Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for afløb og tilbagebetalinger mv. vedrørende aktiverede kontant- og udannelseshjælpsmodtagere

Her kan man læse om ændringer for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Pr. 18. december 2020

Ad Øvrige ændringer og præciseringer

Under funktion 5.57.75, dranst 2, ændres betegnelsen af gruppering 004 til
”Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097”.

Pr. 30. oktober 2020

Ad 6 Øvrige ændringer og præciseringer

Betegnelsen af funktion 5.57.75, dranst 2, gruppering 002, ændres til ”Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093”, som det var forudsat i pkt. 15h) i orienteringsskrivelse af 13. juli 2020.

Pr. 13. juli 2020

Ad 7 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98

Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende afløbsgrupperinger vedrørende løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1:

Funktion 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Som konsekvens heraf lukkes følgende grupperinger på dranst 2:

Funktion 5.57.75:

 • Gruppering 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50
  procent. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)
 • Gruppering 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct.
 • Gruppering 096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. vedrørende perioden før 1. juli 2006 med 50 procent refusion.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Ad 15 Øvrige ændringer og præciseringer - Beskæftigelsesområdet

g) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 er der indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger, der følger af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Der er tale om omfattende ændringer, der berører mange grupperinger på funktionerne 5.57.71-5.68.98.

h) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5,9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 ændres teksten til en række grupperinger, så afløbsudgifter til løntilskud m.v. skrives ud. Betegnelsen af de pågældende grupperinger på dranst 2 ændres til:

 • Funktion 5.57.75, gruppering 002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093

Desuden foretages der konsekvensrettelser i indledningerne til funktion 5.57.71,
5.57.75, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81, 5.58.82, 5.68.91, hvor ovenstående afløbsgrupperinger er omtalt. Tilsvarende tilpasses omtalen af ovenstående afløbsgrupperinger på funktion 5.68.94, hvor løntilskud efter 1. januar 2016 registreres.

i) I afsnit 3.5.7, 3.5.9, 4.5.7 og 4.5.9 under funktion 5.57.72, 5.57.73, 5.57.75, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98 foretages der en redaktionel harmonisering af teksten til de autoriserede grupperinger til berigtigelser. Således undlades henvisninger til love og bekendtgørelser, som forekommer på uens måde ved enkelte grupperinger. Der er ingen ændring i, at berigtigelser foretages med hjemmel i § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision og § 190, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Pr. 22. december 2016

Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82

I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orientering om 36. omgang rettelsessider vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner af 28. august 2015.

Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017. Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i 2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.

Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været anvendt i en del år.

Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges:

Funktion 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

 • 001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
 • 002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
 • 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. Refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion
 • 014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4)
 • 015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion
 • 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. Refusion

De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt, da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret 2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.

Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner.

Ændringerne er gældende fra regnskab 2017.

Pr. 6. juli 2016

Ad 4 Præcisering af konteringsregler på funktion 5.57.75 gruppering 010 og 016

Konteringsreglerne på gruppering 010 og 016 henviser til den forkerte type tilbud for så vidt angår personer, som er under 30 år, og som har en dokumenteret psykisk lidelse.

Det præciseres derfor på gruppering 010, at der er tale om personer i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (øvrig vejledning og opkvalificering). På gruppering 016 præciseres det, at der er tale om personer i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats.

Præciseringerne har virkning for regnskab 2016.

Pr. 22. december 2015

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

l) På gruppering 002 på dranst 2 på funktion 5.57.75 ændres grupperingsnavnet, så det præciseres, at der er tale om refusion af afløbsudgifter. Samtidig fjernes henvisningen til gruppering 012 (funktion 5.57.75, dranst 1), der er nedlagt fra budget 2016.

m) På gruppering 016 på funktion 5.57.75 rettes grupperingsnavnet i kapitel 4 så det svarer til grupperingsnavnet i kapitel 3.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.

Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Kontant- og uddannelseshjælp

På funktion 5.57.73 oprettes seks nye grupperinger på dranst 1 til registrering af de forskellige typer af forsørgelsesudgifter, herunder løntilskud omfattet af det nye refusionssystem. Derudover oprettes der fire refusionsgrupperinger på dranst 2 for hver af de forskellige driftsgrupperinger til ydelser:

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Dranst 1

 • 007 Kontanthjælp
 • 008 Uddannelseshjælp
 • 009 Særlig støtte
 • 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
 • 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering
 • 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension

Dranst 2

 • 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion
 • 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion
 • 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion
 • 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion
 • 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
 • 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
 • 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
 • 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
 • 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion
 • 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion
 • 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion
 • 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion
 • 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion
 • 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion
 • 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion
 • 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion
 • 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion
 • 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion
 • 024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion
 • 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion
 • 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion
 • 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion
 • 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion
 • 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion

Desuden omdøbes en række grupperinger på de nuværende funktioner vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, dvs. funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, primært til afløbsgrupperinger. I den forbindelse omdøbes funktion 5.57.75 til Afløb og tilbagebetalinger mv. vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Som en konsekvens heraf flyttes gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob fra funktion 5.57.75 til funktion 5.68.98 gruppering 005. Konteringsreglerne for refusionsgrupperingerne på dranst 2 på de to funktioner er samtidig konsekvensrettet.

Som følge af ændringer vedrørende løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er konteringsreglerne på funktion 5.68.98 gruppering 009 endvidere konsekvensrettet.

Det bemærkes, at gruppering 019 på funktion 5.57.73 fremover kun vil omfatte udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, mens udgifter til kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension registreres på den nye gruppering 012 på funktion 5.57.73. Det bemærkes samtidig at engangshjælp efter § 25 a i LAS til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension fremover ikke skal registreres på gruppering 019 sammen med kontanthjælpen til denne persongruppe efter § 27 i LAS.

Engangshjælpen til denne persongruppe skal fremover i stedet registreres på den nye gruppering 007 på funktion 5.57.73. Dette skyldes at engangshjælpen er omfattet af refusionsomlægningen, mens hjælpen efter § 27 i LAS ikke er omfattet af refusionsomlægningen. Det bemærkes endvidere, at engangshjælp efter § 25 a i øvrigt fortsat konteres sammen med den ydelse, engangshjælpen udbetales forud for.

Det bemærkes endvidere, at den nuværende gruppering 097 Tilbagebetaling af hjælp med 30 pct. refusion på funktion 5.57.73 fremover kun omfatter tilbagebetaling af dels hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 dels af hjælp efter §§ 27 og 29 i LAS, som ikke er omfattet af det nye refusionssystem.

Der sker ændringer på følgende grupperinger på de to funktioner:

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Dranst 1

 • 001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
 • 002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
 • 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion
 • 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51).
 • 014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4)
 • 015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion
 • 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion
 • 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion

Dranst 2

 • 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097

Dertil kommer som nævnt, at følgende gruppering slettes på 5.57.75:

Dranst 1

 • 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob

Grupperingen flyttes til funktion 5.68.98:

5.68.98 Beskæftigelsesordninger

Dranst 1

 • 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob

Pr. 21. maj 2015

Ad 16 Øvrige ændringer og præciseringer

Ændringerne 16a til 16c træder i kraft med virkning for budget 2016, mens ændringerne 16d til 16l træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

k. På funktion 5.57.75 gruppering 010 slettes ordet uddannelseshjælp

Pr. 9. december 2014

Ad 4 Præcisering vedr. tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp efter § 97a i lov om aktiv socialpolitik

Det præciseres, at tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp efter § 97a i lov om aktiv socialpolitik skal konteres på gruppering 097 under funktion 5.57.73 og gruppering 093 eller 097 under funktion 5.57.75.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014

