Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for revalidering.

Her kan man læse om ændringer for revalidering.

Pr. 21. december 2021

Ad 5 Nedlæggelse af refusionsgrupperinger 006-009 under funktion

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse Refusionsgrupperingerne 006-009 vedr. afløb på driftsudgifter ved aktivering på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og afløbsudgifter på kontantydelse på funktion 5.57.79 har været åbent til og med endelig restafregning for 2020 i 2021, men lukkes nu.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2022.

Pr. 13. juli 2020

Ad 7. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98

Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende afløbsgrupperinger vedrørende løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1:

Funktion 5.58.80: Revalidering

 • Gruppering 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 procent refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2).

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Ad 15 Øvrige ændringer og præciseringer - Beskæftigelsesområdet

g) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 er der indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger, der følger af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Der er tale om omfattende ændringer, der berører mange grupperinger på funktionerne 5.57.71-5.68.98.

h) I afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5,9, 4.5.7, 4.5.8 og 4.5.9 ændres teksten til en række grupperinger, så afløbsudgifter til løntilskud m.v. skrives ud. Betegnelsen af de  pågældende grupperinger på dranst 2 ændres til:

 • Funktion 5.58.80, gruppering 004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på gruppering 092

Desuden foretages der konsekvensrettelser i indledningerne til funktion 5.58.80, hvor ovenstående afløbsgrupperinger er omtalt. Tilsvarende tilpasses omtalen af ovenstående afløbsgrupperinger på funktion 5.68.94, hvor løntilskud efter 1. januar 2016 registreres.

Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet træder i kraft med virkning fra regnskab 2020.

Pr. 16. oktober 2019

Ad g Nedlæggelse af grupperinger til lønudgifter på revalideringsinstitutioner på funktion 5.58.80

Som følge af registrering af meget få lønudgifter lukkes følgende driftsgrupperinger på funktion 5.58.80:

 • 5.58.80 gruppering 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 5.58.80 gruppering 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Som konsekvens fjernes omtale af disse grupperinger fra indledningen til 5.58.80 i konteringsreglerne.

I stedet skal kommunerne registrere lønudgiften ligesom øvrige lønudgifter til fleksjob og løntilskud til førtidspensionister ansat under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet. Løntilskuddet skal uændret registreres på 5.58.81.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.

Pr. 22. december 2016

Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82

I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner af 28. august 2015.

Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017. Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i 2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.

Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været anvendt i en del år.

Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges:

Funktion 5.58.80 Revalidering

 • 001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a)
 • 002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik)
 • 006 Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 65)
 • 011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
 • 012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3)
 • 096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. Refusion

De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt, da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret 2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.

Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner.

Ændringerne er gældende fra regnskab 2017.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.
Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Revalidering

Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.58.80 Revalidering til registrering af udgifterne til revalideringsydelse, løntilskud vedrørende revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering samt tilskud til selvstændig virksomhed fra 1. januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de fire ydelsestyper. Endelig skal en del af de nuværende grupperinger vedrørende revalidering ændres til afløbsgrupperinger.

Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.58.80:

5.58.80 Revalidering

Dranst 1

 • 001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a)
 • 002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 006 Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 65)
 • 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)
 • 011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2
 • 012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3)
 • 014 Revalideringsydelse
 • 015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering
 • 016 Tilskud til selvstændig virksomhed
 • 017 Løntilskud vedr. revalidender
 • 094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Dranst 2

 • 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093
 • 004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011 minus 092
 • 009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094
 • 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion
 • 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion
 • 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion
 • 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion
 • 014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 80 pct. refusion
 • 015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 40 pct. refusion
 • 016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30 pct. refusion
 • 017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion
 • 018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion
 • 019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion
 • 020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion
 • 021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion
 • 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion
 • 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion
 • 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion
 • 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

j) På funktion 5.58.80 er beskrivelsen af driftsudgifterne ved aktivering blevet opdateret som følge af, at udgifter og refusion heraf ikke sker på 5.58.80, men på 5.68.90. Derudover præciseres hjemmelhenvisningen på grupperingerne 002, 011 og 012 til § 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 003 og 013 præciseres hjemmelhenvisningen til § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 fremgår ikke længere ”og kapitel 11”, idet udgifter til revaliderings-ydelse vedrørende virksomhedspraktik uændret registreres på gruppering 011.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.

