Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.68.90 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 i indledningen til funktionen.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til og med 30/6-19.

002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19

Grupperingen anvendes til udgifter til undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1).

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til og med 30/6-19.

Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter, jf. § 118, stk. 2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vedrørende dagpengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, på gruppering 016 til og med 30/6-19.

003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), bortset fra integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet. Derudover anvendes grupperingen til driftsudgifter til ordinær uddannelse til personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 i indledningen til funktionen.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 3, i lov nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013 vedrørende perioden før 1/1-19.

004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate (målgruppe 3), bortset fra integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet.

Derudover anvendes grupperingen til undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), bortset fra kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet. Endvidere anvendes grupperingen til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Dertil kommer udgifter til opkvalificering ved afskedigelse, jf. § 32 b, hvis det svarer til uddannelser efter § 32, stk. 1, nr.2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Endvidere registreres til indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere - med kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet for kategori 2 i indledningen til funktionen.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

Fra regnskab 2016 ydes der ikke refusion af øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2, der ikke medtager integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet), jf. daværende § 118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 4, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014 for perioden før 1/1-19.

005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse, modtagere af integrationsydelse under revalidering eller forrevalidering (bortset fra integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet) og modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp under forrevalidering.

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet for kategori 1 i indledningen til funktionen.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4). Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse, modtagere af integrationsydelse under revalidering eller forrevalidering (dog ikke integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet) og modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp under forrevalidering. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 2 i indledningen til funktionen.

Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. lov om aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på 9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

007 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål gruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. sygedagpengelovens § 62, stk. 4 og 5.

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet for kategori 1 i indledningen til funktionen Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til og med 30/6-19.

008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19

Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet for kategori 2 i indledningen til funktionen.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til og med 30/6-19.

009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter § 74 i lov om en aktiv socialpolitik. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 2 i indledningen til funktionen.

Her registreres driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse efter § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

010 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til personer, der deltager i seks
ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til og med 30/6-19.

011 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er uddannelsesparate (målgruppe 12), eller som er aktivitetsparate (målgruppe 13), og som er under 30 år uden erhvervs-kompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 i indledningen til funktionen.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 3, i lov nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013 vedrørende perioden før 1/1-19.

012 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, (uddannelsesparate i målgruppe 12 bortset fra de åbenlyst uddannelsesparate og aktivitetsparate i målgruppe 13), og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet.

Desuden anvendes grupperingen til udgifter til undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik (uddannelsesparate i målgruppe 12 eller aktivitetsparate i målgruppe 13), og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet, eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.

Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på funktion 5.68.90 men på gruppering 095 på funktion 5.57.72.

Endvidere registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til de uddannelser, som uddannelseshjælpsmodtagere - med kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet for kategori 2 i indledningen til funktionen.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

Fra regnskab 2016 ydes der ikke refusion af øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er åbenlyst uddannelsesparate (del af målgruppe 12, der ikke medtager integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet), jf. daværende § 118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 4, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014 vedrørende perioden før 1/1-19.

013 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp bortset fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning, jf. daværende § 118, stk. 3, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusionsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12), jf. daværende § 118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18

Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter ved aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19

På denne gruppering registreres jobcentrenes ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), jf. § 118, stk. 2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til udgifter til og med 30/6-19.

017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18

Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrupperne, der ved indgåelse af aftale om mentor var omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og § 31 b, stk. 2, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse, jf. daværende § 118, stk. 5, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Målgrupperne er således aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, 15-17 årige der deltager i tilbud efter kapitel 10-11, personer der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, unge med handicap i løntilskud samt aktivitetsparate og uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

Ikke-refusionsberettigende udgifter i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 018 vedrørende perioden før 1/1-19.

018 Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes til registrering af ikke refusionsberettigede mentorudgifter til arbejdsløshedsdagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt personer i ordinær beskæftigelse/uddannelse.

Her kan alene registreres mentorudgifter, der ville have været omfattet af gruppering 017 eller 019, hvis de havde været refusionsberettigende for disse målgrupper.

Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18

Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrupperne, der ved indgåelse af aftale om mentor var omfattet af § 2, nr. 4-7, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. daværende § 118 a i lov nr. 1342 af 21/11-16 om aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres også afløbsudgifter vedrørende disse målgrupper.

Målgrupperne er således revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i fleksjob.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19.

090 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper til og med 31/12-18

På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter i forbindelse med aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp eller deltagere i seks ugers selvvalgt/jobrettet uddannelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. daværende  lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111.

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden før 1/1-19.

091 Afløb, tilskud vedrørende produktionsskoler til og med 31/12-18

Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionsskoler på gruppering 5.68.90, gruppering 004 indgår tilskud af forskellig art fx fra statslige puljer i udgiften til skoleopholdet.

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden
før 1/1-19.

092 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til øvrige målgrupper til og med 31/12-18

På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter i forbindelse med aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111.

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden før 1/1-19.

