Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for kontant- og uddannelseshjælp

Her kan man læse om ændringer for kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse

Pr. 13. juli 2020


Ad 7 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98

Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende afløbsgrupperinger vedrørende løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1:

Funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp.

 • Gruppering 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedrørende perioden før 1. juli 2006 med 50 procent refusion.

Som konsekvens heraf lukkes følgende grupperinger på dranst 2:

Funktion 5.57.73

 • Gruppering 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 procent refusion på gruppering 096.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Pr. 20. december 2019

Ad 3 Gruppering 019 på dranst 1 under funktion 5.57.73 udvides

Ændringerne følger af lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv
socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af
grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.).

Med loven indføres med en ny § 27b mulighed for at yde supplerende hjælp efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der modtager en begrænset førtidspension fra Færøerne eller Grønland efter flytning til Danmark i en periode på op til 12 måneder. Udgifterne hertil er som de øvrige udgifter på grupperingen omfattet af 30 pct. refusion.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020.

Pr. 5. juli 2017

Ad 9 Præcisering af konteringsreglerne på funktion 5.57.73

På funktion 5.57.73 præciseres det, at det kun er afløbsudgifter til løntilskud samt efterbetalinger og tilbagebetalinger vedr. forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. januar 2016, der skal registreres på funktion 5.57.75. Dette er en konsekvensrettelse som følge af, at de øvrige afløbsgrupperinger på 5.57.75 blev nedlagt i forbindelse med orienteringsskrivelse nr. 42 af 22. december 2016.

Præciseringen har virkning fra regnskab 2017

Pr. 22. december 2016

Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82

I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orientering
om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner af 28. august 2015.
Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017.
Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til

sygedagpenge og ressourceforløbsydelse
under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i 2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.
Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været anvendt i en del år.

Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges:

Funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

 • 004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3
 • 013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)
 • 016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. Refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)
 • 020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, stk. 4, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)

Følgende gruppering ændres delvist:

Funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

 • 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion
  På denne gruppering slettes den del der vedrører afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (§ 27 a i lov om aktiv socialpolitik).

De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt, da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret 2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.
Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner.

Ændringerne er gældende fra regnskab 2017.

Pr. 10. oktober 2016

Ad 3. Oprettelse af nye grupperinger på 5.57.73 vedr. særlig støtte pga. overgang til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark overtager den 1. oktober 2016 opgaven vedrørende udbetaling af særlig støtte efter § 34 stk. 6 i lov om aktiv socialpolitik. På baggrund heraf oprettes følgende grupperinger på funktion 5.57.73:

 • 100: Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering
 • 101: Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering
 • 102: Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering
 • 103: Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering

Kommunernes medfinansieringsbidrag til særlig støtte vedrørende perioden fra 1. oktober 2016 skal registreres på gruppering 100-103. Ændringen er gældende fra regnskab 2016.

De nuværende grupperinger på funktion 5.57.73 vedrørende udgifter og refusion af særlig støtte ændres således, at de kun vedrører perioden fra 1. januar – 30. september 2016:

Dranst 1

 • 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar – 30. september 2016

Dranst 2

 • 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016
 • 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016
 • 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016
 • 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. september 2016

Ændringen er gældende fra regnskab 2016.

Pr. 22. december 2015

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet.

På funktion 5.57.73 er henvisningen i konteringsreglerne til funktion 5.57.75 fjernet vedr. registrering af udgifter og indtægter vedr. aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Henvisningen er fra budget 2016 ikke længere relevant.

g) På funktion 5.57.73 er henvisningen i konteringsreglerne til ”Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob), og handicappede personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012” fjernet. Henvisningen er ikke relevant, da den ikke vedrører kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

h) På gruppering 010 på funktion 5.57.73 præciseres det, at målgruppen også omfatter integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

i) På gruppering 013 på funktion 5.57.73 er grupperingsnavnet i kapitel 4 rettet, så det svarer til grupperingsnavnet i kapitel 3.

j) På gruppering 016 på funktion 5.57.73 er ”2014” rettet til ”2016” i konteringsreglerne, så det fremgår, at grupperingen anvendes til registrering af ”afløbsudgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016”.

k) På gruppering 020 på funktion 5.57.73 er henvisningen i grupperingsnavnet til § 25, stk. 3, nr. 10, i lov om aktiv social politik fjernet i kapitel 3, så grupperingsnavnet i kapitel 3 svarer til grupperingsnavnet i kapitel 4.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.

Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.

Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.

Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.

Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.

Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.

For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.

Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.

Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.

Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Kontant- og uddannelseshjælp

På funktion 5.57.73 oprettes seks nye grupperinger på dranst 1 til registrering af de forskellige typer af forsørgelsesudgifter, herunder løntilskud omfattet af det nye refusionssystem. Derudover oprettes der fire refusionsgrupperinger på dranst 2 for hver af de forskellige driftsgrupperinger til ydelser:

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Dranst 1

 • 007 Kontanthjælp
 • 008 Uddannelseshjælp
 • 009 Særlig støtte
 • 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
 • 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering
 • 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension

Dranst 2

 • 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion
 • 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion
 • 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion
 • 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion
 • 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
 • 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
 • 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
 • 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
 • 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion
 • 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion
 • 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion
 • 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion
 • 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion
 • 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion
 • 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion
 • 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion
 • 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion
 • 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion
 • 024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion
 • 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion
 • 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion
 • 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion
 • 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion
 • 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion

Desuden omdøbes en række grupperinger på de nuværende funktioner vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, dvs. funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, primært til afløbsgrupperinger. I den forbindelse omdøbes funktion 5.57.75 til Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Som en konsekvens heraf flyttes gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob fra funktion 5.57.75 til funktion 5.68.98 gruppering 005. Konteringsreglerne for refusionsgrupperingerne på dranst 2 på de to funktioner er samtidig konsekvensrettet.

Som følge af ændringer vedrørende løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er konteringsreglerne på funktion 5.68.98 gruppering 009 endvidere konsekvensrettet.

Det bemærkes, at gruppering 019 på funktion 5.57.73 fremover kun vil omfatte udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, mens udgifter til kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension registreres på den nye gruppering 012 på funktion 5.57.73. Det bemærkes samtidig at engangshjælp efter § 25 a i LAS til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension fremover ikke skal registreres på gruppering 019 sammen med kontanthjælpen til denne persongruppe efter § 27 i LAS. Engangshjælpen til denne persongruppe skal fremover i stedet registreres på den nye gruppering 007 på funktion 5.57.73. Dette skyldes at engangshjælpen er omfattet af refusionsomlægningen, mens hjælpen efter § 27 i LAS ikke er omfattet af refusionsomlægningen. Det bemærkes endvidere, at engangshjælp efter § 25 a i øvrigt fortsat konteres sammen med den ydelse, engangshjælpen udbetales forud for.

Det bemærkes endvidere, at den nuværende gruppering 097 Tilbagebetaling af hjælp med 30 pct. refusion på funktion 5.57.73 fremover kun omfatter tilbagebetaling af dels hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 dels af hjælp efter §§ 27 og 29 i LAS, som ikke er omfattet af det nye refusionssystem.

Der sker ændringer på følgende grupperinger på de to funktioner:

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Dranst 1

 • 004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3
 • 013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)
 • 016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3 nr. 5 og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)
 • 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (§ 27 a i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion
 • 020 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7,8 og 9, § 25, stk. 4 og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik)
 • 097 Tilbagebetaling af hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion

Dranst 2

 • 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097

Pr. 14. januar 2015

Ad 7 Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen

Som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 jf. lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) og lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. gennemføres en række ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats.

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

På funktion 5.57.73 nedlægges gruppering 002 som følge af afskaffelse af strafrefusionen, når tilbud ikke er afgivet rettidigt.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015

Pr. 9. december 2014

Ad 4 Præcisering vedr. tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp efter § 97a i lov om aktiv socialpolitik

Det præciseres, at tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp efter § 97a i lov om aktiv socialpolitik skal konteres på gruppering 097 under funktion 5.57.73 og gruppering 093 eller 097 under funktion 5.57.75.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014

Ad 7 Præcisering af kontering af udgifter efter LAS § 12, stk.2 og 3

Det præciseres, at udgifter til en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hovedforløb efter lov om aktiv socialpolitik § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3, skal konteres på funktion 5.57.73, gruppering 004 Uddannelseshjælp med 30 % refusion i passive perioder. Udgifter efter § 12, stk. 2, 3. pkt. til personer, der modtager kontanthjælp efter integrationsloven konteres på funktion 5.46.61, gruppering 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

f) På funktion 5.57.73 præciseres teksten i indledningen til funktionsområdet og på flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til re-fusionsbekendtgørelsen. På gruppering 013, 016, 018, 020 og 096 præciseres hjemmelhenvisningen. Endvidere ensrettes grupperingsnavne i kapitel 3 og 4.