15. april 2013

Øvrige ændringer

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013.

Der foretages en opdatering af hjemmelshenvisninger samt tekster på funktionerne 5.57.73 gruppering 013, 018, 019; 5.57.75 gruppering 014; 5.58.80, gruppering 008 samt funktion 5.58.81 gruppering 005, og 018-020.

21. december 2012

Nedlæggelse af afløbsgrupperinger vedrørende 2010

I forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev en række grupperinger på ordninger, hvor refusionssatsen ændredes, omdøbt med henblik på at kommunerne kunne bruge dem til særskilt registrering og refusionshjemtagelse af ”afløbsudgifter fra 2010”. Udgifter fra 2011 og frem er registreret på nyoprettede grupperinger. Da der fremadrettet kun i meget begrænset omfang vil kunne være sådanne afløbsudgifter fra 2010, nedlægges de til formålet omdøbte grupperinger fra regnskab 2013. Eventuelle afløbsudgifter på de nedlagte grupperinger skal fremover registreres berigtigelser på de omfattede områder.

5.58.80 Revalidering (Dranst 1)

 • 007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12
 • 097 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a)
 • 098 Afløb af revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpolitik)

På dranst 2 foretages konsekvensrettelser grp. 004.

Pr. 10. januar 2012

Ad 1 Ny momspositivliste for 2012

I medfør af bekendtgørelse nr. 1193 af 13. december 2011 indsættes den nye momspositivliste for 2012 i afsnit 2.6.

Der er foretaget ændringer af momspositivlisten for regnskab 2012 på følgende funktioner:

 • 5.68.90, grp. 005 og 006, optages på positivlisten som konsekvens af ændringen i konteringsreglerne i orienteringsskrivelse af 22. december 2010, hvor bogføring af driftsudgifter til revalidering/forrevalidering nu sker på funktion 5.68.90, gruppering 005 og 006. Samtidig fjernes funktion 5.58.80 fra positivlisten.

For yderligere uddybning af ændringerne af momspositivlisten henvises til særskilt udsendt orienteringsskrivelse af d.d. herom.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.

Pr. 22. december 2010

Der er afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. På funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98 sker afløbet på nyoprettede grupperinger på de eksisterende funktioner, dog med undtagelse af de eksisterende grupperinger 007 på funktion 5.57.71 og 5.58.80 samt gruppering 003 på funktion 5.58.81, der ændres.

Derudover ændres refusionssatserne på de eksisterende grupperinger på funktionerne.

Endvidere oprettes nye grupperinger til tilbagebetalinger på dranst 1 og til statsrefusioner og tilbagebetalinger på dranst 2.

Der foretages endvidere mindre konsekvensrettelser af de henvisninger, der er til grupperingerne på funktionerne under dranst 2 statsrefusion.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

Pr. 24. september 2009

Ad 8 Ændring af kontering på funktion 5.58.80 vedr. målgruppe 5 på gruppering

 • 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion
  Målgruppe 5 slettes i konteringsreglen, da grupperingen nu kun vedrører udgifter til målgruppe 4, idet udgifterne til ydelserne til sygedagpengemodtagere konteres på funktion 5.57.71, gruppering 007 Driftsudgifter ifm. med aktive tilbud til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion.

Ændringen træder i kraft 6. juli 2009 og gælder fra regnskab 2009.

