Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Her kan man læse om ændringer for kontanthjælp og aktiverede modtagere for visse grupper af flygtninge

Pr. 13. juli 2020

Ad 15. Øvrige ændringer og præciseringer – Beskæftigelsesområdet

I afsnit 3.5.7 og 4.5.7 under funktion 5.57.74 er der foretaget redaktionelle ændringer, især er integrationsydelse ændret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Pr. 22 december 2017

Ad 24 Ny opdeling af funktion 5.57.74

På funktion 5.57.74 foretages en ny opdeling af udgifterne vedrørende udgifter til integrationsydelse, kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge. Opdelingen sker under hensyn til at kunne følge, hvilke grupper af flygtninge hjælpen er tildelt. Endvidere er der foretaget en generel opdatering af konteringsreglerne. Ændringerne af grupperingerne omfatter:

a) To nye grupperinger, hhv. gruppering 007 og 009, som samlet indeholder de samme udgifter som de nuværende grupperinger 004 og 005. Med ændringen skal udgifter opdeles efter modtagegruppen, mod den hidtidige opdeling efter ydelser. Der oprettes således følgende driftsgrupperinger på funktion 5.57.74:

  • 007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge (integrationsydelse mv.)

Her registreres følgende udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn. Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og 14 samt § 74.

Udgifterne registreres på denne gruppering, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.

  • 009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold. Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og 14 samt § 74 på denne gruppering.

b) Tre nye grupperinger, hhv. gruppering 008, 010 og 011, som samlet indeholder udgifterne på den hidtidige gruppering 006. Med ændringerne opdeles den hidtidige gruppering 006 i følgende nye driftsgrupperinger, der oprettes på funktion 5.57.74:

  • 008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik.

Udgifter efter lov om aktiv socialpolitik registreres på denne gruppering, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktions-program, jf. § 16 i integrationsloven.

  • 010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold.

  • 011 Hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp efter servicelovens § 100 til dækning af nødvendige merudgifter til flygtninge med handicap anbragt i døgnophold.

c) Gruppering 016 omdøbes til ”Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtning i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)” for at tydeliggøre, hvilke udgifter der skal konteres her. Grupperingen omfatter udgifter til merudgifts-ydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med ned-sat funktionsevne til flygtninge efter §§ 41 og 42 i serviceloven og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i serviceloven i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen med 100 pct. refusion.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2018.

Ad 25 Oprettelse af nye grupperinger vedr. refusion af udgifterne til flygtninge efter serviceloven og dagtilbudsloven

Der foretages en række ændringer i kontoplanen vedr. refusion af udgifterne til flygtninge efter serviceloven og dagtilbudsloven. Dette sker under hensyn til at kunne følge, hvilke grupper af flygtninge hjælpen er tildelt.

De nuværende grupperinger under dranst 2 vedr. refusion af udgifter til flygtninge nedlægges og erstattes med den eller de relevante af følgende nye grupperinger under dranst 2, der oprettes på de relevante funktioner:

For udgifter efter serviceloven:

  • 007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)
  • 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)
  • 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

For udgifter efter dagtilbudsloven:

  • 007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2)
  • 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1)

Herudover nedlægges berigtigelseskontiene på de funktioner, hvor der alene er refusion af udgifter til flygtninge mv. Det følger således af de almindelige konteringsregler, at refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2018.

Pr. 22. december 2015

Ad 21 Øvrige ændringer og præciseringer

v) På funktion 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge rettes henvisningen til Serviceloven til § 181.

Pr. 21. maj 2015

Ad 16 Øvrige ændringer og præciseringer

Ændringerne 16a til 16c træder i kraft med virkning for budget 2016, mens ændringerne
16d til 16l træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

d. Konteringsreglerne vedrørende hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge på gruppering 004 og 005 på funktion 5.57.74 er blevet præciseret, således at det mere klart fremgår, at gruppering 004 omfatter udgifter til kontanthjælp mv. og gruppering 005 revalidering mv.

 

 

Sidst opdateret: 22-05-2023