Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Denne funktion beskriver udgifter vedrørende forsørgelse og aktivering af personer der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklarings-forløb efter hhv. kapitel 12 a og 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. målgrupperne 11 og 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter kapitel 6 a og b i lov om aktiv socialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et ressourceforløb, eller over 40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtidspension/skånejob, og udgifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv om de deltager i ressourceforløb/aktive tilbud.
På funktionen registreres følgeudgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, herunder også vedrørende førtidspensionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne funktion, men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.

På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2, nr. 11 og 14. Også ved kommunale løntilskudsjobs til disse personer er det alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor personerne er ansat; på de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.

Driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter til personer, der deltagere i ressource- eller jobafklaringsforløb, er flyttet til funktion 5.68.90 fra regnskab 2019.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019