20. december 2013

Ad 6 Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen

Der foretages en række ændringer som følge af kontanthjælpsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2014.

Funktion 5.57.73

 • 004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder

Her tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg.016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)

Her præciseres det, at særlig støtte efter § 34 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere også omfatter modtagere af ressourceforløbsydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse.020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25 a, i Lov om aktiv socialpolitik)

Her tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Ad 11 Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

c) På funktion 5.57.73, gruppering 018 rettes hjemmelshenvisningen til lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 3 nr. 6.

9. oktober 2013

Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen

Som følge af kontanthjælpsreformen gennemføres en række ændringer af den kommunale kontoplan. Kontanthjælpsreformen er udmøntet i to love:

 • Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)
 • Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014.

Kontanthjælpsreformen indebærer bl.a., at kontanthjælpen afskaffes for unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse unge modtager i stedet for uddannelseshjælp på SU-niveau. Samtidig omlægges den aktive indsats, så det primære mål bliver uddannelse og efterfølgende støtte til den unge i overgangen til uddannelse. Unge, der ikke er uddannelsesparate, modtager et aktivitetstillæg i aktive perioder. For voksne kontanthjælpsmodtagere vil jobparate kontanthjælpsmodtagere skulle arbejde for deres kontanthjælp fx i nyttejob, mens særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere skal have en styrket og mere helhedsorienteret indsats. I denne sammenhæng forbedres og målrettes mentorstøtten til dem, der har behov for denne støtte.

Som følge af indførelsen af uddannelseshjælp oprettes nye grupperinger på funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og på funktion 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til registrering af udgifterne til uddannelseshjælp. Desuden oprettes der på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats nye grupperinger til registrering af driftsudgifterne til aktivering til uddannelseshjælpsmodtagere. Som følge af ændringer af refusionsreglerne vedr. driftsudgifter oprettes endvidere grupperinger til registrering af ikke-refusions-berettigende driftsudgifter på denne funktion.

Som følge af målretningen af mentorstøtten, herunder ændringerne af refusionsreglerne, oprettes  der nye grupperinger til registrering af mentorudgifter til personer i ressourceforløb på funktion 5.58.82 Ressourceforløb, ligesom der foretages ændringer i registreringen af mentorudgifterne på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger. Der oprettes endvidere en gruppering til registrering af ikke-refusionsberettigende mentorudgifter på denne funktion.

Derudover foretages konsekvensændringer af konteringsreglerne bl.a. som følge af aldersgrænsen for de særlige ungesatser forhøjes fra under 25 år til under 30 år.

Endvidere foretages opdatering af hjemmelshenvisning vedrørende kontanthjælpsudgifter til  personer med psykiske lidelser.

De konkrete ændringer i den kommunale kontoplan er følgende:

Funktion 5.57.73:

 • På funktion 5.57.73 tilføjes uddannelseshjælp i konteringsteksten til funktionen.

Derudover oprettes en ny gruppering 004:

 • 004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder.

Endvidere ændres aldersgrænsen for kontanthjælpsmodtagere fra 25 til 30 år på relevante grupperinger. På dranst 2, gruppering 002, tilføjes gruppering 004 i kontoteksten.

Pr. 15. april 2013

Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

Der foretages en opdatering af hjemmelshenvisninger samt tekster på funktionerne5.57.73 gruppering 013, 018, 019; 5.57.75 gruppering 014; 5.58.80, gruppering 008samt funktion 5.58.81 gruppering 005, og 018-020.

Pr. 21. december 2012

Ændringer i medfør af ny lov om Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud mv.

Budget- og regnskabssystemet ændres på baggrund af aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob, som regeringen indgik med Venstre, Konservative og Liberal Alliance den 30. juni 2012. Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.) med ikrafttræden den 1. januar 2013.

Ifølge L 53 skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er relevant. Personer der deltager i ressourceforløb skal have en ydelse – ressourceforløbsydelse - på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Ifølge L 53 bliver fleksjob, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere, baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige.

Endvidere bliver ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere.

