Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Her kan man læse om ændringer for driftsudgifter og -indtægter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Pr. 6. juli 2021

Ad 2 Afskaffelse af refusion af mentor- og driftsudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb medfører nye grupperinger og ændring af eksisterende grupperinger til afløb på funktion 5.68.90

Som følge af lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Bedre ressourceforløb m.v.) er der pr. 1. januar 2022 ikke længere refusion af driftsudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb.

Det medfører følgende nye grupperinger på dranst 1 på funktion 5.68.90:

 • 112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022
 • 113 Ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgifter ved aktivering
  uden refusion fra 1/1-2022
 • 114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022
 • 115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb uden refusion fra 1/1-2022

Det betyder, at følgende grupperinger på dranst 1 fremover kun skal bruge til afløbsudgifter vedrørende aktivitet før 1. januar 2022:

 • 093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion
 • 094 Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion
 • 095 Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv
  beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion
 • 096 Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb med 50 pct. refusion.

Hvis der er aktivitet, som løber hen over årsskiftet, skal udgifterne fordeles på den del af aktiviteten, som vedrører 2021 (afløb på gruppering 093-096), og den del som vedrører 2022 (gruppering 112-115).

Eneste undtagelse er driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af førtidspensionister, der ikke er i ressourceforløb, hvor der efter 1. januar 2022 fortsat er refusion efter § 195, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så her skal udgifterne fra 1/1-2022 registreres på funktion 5.68.98, gruppering 106, jf. pkt. 3.

På dranst 2 er der tilføjet beskrivelse af refusionsgruppering 004, således at det fremgår, at den dels uændret anvendes til refusion af udgifter til personer i jobafklaringsforløb (gruppering 097-098 og 100), og dels anvendes til refusion af afløbsudgifter til personer i ressourceforløb, som var i aktivering i vejledning og opkvalificering, eller som modtog mentorstøtte til og med 2021 (gruppering 093-096).

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2022.

Ad 12 Øvrige ændringer og præciseringer

f) I konteringsreglerne til funktion 5.68.90 er omtale af registrering af udgifter som følge af § 161 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fjernet, idet paragraffen er ophævet pr. 1. januar 2021. Udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud registreres nu i forbindelse med den regionale uddannelsespulje på funktion 5.68.98 gruppering 100.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2021.

Pr. 16. oktober 2019

Ad 15. Fortsat udmøntning af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet

Udmøntningen af forenklingen af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet omfatter de sidste rettelser, for så vidt angår afskaffelsen af refusion af mentor- og driftsudgifter ved aktivering af dagpenge- og sygedagpengemodtagere pr. 1. juli 2019.

I forlængelse af orienteringsskrivelse nr. 48 og lov nr. 1527 af 18. december 2018 foretages de ændringer i den kommunale kontoplan, som har virkning fra 1. juli 2019 (regnskab 2019) for dagpenge- og sygedagpengemodtagere.

Overskrifterne på de nuværende grupperinger for dagpenge- og sygedagpengemodtagere tilrettes, så de følger samme form som de øvrige grupperinger på funktion 5.68.90, og der autoriseres nye grupperinger for dagpenge- og sygedagpengemodtagere til driftsudgifter ved aktivering efter 1. juli 2019.

Det skal bemærkes, at driftsudgifter til ordinær uddannelse samt øvrig vejledning og opkvalificering for dagpenge- og sygedagpengemodtagere samles, som det allerede er sket for de øvrige målgrupper på funktionen.

Der autoriseres således følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.90 gældende fra 1. juli 2019:

 • 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19
 • 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19
 • 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19

Samtidigt ændres overskifterne på følgende grupperinger, der anvendes til driftsudgifter ved aktivering afholdt før 1. juli 2019 for dagpenge- og sygedagpengemodtagere:

 • 001 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6- 19
 • 002 Dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19
 • 007 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til og med 30/6-19
 • 008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19
 • 010 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19
 • 016 Dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter ved aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.

Fra budget 2020 bliver grupperingerne 001-002, 007-008, 010 og 016 på 5.68.90
omdøbt til afløbsgrupperinger.

På funktion 5.68.90 under dranst 2 er der to grupperinger til refusion inden for et
rådighedsbeløb:

 • 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010
 • 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108

Henvisningen til grupperingerne afspejler, at der i 2019 ydes refusion af udgifter til
dagpengemodtagere på 001 og til sygedagpengemodtagere på 002, som er i aktivering i vejledning og opkvalificering i 1. halvår 2019.

