Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for sociale formål

Her kan man læse om ændringer for sociale formål

Pr. 21. december 2021

Ad 4 Ny driftsgruppering 002 Huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven § 163a) oprettes på funktion 5.57.72

Der oprettes en ny driftsgruppering 002 under funktionen 5.57.72 til registrering af udgifter til huslejetilskud i udslusningsboliger (serviceloven § 163 a).

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.

Pr. 18. december 2020

Ad 4 Under funktion 5.57.72 justeres betegnelsen af gruppering 095

Det er præciseret i betegnelsen af gruppering 095 under funktion 5.57.72 og i konteringsreglerne, at det omhandler udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det har hidtil kunne fremstå, som om man kan give særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ændringen har virkning fra regnskab 2021.

Ad 7 Øvrige ændringer og præciseringer

g) Under funktion 5.57.75, dranst 2, ændres betegnelsen af gruppering 004 til
”Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097”.

h) Under funktion 5.57.76, dranst 2, er der autoriseret gruppering 003 Berigtigelser. Dette er indarbejdet i afsnit 3.5.7 og indarbejdes nu også i afsnit 4.5.7.

i) Under funktion 5.68.98, dranst 1, i afsnit 3.5.9 (regnskab 2020-versionen) indsættes en henvisning til § 172 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i betegnelsen af gruppering 107. Betegnelsen er herefter den samme i kap. 3 og 4.

j) Under funktion 5.68.98, dranst 2, i afsnit 3.5.9 (regnskab 2020-versionen) ændres betegnelsen af gruppering 019 til ”Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere”. Betegnelsen er herefter den samme i kap. 3 og 4.

Ændringerne i punkterne g-j har virkning fra regnskab 2020.

Pr. 13. juni 2020

Ad 15. Øvrige ændringer og præciseringer - Beskæftigelsesministeriet

g) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 er der indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger, der følger af den nye hovedlov om en aktiv  beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Der er tale om omfattende ændringer, der berører mange grupperinger på funktionerne 5.57.71-5.68.98.

i) I afsnit 3.5.7, 3.5.9, 4.5.7 og 4.5.9 under funktion 5.57.72, 5.57.73, 5.57.75, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98 foretages der en redaktionel harmonisering af teksten til de autoriserede grupperinger til berigtigelser. Således undlades henvisninger til love og bekendtgørelser, som forekommer på uens måde ved enkelte grupperinger. Der er ingen ændring i, at berigtigelser foretages med hjemmel i § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision og § 190, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

k) I afsnit 4.3, 4.5.8 og 4.5.9 i konteringsreglerne til funktion 3.30.46, 5.58.82 og
5.68.90 ændres henvisning til kontering af udgifter til STU fra gruppering 018 på
funktion 5.68.98 til gruppering 095 på funktion 5.57.72.

l) I afsnit 4.5.9 ændres indledningen til funktion 5.68.90. Da tilskud fra puljen til
initiativer vedrørende større virksomhedslukninger (varslingspuljen) fra budget
2020 udmeldes samlet vedrørende både ledige efter opsigelsesperioden og beskæftigede i opsigelsesperioden, samles indtægter og udgifter vedrørende varslingspuljen på gruppering 093 på funktion 5.57.72. Derfor er udgifter og indtægter i forbindelse med ledige efter opsigelsesperioden udgået af indledningen til 5.68.90.

Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Pr. 20. december 2019

Ad 2. Gruppering 017 på dranst 1 under funktion 5.57.72 ændres til afløb

Ændringerne følger af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger mv.)

Med loven afskaffes fra den 1. januar 2020 den kommunale medfinansiering på 50 procent af efterlevelseshjælp. Herefter finansieres udgifter til efterlevelseshjælp 100 procent af staten, og grupperingen anvendes til afløb af efterlevelseshjælp med 50 procent kommunal medfinansiering.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.

Pr. 16. oktober 2019

Ad 17. Mindre præciseringer på beskæftigelsesområdet

c) Præcisering af grupperingshenvisninger på funktion 5.22.07 og 5.57.72

På gruppering 002 på funktion 5.57.72 under dranst 2 ændres navnet på grupperingen fra ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019” til ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019”.

På gruppering 018 på funktion 5.22.07 under dranst 2 ændres navnet på grupperingen fra ”Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016” til ”Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016”

Præciseringerne følger af en tidligere oprettelse af to nye grupperinger 011 og 012 på dranst 1 under funktion 5.57.72. Henvisninger til grupperingsnumre i konteringsvejledningen til 5.57.72, dranst 2 rettes som konsekvens heraf.

Præciseringerne gælder fra regnskab 2019.

