Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning.

Her kan man læse om ændringer for aktivering af ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning

Pr. 21. december 2021

Ad 5 Nedlæggelse af refusionsgrupperinger 006-009 under funktion 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse

Refusionsgrupperingerne 006-009 vedr. afløb på driftsudgifter ved aktivering på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og afløbsudgifter på kontantydelse på funktion 5.57.79 har været åbent til og med endelig restafregning for 2020 i 2021, men lukkes nu.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022

Pr. 13. juli 2020

Ad 7. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98

Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende  afløbsgrupperinger vedrørende løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1:

Funktion 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning.

 • Gruppering 010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med
  50 procent refusion
 • Gruppering 014 Afløb af løntilskud vedrørende kontantydelse vedrørende perioden fra 1. januar 2016.

Som konsekvens heraf lukkes følgende grupperinger på dranst 2:

Funktion 5.57.79:

 • Gruppering 014 til 017 vedrørende refusion af løntilskud vedrørende kontantydelse.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Ad 8 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.79 vedrørende midlertidige ordninger

Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes de resterende afløbsgrupperinger vedrørende aktivering af kontantydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Funktion 5.57.79: Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning:

 • Gruppering 006 Afløb af driftsudgifter m.v. ved den midlertidige arbejdsydelsesordning med 50 procent refusion
 • Gruppering 011 Afløb af driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til
  kontantydelse
 • Gruppering 012 Afløb af befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse
 • Gruppering 013 Afløb af kontantydelse vedrørende perioden fra 1. januar 2016
 • Gruppering 015 Afløb af transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 procent refusion 6
 • Gruppering 093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedrørende perioden før 1.
  januar 2016 med 30 procent refusion
 • Gruppering 094 Tilbagebetaling af kontantydelse med 50 procent refusion
  Det betyder, at der ikke er flere udgiftsgrupperinger tilbage, hvorfor indledningen til funktionen også slettes.

På dranst 2 lukkes følgende grupperinger:

 • Gruppering 010 til 013 vedrørende refusion af kontantydelse

De resterende refusionsgrupperinger 006-009 på dranst 2 forbliver åben med henblik på endelig restafregning for 2020 i 2021, hvorefter de også lukkes.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2021.

Ad 15 Øvrige ændringer og præciseringer - Beskæftigelsesområdet

g) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 er der indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger, der følger af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Der er tale om omfattende ændringer, der berører mange grupperinger på funktionerne 5.57.71-5.68.98.

h) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5,9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 ændres teksten til en række grupperinger, så afløbsudgifter til løntilskud m.v. skrives ud. Betegnelsen af de  pågældende grupperinger på dranst 2 ændres til:

 • Funktion 5.57.79, gruppering 008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse
  i aktive perioder med 50 pct. refusion på gruppering 094

Desuden foretages der konsekvensrettelser i indledningerne til funktion 5.57.7.75, 5.57.79, hvor ovenstående afløbsgrupperinger er omtalt. Tilsvarende tilpasses omtalen af ovenstående afløbsgrupperinger på funktion 5.68.94, hvor løntilskud efter 1. januar 2016 registreres.

Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Pr. 22. december 2016

Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82

I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner af 28. august 2015.

Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017. Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i 2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.

Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været anvendt i en del år.

Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges:

Funktion 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

 • 008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion
 • 009 Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. Refusion

De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt, da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret 2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.

Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner.

Ændringerne er gældende fra regnskab 2017.

Pr. 22. december 2015

Ad 11 Oprettelse af ny gruppering 015 på funktion 5.57.79 til transportudgifter til personer med ret til kontantydelse

Der oprettes en ny gruppering 015 på funktion 5.57.79, dranst 1, til registrering af transportudgifter til personer med ret til kontantydelse efter § 83, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Gruppering 009 på funktion 5.57.79, dranst 2, udvides til også at omfatte refusion af kommunernes transportudgifter til personer med ret til kontantydelse.

Kommunernes refusion af transportudgifterne til personer med ret til kontantydelse efter § 83, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, registreres således på funktion 5.57.79, dranst 2, gruppering 009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion.

Grunden til at der oprettes en særskilt gruppering til registrering af kommunernes transportudgifter efter § 83, er at kommunernes udgifter til transport efter § 83 er skattepligtig for borgerne, hvorimod kommunernes udgifter til befordring efter § 82 ikke er skattepligtig for borgerne.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Ad 12 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.57.79 vedrørende særlig uddannelsesydelse

Tilgangen til særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret ophørte med udgangen af 2013. Der var dog fortsat personer på ordningen i 2014. På baggrund heraf nedlægges følgende grupperinger på funktion 5.57.79:

Dranst 1:

 • 001 Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion
 • 002 Afløb af særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion
 • 003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion
 • 004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion
 • 007 Afløb af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion
 • 091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. Refusion
 • 092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion

Dranst 2:

 • 001 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091
 • 002 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092
 • 003 Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 007

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.
Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således
 understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Kontantydelse

Der oprettes to nye grupperinger på funktion 5.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning til registrering af udgifterne til kontantydelse og løntilskud vedrørende modtagere af kontantydelse fra 1. januar 2016. Derudover skal der oprettes fire nye refusionsgrupperinger for henholdsvis kontantydelse og løntilskud vedrørende modtagere af kontantydelse. Endelig skal en del af de nuværende grupperinger vedrørende kontantydelse ændres til afløbsgrupperinger.

Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.79:

5.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

Dranst 1:

 • 008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion
 • 009 Afløb af kontantydelse i aktive periode med 50 pct. refusion
 • 010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion
 • 013 Kontantydelse
 • 014 Løntilskud vedr. kontantydelse
 • 093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Dranst 2:

 • 007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, grp. 008 minus grp. 093
 • 008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 009 og 010 minus grp. 094
 • 010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion
 • 011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion
 • 012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion
 • 013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion
 • 014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion
 • 015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion
 • 016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion
 • 017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion

Pr. 21. maj 2015

Ad 9 Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten

Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten er ophørt ved udgangen af 2014. Der kan dog fortsat forekomme afløbsudgifter på ordningen, hvorfor ophør af ordningen tilføjes i konteringsreglerne til funktion 5.57.79 og på grupperingerne vedrørende uddannelsesordningen.

På funktion 5.57.79 ændres overskrifter på de relevante grupperinger som følge den særlige uddannelsesordnings ophør.

Dranst 1:

 • 001 Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion.
 • 002 Afløb af særlige uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion.
 • 003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion.
 • 004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion.
 • 007 Afløb af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion.

Dranst 2:

 • 001 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, gruppering 001 minus gruppering 091.
 • 002 Refusion af afløbsudgifter til særlige uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 002 og 004 minus gruppering 092.
 • 003 Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, gruppering 003 og 007.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ad 10 Kontantydelsesordning

Som følge af lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse er der etableret en ny kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, særlige uddannelsesydelse og midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og som i øvrigt opfylder kravene for ordningen. På baggrund heraf er kontantydelse tilføjet på funktion på 5.57.79 og i funktionsoverskriften.

Ved etableringen af kontantydelsesordningen er følgende grupperinger oprettet på funktion 5.57.79:

Dranst 1:

 • 008 Kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion

Her registreres udgifter til kontantydelse i passive perioder og i aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. statsrefusion, jf. § 23, stk. 2, 1. pkt., i lov om kontantydelse.

 • 009 Kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til kontantydelse under deltagelse i vejledning og opkvalificering i form af ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. statsrefusion, jf. § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om kontantydelse og § 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 010 Løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

 • 011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt personer med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusion af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering.

 • 012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 75 æ, stk. 3, og § 75 å i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

 • 093 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 30 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 30 pct. refusion.

 • 094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 50 pct. refusion.

Dranst 2:

 • 007 Refusion af udgifter til kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, gruppering 008 minus gruppering 093.
 • 008 Refusion af udgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 009 og 010 minus 094.
 • 009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, gruppering 012.

Derudover er det på funktion 5.68.95 tilføjet, at lønudgifterne til personer med ret til kontantydelse, som er ansat med løntilskud i en kommune, skal registreres her. Det skal registreres på samme måde, som når forsikrede ledige samt personer på den særlige uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse ansættes med løntilskud i en kommune.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Pr. 14. januar 2015

Ad 6 Orientering om placering af udgifter til løntilskud for personer på midlertidi006171100617110061711g arbejdsmarkedsydelse

For klart at kunne adskille udgifter, der er finansieret af hhv. budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, flyttes udgifterne på funktion 5.57.79, dranst 1, gruppering 005 og dranst 2, gruppering 005 til to nyoprettede grupperinger på funktion 5.68.91:

Dranst 1:

 • 107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

Dranst 2:

 • 005 Refusion af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

Ændringen skal ses i lyset af, at løntilskud til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse finansieres af beskæftigelsestilskuddet, men konteres på funktion 5.57.79, der omhandler udgifter finansieret af budgetgarantien.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Pr. 9. december 2014

Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer

Alle ændringer under ”Øvrige ændringer og præciseringer” har virkning for regnskab 2014.

n) På funktion 5.57.79 ændres henvisning til registrering af lønnen til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen til funktion 5.68.95.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

i) På funktion 5.57.79 gruppering 003 og 007 præciseres hjemmelhenvisningen. Derudover præciseres i betegnelsen af gruppering 007, at transportudgifterne vedrører ledige, der har opbrugt deres dagpengeret.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.

Ad 10 Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.68.95 til løn til personer ansat i kommunen med løntilskud

Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en ny gruppering på funktion 5.57.79 til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion. Det blev samtidig præciseret, at lønnen til personer ansat med løntilskud i kommunen skal registreres der, hvor personen er ansat.