Ad 6 Uddannelseshjælpsmodtagere i forrevalideringsforløb på funktion 5.57.75

Som konsekvens af kontanthjælpsreformen fortages en tilføjelse af uddannelseshjælp under forrevalidering på funktion 5.57.75, gruppering 014 og 015. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

g) På funktion 5.57.75 præciseres teksten på flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til refusionsbekendtgørelsen. På gruppering 010, 014, 015, 093, 094 og 096 præciseres hjemmelhenvisningen.

n) På funktion 5.68.97 er konteringsreglerne konsekvensrettet, således at henvisningen til gruppering 012 på funktion 5.57.75 er korrekt. Ændringen påvirker ikke kapitel 3.

20. december 2013

Ad 6 Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen Der foretages en række ændringer som følge af kontanthjælpsreformen, der træder i kraft den 1. januar

I den indledende tekst på funktionen tilføjes uddannelseshjælpsmodtagere.

 • 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)
 • 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)

Det præciseres på begge grupperinger, at særlig støtte efter § 34 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere også omfatter modtagere af ressourceforløbsydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse.

 • 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion
 • 016 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion.

På begge grupperinger tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Ad 7 Ændringer vedrørende godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Der er behov for at kunne adskille udgifter efter § 82 og § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.58.82 Ressourceforløb. Udgifterne skal adskilles, idet godtgørelse efter § 83 er skattepligtig indkomst for borgeren, og hjælp til befordring efter § 82 er en skattefri ydelse. De to typer ydelser kan derfor ikke registreres på samme gruppering. Samtidig foretages ændringer, der samler driftsudgifterne til aktivering på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der er også på funktion 5.68.90 behov for at adskille udgifter efter § 82 og § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Der foretages følgende ændringer:Funktion 5.57.75:

Gruppering 007, der hidtil har været benyttet til registrering af godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats slettes.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Ad 11 Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

d) På funktion 5.57.75, gruppering 010 og 016 rettes hjemmelshenvisningen, så § 25, stk. 3 nr. 6 tilføjes.

9. oktober 2013

Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen

Som følge af kontanthjælpsreformen gennemføres en række ændringer af den kommunale kontoplan. Kontanthjælpsreformen er udmøntet i to love:

 • Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)
 • Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)
 • Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014.

Kontanthjælpsreformen indebærer bl.a., at kontanthjælpen afskaffes for unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse unge modtager i stedet for uddannelseshjælp på SU-niveau. Samtidig omlægges den aktive indsats, så det primære mål bliver uddannelse og efterfølgende støtte til den unge i overgangen til uddannelse. Unge, der ikke er uddannelsesparate, modtager et aktivitetstillæg i aktive perioder. For voksne kontanthjælpsmodtagere vil jobparate kontanthjælpsmodtagere skulle arbejde for deres kontanthjælp fx i nyttejob, mens særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere skal have en styrket og mere helhedsorienteret indsats. I denne sammenhæng forbedres og målrettes mentorstøtten til dem, der har behov for denne støtte.

Som følge af indførelsen af uddannelseshjælp oprettes nye grupperinger på funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og på funktion 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til registrering af udgifterne til uddannelseshjælp. Desuden oprettes der på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats nye grupperinger til registrering af driftsudgifterne til aktivering til uddannelseshjælpsmodtagere. Som følge af ændringer af refusionsreglerne vedr. driftsudgifter oprettes endvidere grupperinger til registrering af ikke-refusions-berettigende driftsudgifter på denne funktion.

Som følge af målretningen af mentorstøtten, herunder ændringerne af refusionsreglerne, oprettes  der nye grupperinger til registrering af mentorudgifter til personer i ressourceforløb på funktion 5.58.82 Ressourceforløb, ligesom der foretages ændringer i registreringen af mentorudgifterne på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger. Der oprettes endvidere en gruppering til registrering af ikke-refusionsberettigende mentorudgifter på denne funktion.