Dertil kommer, at kommunerne inden for et rådighedsbeløb for 1. halvår 2019 kan
foretage løbende restafregning i løbet af 2. halvår 2019 og foretage foreløbig/endelig restafregning i 2020 af afløbsudgifter til dagpenge- og sygedagpengemodtagere.

Tilsvarende kan kommunerne inden for et rådighedsbeløb for 2018 foretage løbende restafregning i løbet af 2019 og foretage foreløbig/endelig restafregning vedrørende 2019 i 2020 af afløbsudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere,
som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, ledighedsydelsesmodtagere
og revalidender (grp.003-006, 009, 011-012, 015, 017, 019 og 090-092).

Konteringsreglerne er uddybet med ovenstående.

Der henvises til vejledning nr. 9399 af 6. maj 2019 om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. med hensyn til registrering af administrative udgifter.

Pr. 21 december 2018

Ad 8. Forenklet økonomisk styring af den aktive beskæftigelsesindsats

I forbindelse med aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, blev der aftalt en forenkling af den økonomiske styring. Der henvises til lovforslag nr. 76 fremsat 24. oktober 2018. Aftalen medfører, at der skal foretages en række ændringer i den kommunale kontoplan med virkning fra 1. januar 2019 (regnskab 2019).

Med afskaffelsen af refusion (inden for to driftslofter) af driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter vil det ikke længere være nødvendigt at gruppere disse udgifter på tværs af ledighedsafhængige og øvrige målgrupper, som det er tilfældet i dag, og det vurderes ikke længere nødvendigt at skelne mellem udgifter til ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering i kontoplanen.

Som følge af ovenstående ændres mange af de nuværende grupperinger til afløbsgrupperinger, og der oprettes nye grupperinger for hver målgruppe med de samlede driftsudgifter til ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering.

Den forskudte ikrafttrædelse af lovforslaget påvirker målgrupper under begge drifts-lofter, hvorfor der ud over oprettelsen af nye grupperinger til de enkelte målgrupper også er behov for at oprette en række midlertidige grupperinger til mentorudgifter til dagpenge- og sygedagpengemodtagere i perioden fra 1. januar 2019 – 30. juni 2019.

Endeligt samles driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter så vidt muligt på 5.90, og der flyttes derfor grupperinger vedrørende ressource- og jobafklaringsforløb fra 5.82 til 5.90.

Øvrige ændringerne er primært tekstnære:

 • Der er i navngivningen af grupperinger med lange navne tilstræbt, at de mest betydningsbærende ord er først i sætningen.
 • Der oprettes afløbsgrupperinger, hvor der måtte være time-lag i forhold til hjemtagelse af refusion indenfor det foregående driftsloft, og der skal oprettes nye grupperinger, hvor det er nødvendigt (dels sammenlægge ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering og dels adskille refusionsberettigende udgifter fra ikke-refusionsberettigende udgifter).

Der foretages tilhørende konsekvensrettelser på relevante indtægtsgrupperinger på dranst 2.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.

Pr. 5. juli 2017

Ad 10 Præcisering af konteringsreglerne på funktion 5.68.90

Som følge af spørgsmål fra flere kommuner er det i indledningen til funktionsområdet præciseret, at de autoriserede grupperinger til ikke-refusionsberettigende udgifter kun kan anvendes til udgifter, der ellers skulle have været registreret på autoriserede grupperinger til refusionsberettigende udgifter, hvis udgifterne havde været refusionsberettigende for de pågældende målgrupper.

Det betyder, at der på gruppering 018 alene kan registreres mentorudgifter, der ville have været omfattet af gruppering 017 eller 019, hvis de havde været refusionsberettigende for disse målgrupper. Øvrige ikke-refusionsberettigende udgifter forbundet med at levere mentorydelsen som fx sygdom, transport m.v. af kommunalt ansatte, der er mentorer, kan ikke medtages på gruppering 018 (uanset målgruppe for borgeren, der modtager mentorstøtte).

På tilsvarende vis kan der på gruppering 013, 014 og 016 alene registreres udgifter, der ville have været omfattet af gruppering 002, 003, 004, 011 og 012, hvis de havde været refusionsberettigende for disse målgrupper. Udgifter til fx VLV-test (læse-, skrive- og regnetest) kan således ikke registreres på nogle af de autoriserede grupperinger på funktionsområdet.

Derudover er det præciseret på gruppering 017 og 019, at henvisningen til målgrupper vedrører målgruppetilhørsforhold, når mentoraftalen indgås (jf. at man kan have en fastholdelsesmentor i op til seks måneder, herunder efter overgang til ordinær beskæftigelse/ uddannelse).