093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til og med 31/12-21. Udgifter, der vedrører aktivitet fra 1/1-2022, registreres på grp.112.

094 Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering i vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til et ressourceforløb efter § 115 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der kan også registreres driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til førtidspensionister over 40 år, idet de kan få tilbud efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Øvrige driftsudgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 2 i indledningen til funktionen.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter og tilbud, jf. kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indledningen til funktionen.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 197, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til og med 31/12-21. Udgifter, der vedrører aktivitet fra 1/1-2022, registreres på grp. 114.

096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Førtidspensionister kan ikke få merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til og med 31/12-21. Udgifter, der vedrører aktivitet fra 1/1-2022, registreres på grp. 114.

097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 7 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter og tilbud, jf. kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indledningen til funktionen.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 197, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), bortset fra overgangsydelsesmodtagere der er omfattet af introduktionsprogrammet.

Derudover anvendes grupperingen til driftsudgifter ved aktivering af personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 12 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen.

102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er uddannelsesparate (målgruppe 4), eller som er aktivitetsparate (målgruppe 5 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra overgangsydelsesmodtagere, som er omfattet af introduktionsprogrammet. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen.

103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19

Her registreres udgifter til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende.

104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 (vejledning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er i revalideringsforløb efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset fra personer i forrevalidering omfattet af § 6, nr. 6, i samme lov (målgruppe 10 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen.

Forrevalidering betegner den periode, hvor det ikke er muligt at fastlægge det konkrete beskæftigelsesmæssige sigte med revalideringen, f.eks. fordi pågældendes skolekundskaber er meget ringe, eller fordi der er behov for en afklarende fase for at kunne fastlægge det videre revalideringsforløb. Det er aktiviteter med et beskæftigelsesmodnende eller afklarende formål (jf. § 144 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne, der er visiteret til fleksjob efter kapitel 20, bortset fra fleksjobvisiterede i revalideringsforløb  (målgruppe 9), og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter § 74 i lov om en aktiv socialpolitik. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 2 i indledningen til funktionen.

Her registreres også driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19

Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på, at personerne kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, jf. kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indledningen til funktionen.

I perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 anvendes dog gruppering 107 til dagpengemodtagere og gruppering 108 til sygedagpengemodtagere.

107 Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19

Her registreres afløbsudgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på, at dagpengemodtagere kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse, § 31 b i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indledningen til funktionen.

Grupperingen anvendes i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 til dagpengemodtagere, og fra 1/7-19 anvendes gruppering 106 også til dagpengemodtagere.

108 Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19

Her registreres afløbsudgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på, at sygedagpengemodtagere kan opnå eller fastholde aktiviteter og tilbud, jf. § 31 b i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indledningen til funktionen.

Grupperingen anvendes i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 til syge-dagpengemodtagere, og fra 1/7-19 anvendes gruppering 106 også til sygedagpengemodtagere.

109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til dagpengemodtagere (målgruppe 1). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen.

110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion
fra 1/7-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 6), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen.

112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager res[1]sourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 8 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen.

113 Ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering i vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til et ressourceforløb efter § 115 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Øvrige driftsudgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 2 i indledningen til funktionen. Driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af førtidspensionister, hvor der er refusion efter § 195, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres fra 1/1-2022 på funktion 5.98 grp. 106.

114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter og tilbud, jf. kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indledningen til funktionen.

115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb uden refusion fra 1/1-2022

Her registreres udgifter til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere. Førtidspensionister kan ikke få merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010

Grupperingen anvendes til refusion af udgifter til dagpengemodtagere, som var i aktivering i vejledning og opkvalificering i 1. halvår 2019, hvis der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019. Grupperingen anvendes også til refusion af afløbsudgifter før 1. januar 2019, hvis der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019.

Tilsvarende anvendes grupperingen til refusion inden for et rådighedsbeløb for 2018 af afløbsudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere som ikke var omfattet af integrationsprogrammet (gruppering 003-004, 011-012, 015, 017 og 090-091).

002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108

Grupperingen anvendes til refusion af udgifter til sygedagpengemodtagere, som var i aktivering i vejledning og opkvalificering, eller som modtog mentorstøtte i 1. halvår 2019, hvis der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019. Grupperingen anvendes også til refusion af afløbsudgifter før 1. januar 2019, hvis der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019.

Tilsvarende anvendes grupperingen til refusion inden for et rådighedsbeløb for 2018 af afløbsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere og revalidender (gruppering 005-006, 009, 019 og 092).

003 Berigtigelser

004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 093-098 og 100

Grupperingen anvendes til refusion af udgifter til personer i jobafklaringsforløb (gruppering 097-098 og 100).

Derudover anvendes grupperingen til refusion af afløbsudgifter til personer i ressourceforløb, som var i aktivering i vejledning og opkvalificering, eller som modtog mentorstøtte til og med 2021 (gruppering 093-096).

020 Tilskud fra EU

Sidst opdateret: 05-07-2023