Pr. 22 december 2017

Ad 22 Tydeliggørelse af konteringsreglerne vedr. funktion 5.57.72

Konteringsreglerne på funktion 5.57.72 Sociale formål tydeliggøres. Endvidere er der foretaget en række rettelser af sproglig karakter.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.

Ad 23 Oprettelse af grupperinger på funktion 5.57.72

Til registrering af opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark, oprettes følgende grupperinger under dranst 1 på funktion 5.57.72 Sociale formål:

  • 011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark
  • 012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark

Grupperingerne skal anvendes til registrering af udgifter til tab for alle ydelser og tilskud, som administreres af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab efter § 26, stk. 4, eller stk. 5, 1. og 2. pkt., uanset om kommunerne i øvrigt medfinansierer ydelsen eller tilskuddet. Alle udgifter til tab som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4, og stk. 5, 1. og 2. pkt., registreres på de pågældende grupperinger, uanset hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.

Pr. 5. juli 2017

Ad 1 Ændring af reglerne for artskontering ved medfinansiering af ydelser mv., som udbetales af Udbetaling Danmark

Fra budget 2018 skal kommunernes medfinansiering af ydelser mv., som udbetales af Udbetaling Danmark, herunder førtidspension, boligsikring, særlig støtte, varmetillæg og efterlevelseshjælp mv. registreres på art 4.6 Betalinger til staten.

I konteringsreglerne på funktion 5.48.67 og 5.57.72 slettes henvisningen til, at udgifterne skal registreres på art 5.2. Der er fortsat en række udgifter under de to funktioner, herunder helbredstillæg og personlige tillæg, der skal registreres på art 5.2, men der er også udgifter på de to funktioner, som udbetales af Udbetaling Danmark, og som derfor skal registreres på art 4.6. Reglerne for artskontering fremgår af kapitel 2.5, og slettes derfor under de nævnte funktioner.

Det bemærkes, at kommunernes medfinansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, som udbetales af a-kasser allerede på nuværende tidspunkt skal registreres på art 4.6

Ændringen har virkning fra budget 2018.

Pr. 22. december 2016

Ad 5 Øvrige ændringer og præciseringer.

Pkt. 5a) til 5l) har virkning for regnskab 2017.

c) Kontotekst og konteringsreglerne til funktion 5.57.72, gruppering 016, er opdateret, da hjemmelsgrundlaget for kommunernes udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet, er ændret fra § 32, stk. 8, til § 32a, stk. 6, jf. § 1 i lov nr. 379 af 27. april 2016 om ændring af lov om social service.

Pr. 22. december 2015

Ad 8 Nedlæggelse af gruppering 001 på 5.57.72 vedr. midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, § 81 b)

I medfør af lov nr. 1522 af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik ophæves § 81 b om midlertidig huslejehjælp. På baggrund heraf nedlægges gruppering 001 på funktion 5.57.72. Der ydes ikke statsrefusion på ordningen.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

e) På gruppering 017 på funktion 5.57.72 rettes grupperingsnavn og konteringsregler som følge af, at myndighedsansvaret for efterlevelseshjælp er overgået til Udbetaling Danmark.

Pr. 21. maj 2015

Ad 16 Øvrige ændringer og præciseringer

Ændringerne 16a til 16c træder i kraft med virkning for budget 2016, mens ændringerne 16d til 16l træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

h. Det præciseres, at opkrævning fra Udbetaling Danmark på tabsafskrivninger, under henvisning til Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4, skal konteres på funktion 5.57.72 Sociale formål.

Der vil være tale om sager, hvor kommunen kan gøres ansvarlig for fejludbetalingen – og derfor opkræves det samlede tab.

Kapitel 4 i budget- og regnskabssystemet opdateres.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

e) På funktion 5.57.72 oprettes en ny gruppering 001 Midlertidig huslejehjælp efter Aktivlovens § 81 b.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.

Pr. 15. april 2013

Oprettelse af nye grupperinger 007 og 018 på funktion 5.57.72

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. Med lovændringen indføres en ret til et ekstra tilskud til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.

Der oprettes på den baggrund på funktion 5.57.72 en ny gruppering 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a) til kontering af udgifter forbundet med den nye § 82a i lov om aktiv socialpolitik.

Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.

Derudover indføres der med lovændringen mulighed for, at kommunerne kan hjælpe udsættelsestruede lejere.

Der oprettes på den baggrund på funktion 5.57.72 en ny gruppering 018 Hjælp til udsatte lejere til kontering af udgifter forbundet med den nye § 81a i lov om aktiv socialpolitik.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Sidst opdateret: 22-05-2023