Det har efterfølgende vist sig, at registrering af lønnen, hvor den enkelte er ansat, er uhensigtsmæssig i forhold til budgetlægningen i kommunerne. Derfor skal lønnen i stedet for registreres på den eksisterende gruppering 001 under funktion 5.69.95.

Samtidig ændres betegnelsen af funktion 5.68.95 til ”Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkeds-ydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud”.

Som konsekvens ændres teksten på funktion 5.57.79, således at der henvises til funktion 5.68.95 vedr. registrering af løndelen.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

20. december 2013

Ad 3 Ændringer som følge af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder integrationsområdet

Der indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014 og på integrationsområdet sker der en målretning af danskuddannelsestilbud.

Det sker på baggrund af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og Folketingets vedtagelse den 17. december 2013 af lovforslag L70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.).

Indførelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse medfører en række justeringer af den kommunale kontoplan:

A. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse sikrer, at de personer, der i de kommende år opbruger retten til dagpenge eller uddannelsesydelse i den særlige uddannelsesordning, bliver sikret et forsørgelsesgrundlag

Den nye ydelse administreres af a-kasserne med kommunal medfinansiering. Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse bliver sikret en aktiv indsats i form af:

 • virksomhedsrettet tilbud, herunder løntilskud,
 • læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser samt
 • for ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse ret til 8 ugers uddannelse.

Der oprettes følgende nye grupperinger til registrering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse: Funktion 5.57.79.

På funktion 5.57.79 oprettes følgende nye grupperinger:

 • 005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion
 • 006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct. refusion

Dranst 2:

 • 005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 005
 • 006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006

Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal registreres der, hvor personen er ansat. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres på denne funktion.

Samtidig foretages følgende konsekvensrettelser på funktionen:

Overskriften og indledningen på funktionen ændres fra kun at omhandle den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbrugte dagpengeretten, til også at omfatte den midlertidige arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Ad 8 Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion 5.57.79 til transportudgifter

På funktion 5.57.79 oprettes en ny gruppering 007 til registrering af transportudgifter i forbindelse med den særlige uddannelsesordning.

 • 007 Dækning af transportudgifter med 50 pct. refusion

Hermed adskilles transportudgifter efter § 5, stk. 4 fra udgifter til befordring efter § 5, stk. 1 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Udgifterne skilles ad, idet der skal afholdes skat af udgifterne til transport, som registreres på den nyoprettede gruppering 007, mens der ikke skal afholdes skat af de øvrige udgifter, der registreres på gruppering 003.

Samtidig foretages en konsekvensændring af gruppering 003 på dranst 2, hvor grupperingerne 003 og 007 tilføjes.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Ad 11 Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

e) På funktion 5.57.79, gruppering 001 og 002 slettes tekst om indtægter i form af tilbagebetaling, da der tidligere er oprettet særskilte grupperinger 091 og 092 vedrørende tilbagebetalinger. Endvidere tilføjes virksomhedspraktik efter § 75 e i lov om aktiv beskæftigelse på gruppering 002.

28. juni 2013

Ny gruppering på funktion 5.57.79 vedr. ledige, der har opbrugt dagpengeretten

Som følge af vedtagelsen af L 228 d. 28. juni 2013 om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om ferie (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse mv.) den 28. juni 2013 oprettes en ny gruppering på funktion 5.57.79.

De ledige, der er omfattet af uddannelsesordningen, kan med lovændringen nu også komme i løntilskud. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2013. Der oprettes derfor en ny gruppering på funktion 5.57.79 til registrering af udgifterne til løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret:

 • 004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. Refusion

Samtidig foretages en konsekvensændring af gruppering 002 på dranst 2.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

15. april 2013

Oprettelse af grupperinger til tilbagebetaling på funktion 5.57.79

På funktion 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret oprettes to nye grupperinger til tilbagebetalinger:

 • 091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion.
 • 092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. Refusion

Samtidig justeres grupperingerne 001 og 002 på dranst 2 således at tilbagebetalingerne fratrækkes refusionen.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

21. december 2012

Oprettelse af ny funktion 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Loven betyder, at der indføres ret til uddannelse og forsørgelse for ledige, som opbruger retten til dagpenge i 1. halvår af 2013. De ledige får ret til en forsørgelse svarende til 80 pct. af dagpengemaksimum for forsørgere og 60 pct. for ikke-forsørgere. Den statslige refusion er 50 pct. Af ydelsen i perioder med ordinær uddannelse og 30 pct. i passive perioder.

De ledige får endvidere ret til uddannelse i op til 6 måneder efter udløb af dagpengeretten. Udgifterne til uddannelse refunderes med 50 pct. af staten.

Der oprettes en ny funktion 5.57.79 med følgende grupperinger til registrering af disse udgifter:

Funktion 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Dranst 1:

 • 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion
 • 002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion
 • 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion

Dranst 2:

 • 001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion
 • 002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion
 • 003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion
 • 004 Berigtigelser

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Sidst opdateret: 22-05-2023