Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.58.80 Revalidering

Denne funktion beskriver udgifter til revalidering.

Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

På denne funktion registreres desuden udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14 og 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion.

Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion.

Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 011, funktion 5.57.73. Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 14 og 15, funktion 5.57.75.

Registrering af udgifterne og den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med revalidering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. tidligere § 119, stk. 1, nu § 118, og uddannelsesaktiviteter efter § 12, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, registreres fra 1. januar 2011 på funktion 5.68.90.

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59.

Det bemærkes endvidere, at udgifter til integrationsydelse under revalidering registreres på funktion 5.46.61.

Gældende konteringsregler 

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019