Pr. 13. juli 2009

Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.). (Lov nr. 480 af 12. juni 2009)

Fra 6. juli 2009 kan sygedagpengemodtagere m.fl. få aktive tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Som led i den aktive indsats gøres mentorordningen mere fleksibel, således at der skal kunne ydes støtte til mentorfunktion i alle tilfælde, hvor der er brug for en mentor, for at en person kan
opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Der ydes 50 pct. statsrefusion til alle udgifter til mentorordninger.

Som konsekvens af indførelsen af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
slettes målgruppe 5, der omfatter personer, som modtager sygedagpenge, fra
konteringsreglen vedr. gruppering 007 Driftsudgifter i forbindelse med revalidering
og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) på funktion
5.58.80.

Pr. 8. oktober 2008

Ad 12 Ydelsesregistrant på funktion 5.58.80 Revalidering

I henhold til § 51 i bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal der foretages en registrering på individniveau (personbogføring). I overensstemmelse hermed anføres det i konteringsreglerne til funktion 5.58.80 Revalidering, at skal der føres en ydelsesregistrant, idet det dog bemærkes, at gruppering 007, Driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktiviteter, er fritaget for kravet.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.

Pr. 21. januar 2008

Ad 8 Mentorfunktion for revalidender

Det præciseres, at udgifter til mentorfunktion efter § 101 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats til personer omfattet af § 2, stk. 4-5, konteres på funktion 5.58.80 Revalidering, gruppering 003.

Pr. 15. december 2006

8. Afsnit 3.5.8 og 4.5.8

Det fremgår af såvel kontoplanen som konteringsreglerne til funktion 5.58.80 Revalidering (dranst 2), grp. 004, at refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 % sker for 001, 002, 004-006, 008 og 011. Det skal bemærkes, at der ikke er refusion vedr. grp. 004-005, da disse omhandler lønudgifter. Såvel kontoplan som konteringsregler korrigeres i overensstemmelse hermed.

Pr. 18. oktober 2006

5.10 Revalidering

I konteringsreglerne til funktion 5.58.80 Revalidering gruppering 007 henvises der til funktion 5.63.98 i forbindelse med refusion af driftsudgifter, der imidlertid ikke eksisterer.

Den korrekte henvisning er til funktion 5.68.98.

Pr. 14. juli 2006

5.8 Revalidering

Det skal indledningsvis bemærkes, at hovedfunktion 5.58 Revalidering er udvidet så også handicappede personer indgår.

Nye grupperinger på funktion 5.58.80

 • 001 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a)
 • 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 91 og 93 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
 • 093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)
 • 096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

Ændret gruppering på funktion 5.58.80

 • 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion. Det bemærkes, at merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering udgår af grupperingen. Nye grupperinger under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.58.80
 • 030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 096

Ændrede grupperinger under dranst 2 (statsrefusion) på funktion 5.58.80

 • 002 Refusion af revalideringsydelse med 50 pct. refusion på gruppering 002 omdøbes til Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003
 • 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 udvides til også at omfatte grupperingerne 001, 002, 004-006

Pr. 11. april 2006

Ad 5.7 Revalidering

For hovedfunktion 5.57 Revalidering ændres nummereringen til 5.58. Endvidere er der på funktion 5.58.80 Revalidering foretaget følgende tilpasninger:

For det første er der indsat gruppering 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion.

For det andet er der under dranst 2 (statsrefusion) foretaget en ændring af gruppering 002, så denne omhandler refusion af revalideringsydelse med 50 pct. refusion.

Endelig er der indsat en gruppering 003 Berigtigelser.

Pr. 8. november 2005

Revalideringsområdet (nuværende 5.40 og 5.41) er flyttet til hhv. 5.57.80 Revalidering og 5.57.81 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. Bemærk, at henvisninger til skånejob er erstattet af henvisninger til job med løntilskud. Det er endvidere formålet at samle tilskud mv. vedrørende revalidering på en funktion, hvorfor grupperingerne 001, 003, 006, 008 og 011 er flyttet til funktionen fra kontanthjælpsområdet (funktion 5.01 Kontanthjælp).

Sidst opdateret: 22-05-2023