Derudover foretages konsekvensændringer af konteringsreglerne bl.a. som følge af aldersgrænsen for de særlige ungesatser forhøjes fra under 25 år til under 30 år.

Endvidere foretages opdatering af hjemmelshenvisning vedrørende kontanthjælpsudgifter til  personer med psykiske lidelser.

De konkrete ændringer i den kommunale kontoplan er følgende:

Funktion 5.57.75:

På funktion 5.57.75 tilføjes uddannelseshjælp i konteringsteksten til funktionen.

Derudover oprettes to nye grupperinger 001 og 002:

 • 001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
 • 002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik

Samtidig slettes henvisningen til ”Starthjælp”, da denne tidligere er blevet afskaffet.

På dranst 2 oprettes gruppering 001:

 • 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094

Derudover tilføjes gruppering 001 i kontoteksten til funktion 002 og gruppering 002 tilføjes konteksten til gruppering 004.

Pr. 15. april 2013

Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

Der foretages en opdatering af hjemmelshenvisninger samt tekster på funktionerne5.57.73 gruppering 013, 018, 019; 5.57.75 gruppering 014; 5.58.80, gruppering 008samt funktion 5.58.81 gruppering 005, og 018-020.

Pr. 21. december 2012

Ad 4 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger vedrørende 2010

I forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev en række grupperinger på ordninger, hvor refusionssatsen ændredes, omdøbt med henblik på at kommunerne kunne bruge dem til særskilt registrering og refusionshjemtagelse af ”afløbsudgifter fra 2010”. Udgifter fra 2011 og frem er registreret på nyoprettede grupperinger. Da der fremadrettet kun i meget begrænset omfang vil kunne være sådanne afløbsudgifter fra 2010, nedlægges de til formålet omdøbte grupperinger fra regnskab 2013. Eventuelle afløbsudgifter på de nedlagte grupperinger skal fremover registreres berigtigelser på de omfattede områder.

Funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Dranst 1

 • 017 Afløb af udgifter til forsørgelse og løntilskud med 65 pct. Refusion.

Dranst 2

 • 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094.

Pr. 31. marts 2011

Ad 10 Øvrige ændringer

Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2011.

a) På funktion 5.57.75 dranst 2, grp. 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion, tilføjes gruppering 016.

Pr. 10. januar 2012

Ad 11 Ændringer som følge af afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse mv.

Med Folketingets vedtagelse, den 21. december 2011 af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven afskaffes starthjælp og introduktionsydelse mv.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger til "afløbsudgifter" anvendes i forbindelse med anmodning om foreløbig restafregning og endelig restafregning vedrørende regnskabsåret 2011 for afløbsudgifter fra 2010. I nedenstående gennemgås hver af de enkelte berørte funktioner:

På funktion 5.57.75 slettes ”starthjælp” i teksten på funktionen og på grp. 004, 005, 010, 014 og 015, 016. Derudover foretages korrektioner af konteringsteksten samt opdateringer af hjemmelshenvisningerne.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2012.

Ad 20 Øvrige ændringer

Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2012.

k) På funktion 5.68.97 ændres henvisningen til registreringen af udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Udgifterne skal konteres på funktion 5.57.75, gruppering 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100).

Pr. 22. december 2010

Der er afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. På funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98 sker afløbet på nyoprettede grupperinger på de eksisterende funktioner, dog med undtagelse af de eksisterende grupperinger 007 på funktion 5.57.71 og 5.58.80 samt gruppering 003 på funktion 5.58.81, der ændres.

Derudover ændres refusionssatserne på de eksisterende grupperinger på funktionerne.

Endvidere oprettes nye grupperinger til tilbagebetalinger på dranst 1 og til statsrefusioner og tilbagebetalinger på dranst 2.

Der foretages endvidere mindre konsekvensrettelser af de henvisninger, der er til grupperingerne på funktionerne under dranst 2 statsrefusion.

