mentor i forbindelse med ordinær ansættelse. Udgiften blev tidligere konteret på gruppering 012 på funktion 5.57.75. Fra 1. januar 2010 konteres udgifter til mentor for alle typer modtagere på gruppering 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81, på funktion 5.68.98, jf. ovenstående. (Bemærk: Overgangsordning omtalt under punkt 3. Mentorordning).

i. § 101 slettes fra gruppering 012 på funktion 5.57.75 

j. Udgifter til mentor konteres på gruppering 012 på funktion 5.68.98 

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010 .
 5. Refusionsomlægning af udgifter til sygedagpenge og ledighedsydelse

Muligheden for at give aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse m.v. følges op af en refusionsomlægning, som træder i kraft den 4. januar 2010.

Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den sygemeldte er i aktivering, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge. Der er oprettet en ny gruppering 005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, 6 og 7, i lov om dagpenge ved sygdom, på funktion 5.57.71. til registrering af disse udgifter. Til registrering af refusionen anvendes gruppering 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 005 og 008) under dranst 2 (Bemærk: Samme gruppering som omtalt under punkt 2f ) .

Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den sygemeldte ikke er i aktivering, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge. Der er oprettet en ny gruppering 006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om dagpenge ved sygdom, på funktion 5.57.71. til registrering af disse udgifter. Udgifterne refunderes med 35 pct. af staten, og der oprettes en ny gruppering 007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 006) under dranst 2.

Kommunernes udgifter fra og med 5. uge til og med 8. uge refunderes fortsat med 50 pct. refusion.

Staten yder 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis den pågældende modtager er i aktivering. Der er oprettet to nye grupperinger: 021 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion samt 022 Særlig ydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, på funktion 5.58.81 til registrering af disse udgifter. Til registrering af refusionen vedrørende de to ovenstående grupperinger anvendes gruppering 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 65 pct. refusion, jf, § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (gr. 002, 009, 013-017, 021, 022) under dranst 2, på funktion 5.58.81

k. Ny gruppering 005 og 006 på funktion 5.57.71

l. Ny gruppering 007 under dranst 2 på funktion 5.57.71

m. Ny gruppering 021 og 022 på funktion 5.58.81

n. Konsekvensrettelse af gruppering 007 under dranst 2 på funktion 5.58.81

Ændringerne træder i kraft den 4. januar 2010 med virkning for budget 2010.

Pr. 11. juni 2009

Ad 4 Præcisering af funktion 5.57.71, dranst 2, gruppering 005

Der foretages en præcisering af teksten i konteringsreglerne vedrørende brug af gruppering 005 på funktion 5.57.71 under dranst 2, jf. afsnit 4.5.7 - side 2. Grupperingen blev tilføjet funktion 5.57.71 i forbindelse med orienteringsskrivelse af 18. december 2008.

Grupperingen anvendes til registrering af kommunens tilbagebetaling af refusion til staten, som den ikke er berettiget til som følge af manglende overholdelse af visitations- og opfølgningsreglerne i sygedagpengeloven. Der er tale om allerede udbetalt refusion, som det viser sig, at kommunen alligevel ikke er berettiget til efter et tilsyn, revision eller anden kontrol, jf. § 62, stk. 4, i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge.

Det præciseres i denne forbindelse, at kommunen ved registreringen skal være opmærksom på, at gruppering 005 alene omfatter det refusionsbeløb, som har været anmeldt til staten, men som kommunen ikke er berettiget til. Udgifter, som kommunen ikke er refusionsberettiget til, og som ikke er anmeldt til staten, konteres på driftsgruppering 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.

Pr. 18. december 2008

Ad 9 Ny gruppering på 5. 57.71 til tilbagebetaling af uberettiget modtaget refusion af sygedagpenge

På funktion 5.57.71 Sygedagpenge oprettes en ny gruppering 005 på dranst 2 til Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af tilsyn, kontrol og revision. Her registreres uberettiget modtaget refusion fra staten i tilfælde, hvor der ikke er foretaget den krævede opfølgning.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.

Pr. 14. juli 2006

5.4 Sygedagpenge

På funktion 5.57.71 Sygedagpenge autoriseres gruppering 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning. Det bemærkes, at grupperingen med virkning fra 1. juli 2006 er autoriseret i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner på 5.71 Sygedagpenge som en konsekvens af integrationsforliget jf. orienteringsskrivelsen af 29. maj 2006

Sidst opdateret: 22-05-2023