Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for dagpenge til forsikrede ledige

Her kan man læse om ændringer for arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige

Pr. 13. juli 2020

Ad 9. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.57.78 og 5.68.91 vedrørende midlertidige ordninger

Som følge af midlertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt og ikke indgår i ydelsesrefusion, lukkes grupperinger på dranst 2 lukkes følgende grupperinger:

 • Funktion 5.57.78, gruppering 016-019 vedrørende kommunernes medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2021.

Pr. 22. december 2016

Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82

I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner af 28. august 2015.

Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017. Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i 2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.

Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været anvendt i en del år.

Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges:

Funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

 • 003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering
 • 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag
 • 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
 • 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
 • 010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct.
   kommunal medfinansiering
 • 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering

De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt, da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret 2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.

Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner.

Ændringerne er gældende fra regnskab 2017.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.

Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Dagpenge til forsikrede ledige

Der oprettes fire nye grupperinger til kommunal medfinansiering af henholdsvis dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse på funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige. Hovedparten af de nuværende grupperinger ændres til afløbsgrupperinger.

Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.78:

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Dranst 1

 • 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunal medfinansiering
 • 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunal medfinansiering
 • 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunal medfinansiering
 • 010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering
 • 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering
 • 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering
 • 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering
 • 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering
 • 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering
 • 016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering
 • 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering
 • 018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering
 • 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering

Pr. 14. januar 2015

Ad 7 Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen

Som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 jf. lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) og lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. gennemføres en række ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats.

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

På funktion 5.57.78 præciseres det, at gruppering 003 indeholder afløbsudgifter.

 • 003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Ad 10 Øvrige ændringer på beskæftigelsesområdet

På funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige slettes følgende grupperinger:

 • 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag
 • 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag
 • 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag

Ændringerne skal ses i lyset af, at de pågældende ordninger er ophørt.

Som følge af lov nr. 1602 af 22. december 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner blev den kommunale medfinansiering på 25 pct. af dagpenge i aktive perioder og på 50 pct. i passive perioder således ændret til 30/50 pct. i aktive perioder og 70 pct. i passive perioder med virkning fra 1. januar 2011. Uddannelsesydelsen blev tilsvarende afskaffet med virkning fra 5. marts 2012, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

De tre grupperinger har hidtil været anvendt til registrering af afløbsudgifter.

På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer:

På gruppering 003 tilføjes selvforsørgende i kapitel 4. Det er allerede medtaget i kapitel 3.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

h) På funktion 5.57.78 gruppering 008 præciseres, at der er tale om udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge i passive perioder. Præciseringen påvirker ikke kapitel 3.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.

Pr. 20. december 2013

Ad 3 Ændringer som følge af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder integrationsområdet

Der indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014 og på integrationsområdet sker der en målretning af danskuddannelsestilbud.

Det sker på baggrund af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og Folketingets vedtagelse den 17. december 2013 af lovforslag L70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

Indførelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse medfører en række justeringer af den kommunale kontoplan:

A. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse sikrer, at de personer, der i de kommende år opbruger retten til dagpenge eller uddannelsesydelse i den særlige uddannelsesordning, bliver sikret et forsørgelsesgrundlag

Den nye ydelse administreres af a-kasserne med kommunal medfinansiering. Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse bliver sikret en aktiv indsats i form af

 • virksomhedsrettet tilbud, herunder løntilskud,
 • læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser samt
 • for ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse ret til 8 ugers uddannelse

Der oprettes følgende nye grupperinger til registrering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse: Funktion 5.57.78

På funktion 5.57.78 oprettes følgende nye grupperinger:

 • 010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering
 • 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering

Samtidig foretages følgende konsekvensrettelser på funktionen:

Gruppering 005 udvides til også at omfatte udgifterne til medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014.

Pr. 21. december 2012

Ændring som følge af suspension af strafrefusion for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, funktion 5.57.73 og 5.57.78

I medfør af aftalen om kommunernes økonomi 2013 indføres i 2013 og 2014 en suspension af strafrefusion for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Suspensionen udmøntes med Folketingets vedtagelse den 17. december 2012 af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp). I forlængelse heraf foretages midlertidig ændringer af funktion 5.57.73, gruppering 002, og funktion 5.57.78, gruppering 003, hvor der i perioden regnskab 2013 til regnskab 2014 alene registreres afløbsudgifter på grupperingerne. Desuden ændres konteringsreglerne på funktion 5.57.78, gruppering 008, således at kommunerne også skal registrere udgifter til medfinansiering (70 pct.) af dagpenge i ikke-rettidige perioder i 2013 og 2014.

På funktion 5.57.73, gruppering 002 rettes endvidere lovhenvisningen til § 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Pr. 9. maj 2012

Ad 9 Afskaffelse af uddannelsesydelse på funktion 5.57.78

Uddannelsesydelse afskaffes i medfør af lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.). Funktion 5.57.78, grp. 009, Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, anvendes herefter alene til efterreguleringer vedrørende regnskaberne 2012, 2013 og 2014.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.

Ad 13 Ændringer vedrørende befordringsgodtgørelse

Folketinget vedtog den 28. februar 2012 Lov nr. 153 af om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.(Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.). Loven indebærer, at befordringsgodtgørelsen harmoniseres og forenkles, så dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i tilbud efter lovens § 10-12, samt personer, der deltager i selvvalgt uddannelse skal have ret til befordringsgodtgørelse.
Konteringsreglerne på funktion 5.68.91. gruppering 006 udbygges derfor med udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som konsekvens heraf præciseres konteringsreglerne på funktion 5.57.78, grp. 005.
Endvidere udbygges konteringsreglerne på gruppering 5.68.98, grp. 011 med udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.

Pr. 22. december 2010

B. Ændringer af funktionerne 5.57.78 og 5.68.91

På funktionerne 5.57.78 og 5.68.91 foretages afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. Betegnelsen på de eksisterende grupperinger på funktionerne ændres derfor.

Derudover oprettes der på funktionerne 5.57.78 og 5.68.91 nye grupperinger til ordninger, hvor der indføres nye refusionssatser.

Endvidere foretages nogle mindre justeringer af teksten på funktion 5.68.91.
Bl.a. ændres perioden for forsøgsordninger vedr. større afskedigelser samt supplerende indsats til nyledige efter opsigelsesperioden til 31. December 2011 på gruppering 019.

På funktion 5.68.91 præciseres det, at grupperingerne 020 og 100 i 2011 udelukkende skal anvendes til afløbsudgifter vedr. 2010.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

Pr. 15. juli 2010

Ad 12 Flytning af kommunernes medfinansiering af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige

Kommunernes medfinansiering af udgifter til befordringsgodtgørelse vedrørende forsikrede ledige bliver i dag registreret på funktion 5.68.91 gruppering 005. Denne funktion omfatter imidlertid kommunale udgifter, som er omfattet af reglerne om statsrefusion, mens kommunernes øvrige medfinansiering af udgifter til de forsikrede ledige bliver registreret på funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige. Udgifterne til befordringsgodtgørelse flyttes derfor til en ny gruppering under funktion 5.57.78:

 • 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedrørende forsikrede ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2011.

Sidst opdateret: 22-05-2023