 • Nedlæggelse af gruppering 001 på funktion 5.57.73

Som led i reformen af førtidspension og fleksjob kan personer visiteret til fleksjob ikke modtage kontanthjælp efter lov om en aktiv socialpolitik. Som følge heraf nedlægges gruppering 001 på funktion 5.57.73.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Ændring som følge af suspension af strafrefusion for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, funktion 5.57.73 og 5.57.78

I medfør af aftalen om kommunernes økonomi 2013 indføres i 2013 og 2014 en suspension af strafrefusion for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Suspensionen udmøntes med Folketingets vedtagelse den 17. december 2012 af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp). I forlængelse heraf foretages midlertidig ændringer af funktion 5.57.73, gruppering 002, og funktion 5.57.78, gruppering 003, hvor der i perioden regnskab 2013 til regnskab 2014 alene registreres afløbsudgifter på grupperingerne. Desuden ændres konteringsreglerne på funktion 5.57.78, gruppering 008, således at kommunerne også skal registrere udgifter til medfinansiering (70 pct.) af dagpenge i ikke-rettidige perioder i 2013 og 2014.

På funktion 5.57.73, gruppering 002 rettes endvidere lovhenvisningen til § 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

På funktion 5.57.73 Kontanthjælp slettes gruppering 003 ”kontanthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning efter § 12 b (§ 100a i lov om aktiv socialpolitik)” som følge af ændringer i lov om aktiv socialpolitik af marts 2012. Sygeopfølgningen indgår nu i forbindelse med det individuelle kontaktforløb. Endvidere foretages en præcisering på gruppering 020 af, at der er tale om unge under 25 år.

10. januar 2012

Ad 11 Ændringer som følge af afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse mv.

Med Folketingets vedtagelse, d. 21. december 2011 af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven afskaffes starthjælp og introduktionsydelse m.v.

Grupperinger på hovedfunktion 57. Kontante ydelser, 58. Revalidering og 68.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger til "afløbsudgifter" anvendes i forbindelse med anmodning om foreløbig restafregning og endelig restafregning vedr. regnskabsåret 2011 for afløbsudgifter fra 2010.

I nedenstående gennemgås hver af de enkelte berørte funktioner:

Funktion 5.57.73

På funktion 5.57.73 slettes ”starthjælp”. På grp. 013, 018 og 020 foretages en opdatering af hjemmelshenvisningerne.

Derudover foretages en række korrektioner af teksten på funktionen og grupperingerne,som betyder, at forældede afsnit slettes.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2012.

Pr. 22. december 2010

Ad.5.57.73 Kontanthjælp

Der er afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. På funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98 sker afløbet på nyoprettede grupperinger på de eksisterende funktioner, dog med undtagelse af de eksisterende grupperinger 007 på funktion 5.57.71 og 5.58.80 samt gruppering 003 på funktion 5.58.81, der ændres.

Derudover ændres refusionssatserne på de eksisterende grupperinger på funktionerne.

Endvidere oprettes nye grupperinger til tilbagebetalinger på dranst 1 og til statsrefusioner og tilbagebetalinger på dranst 2. Der foretages endvidere mindre konsekvensrettelser af de henvisninger, der er til grupperingerne på funktionerne under dranst 2 statsrefusion.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

Pr. 21. januar 2008

Ad 2. Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud

Efter §100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen ikke efter 1. januar 2008 modtage refusion af udgifter til kontant- og starthjælp, når tilbud ikke er givet i overensstemmelse med reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunen mister således refusionen for udgifter til kontant- og starthjælp for de perioder, hvor reglerne om tilbuddets længde og tidspunktet for, hvornår den ledige skal være påbegyndt tilbud, ikke er opfyldt.

Kommunernes pligt til at give tilbud efter kapitel 17 indebærer dels, at tilbuddene skal gives og kunne påbegyndes inden for en given frist, og dels at tilbud skal have en vis længde. Det afgørende for at bevare refusionen er, om kommunen har efterlevet sine forpligtelser til at give tilbud efter kapitel 17, fx at tilbud skal være afgivet således, at det kan påbegyndes inden for den i loven fastsatte frist. Hvis kommunen fx giver tilbud en måned for sent, mister kommunen således refusionen for den hjælp, der er udbetalt i den pågældende måned.

På den baggrund autoriseres en ny gruppering under funktion 5.57.73 Kontanthjælp:

 • 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik)

Pr. 3. april 2007

091 Tilbagebetaling

Her registres tilbagebetalinger af hjælp til sociale formål efter lov om aktiv socialpolitik (§ 91, 93 og 94) og efter lov om social service (§ 164).