Pr. 13. juli 2009

§ 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ophæves s om følge af ændringen af mentorordningen, hvor regler om mentor samles i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, ophæves den gældende bestemmelse i § 101 om mentor i forbindelse med ordinær ansættelse. Udgiften blev tidligere konteret på gruppering 012 på funktion 5.57.75. Fra 1. januar 2010 konteres udgifter til mentor for alle typer modtagere på gruppering 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81, på funktion 5.68.98, jf. ovenstående. (Bemærk: Overgangsordning omtalt under punkt 3. Mentorordning).

Pr. 15. december 2006

Det fremgik under pkt. 5.9 i orienteringsskrivelsen af 18. oktober 2006 om aktiverede kontanthjælpsmodtagere, at refusion af godtgørelsen skulle konteres under 5.63.98, dranst 2, gruppering 007. Der skulle rettelig have stået 5.68.98, dranst 2, gruppering 007. Konteringsreglerne til gruppering 007 Godtgørelse på 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere korrigeres i overensstemmelse hermed.

På funktion 5.57.75 ændres ”tilskud” til ”hjælp” i navnet for gruppering 012 Tilskud til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion med henblik på at skabe overensstemmelse med kontoplanen.

Pr. 18. oktober 2006

5.9 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det tilføjes i konteringsreglerne på 5.75.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 004 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere at Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering, revalideringsydelse eller starthjælp under revalidering og forrevalidering, ligeledes skal registreres på denne gruppering. Det fremgår af konteringsreglerne til 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 007 at godtgørelsen refunderes med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. Det skal bemærkes, at refusion af godtgørelsen konteres under gruppering 5.63.98, dranst 2, grp. 007. I konteringsreglerne til funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 12 ændres procenten vedr. statsrefusion fra 65 % til 50 %. Dette er en følge § 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvori det angives, at refusionssatsen er 50 %.

Pr. 14. juli 2006

5.6 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det skal indledningsvist bemærkes, at udgifter til aktive tilbud med 65 pct. refusion konteres på funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, såfremt aktiveringen har et omfang af minimum 10 timer ugentligt, eller kommunen kan godtgøre og dokumentere, at det ikke er muligt at aktivere i et større omfang.

Nye grupperinger på funktion 5.57.75

 • 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion  
 • 096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

Ændrede grupperinger på funktion 5.57.75

 • 007 Godtgørelse. I konteringsreglerne til denne gruppering angives det, at godtgørelsen refunderes med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1
 • 012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101). Det bemærkes, at deltagerbetaling udgår fra grupperingen, men i stedet skal registreres på funktion 5.58.80 Revalidering jf. konteringsreglerne til gruppering 007

Der er endvidere angivet refusionsprocenter på grupperingerne: 004, 007, 010, 011, 012, 014 og 093.Nye grupperinger under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.57.75

 • 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. på gruppering 004, 010 og 014 minus gruppering 094
 • 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på gruppering 096

Der bemærkes endvidere, at gruppering 003 Berigtigelser, der ikke fremgik af konteringsreglerne i sidste udkast, er indsat i nærværende udgave.

Ændret gruppering under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.57.75

 • 002 Refusion af udgifterne på gruppering 004 og 010-014 minus gruppering 093 ændres til Refusion af udgifterne med 50 pct. på gruppering 007 og 012 minus gruppering 093

Pr. 11. april 2006

5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 5.57.75 anvendes art 5.2.

Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 10- 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.98. Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74.

For hver gruppering under funktion 5.57.75 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.57.73, jf. Indenrigs - og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.

Pr. 8. november 2005

5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere flytter til 5.58.75. I forhold til den nuværende kontoplan er gruppering 02 nedlagt med virkning fra regnskab 2006. Gruppering 012 og 014 er flyttet fra 5.58.73 Kontanthjælp til funktionen. De øvrige grupperinger er uændret.

Sidst opdateret: 22-05-2023