11. Lovændring vedrørende kontanthjælpssats til unge under 25 år med visse alvorlige psykiske lidelser (Lov nr. 88 af 30/01/2007) (afsnit 3.5.7 og 4.5.7)

Loven er en lovændring til lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 2, og vedrører kontanthjælpssatsen til unge under 25 år med visse alvorlige psykiske lidelser. Der foretages følgende ændringer af kontoplan og konteringsregler, som følge af denne lovændring:

 • Der tilføjes henvisning til relevant lovhjemmel grupperingsoverskrifterne, det drejer sig om § 25, stk. 2, nr. 1, 2, og 3.
 • Der indarbejdes tekst i konteringsreglerne til de relevante funktioner, som specificerer diagnosticeringen af de psykiske lidelser.

De berørte funktioner er 5.57.73 Kontanthjælp, gruppering 013 og 018, samt funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 010.

Pr. 15. december 2006

16. Afsnit 4.5.7

Fra 1. januar 2007 skal udgifterne til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke aktiveres i et tilstrækkeligt omfang, jf. bek. 680 af 22. juni 2006, konteres på funktion 5.57.73 Kontanthjælp. Indledningen til konteringsreglerne til funktion 5.57.73 Kontanthjælp samt gruppering 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 på funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere justeres i overensstemmelse hermed.

Det fremgik under pkt. 5.9 i orienteringsskrivelsen af 18. oktober 2006 om aktiverede kontanthjælpsmodtagere, at refusion af godtgørelsen skulle konteres under 5.63.98, dranst 2, gruppering 007. Der skulle rettelig have stået 5.68.98, dranst 2, gruppering 007.

Konteringsreglerne til gruppering 007 Godtgørelse på 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere korrigeres i overensstemmelse hermed.

På funktion 5.57.75 ændres "tilskud" til "hjælp" i navnet for gruppering 012 Tilskud til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion med henblik på at skabe overensstemmelse med kontoplanen.

Pr. 18. oktober 2006

5.8 Kontanthjælp

I konteringsreglerne til funktion 5.57.73 Kontanthjælp, gruppering 016 præciseres det, at særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering, revalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, konteres under funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 004.

På funktion 5.57.73 foretages endvidere en nummerændring, således at gruppering 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. ændres til gruppering 092, hvorimod gruppering 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ændres til gruppering 091. På denne måde kan kommunerne videreføre den nuværende gruppering 091 fra det eksisterende budget- og regnskabssystem, i det dog refusionssatsen ændres på grupperingen fra 65 % til 35 %.

Der er endvidere autoriseret to nye grupperinger på funktion 5.57.73 Kontanthjælp:

 • 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i Lov om aktiv socialpolitik. Der gives 35 pct. i statsrefusion til udgifterne.
 • 095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion. Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrupper efter § 29 i Lov om aktiv socialpolitik.

Pr. 14. juli 2006

5.5 Kontanthjælp

Med virkning fra den 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp mv. (lov nr. 239 af 27. marts 2006, § 118, stk.2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats og §§ 100 og 100a og 103 i lov om en aktiv socialpolitik).

Udgifter til passive tilbud med 35 pct. refusion konteres under 5.57.73 Kontanthjælp.

For hver gruppering under funktion 5.57.73 Kontanthjælp, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.

Nye grupperinger på funktion 5.57.73

 • 001 Kontanthjælp og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refusionsberettiget
 • 094 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 % refusion
 • 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp mv. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

Nye grupperinger under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.57.73

 • 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp mv. på driftsgrupperingsnr. 091 og 094
 • 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på driftsgrupperingsnr. 096

Øvrige ændringer

Refusionssatsen ændres til 35 % på følgende grupperinger som følge af integrationsforliget: 013, 016, 018, 019, 020, 092 og 093. Navnet for gruppering 093 ændres endvidere til Tilbagebetaling af terminsydelser med 35 %.

Gruppering 095 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. udgår. På gruppering 002 under dranst 2 udgår 091.

Pr. 8. november 2005

Kontanthjælp flyttes fra 5.01 til 5.58.73. Kontanthjælpsområdet er tyndet ud som følge af, at der er etableret en ny funktion 5.58.72 Sociale ydelser.

Grupperingerne 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling, 008 Hjælp til enkeltudgifter, 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og 017 Efterlevelseshjælp er flyttet fra kontanthjælp 5.01 til ny funktion 5.58.72 Sociale ydelser.

Baggrunden er, at disse ydelser ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse og nu er samlet. Den oprindelige grupperingsnummerering er imidlertid bevaret.

På 5.58.73 Kontanthjælp er der ingen ændringer i indholdet af de nuværende grupperinger. Hjemmelsgrundlaget er dog opdateret.

Sidst opdateret: 22-05-2023