Præciseringen har virkning fra regnskab 2017.

Pr. 6. juli 2016

Ad 5 Præcisering af lovhenvisning på 5.68.90

Der har på de autoriserede grupperinger 001-004 og 011-012 på 5.68.90 til registrering af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp ikke været henvisning til udgifter efter § 32 b og i særlige tilfælde efter § 37 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilket nu er indsat. Der er ikke ændring i reglerne.

Ændringerne har virkning for regnskab 2016.

Pr. 22. december 2015

Ad 16 Nedlæggelse af grupperingerne på 5.68.98 vedr. mentor og oprettelse af grupperinger på 5.68.90 vedr. mentor

Fra og med 2016 sammenlægges bevillingerne til henholdsvis mentorstøtte og driftsudgifter ved aktivering af bl.a. kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Der henvises til lovforslag nr. 66 om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (ændret minimumskav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.), som Folketinget har vedtaget den 21. december 2015. Med lovændringen ændres minimumskravet til mentorindsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere, men der er ikke ændring i, hvem der kan få mentorstøtte, og for hvilke målgrupper mentor udgifterne er refusionsberettigede.

Mentorrammen nedlægges, og i stedet skal refusion af mentorudgifter hjemtages med 50 pct. under rådighedsbeløbet for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere eller rådighedsbeløbet for driftsudgifter ved aktivering af revalidender samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Som følge heraf nedlægges følgende grupperinger på funktion 5.68.98 og efterfølgende grupperinger oprettes på funktion 5.68.90.

Nedlægges på funktion 5.68.98:

Dranst 1:

 • 012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f
 • 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)
 • 019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor

Oprettes på funktion 5.68.90:

Dranst 1:

 • 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.
 • 018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter
 • 019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.

Samtidig konsekvensrettes refusionsgrupperingen 008 på dranst 2 på funktion 5.68.98, så omtale af refusion af mentorudgifter fjernes. På funktion 5.68.90, dranst 2, gruppering 001, tilføjes en henvisning til driftsgruppering 017 og på gruppering 002 tilføjes en henvisning til driftsgruppering 019.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2016.

Ad 17 Afskaffelse af refusion til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere på 5.68.90

Fra og med 2016 ydes der ikke refusion af driftsudgifter ved aktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der aktiveres i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Til og med 2015 var udgifterne i de første 24 måneder efter første henvendelse om kontant- og uddannelseshjælp ikke refusionsberettigende, mens udgifterne efter de første 24 måneder var refusionsberettigende. Der henvises til lovforslag nr. 66 om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (ændret minimumskav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats mv.), som Folketinget har vedtaget den 21. december 2015. Med lovændringen ændres refusionsreglen i § 118, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som følge heraf er beskrivelsen af gruppering 004, 012 og 014 tilrettet på funktion 5.68.90.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2016.

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

o) På gruppering 004, 005 og 015 på funktion 5.58.82 tilføjes i konteringsreglerne ”Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne gruppering, men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.” Tilføjelsen indsættes for at undgå misforståelser mellem STU og de omtalte særligt tilrettelagte projekter efter § 32, stk. 1, nr. 2, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er en lignende tilføjelse på gruppering 004 på funktion 5.68.90.

u) På gruppering 003, 004, 011 og 012 på funktion 5.68.90 præciseres det, at målgrupperne også omfatter modtagere af integrationsydelse, bortset fra kontant uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet.

v) På gruppering 005 og 006 på funktion 5.68.90 præciseres det, at målgruppen også omfatter modtagere af uddannelseshjælp under forrevalidering samt integrationsydelse under revalidering og forrevalidering (bortset fra integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet).

w) På funktion 5.68.90 foretages en række mindre rettelser og præciseringer af bl.a. lovhenvisningerne i konteringsreglerne.

Pr. 21. maj 2015

Ad 16 Øvrige ændringer og præciseringer

Ændringerne 16a til 16c træder i kraft med virkning for budget 2016, mens ændringerne 16d til 16l træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

f. På gruppering 010 på funktion 5.68.90 er det præciseret, at selv om grupperingen fra 2015 vedrører driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse, så skal grupperingen også anvendes til afløbsudgifter til driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Pr. 15. januar 2015

Ad 7 Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen

Som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 jf. lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) og lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. gennemføres en række ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats.

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer:

Med beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskudspladser. Derfor slettes henvisningen til dette i den indledende tekst på funktionen.

På gruppering 001 præciseres det, at grupperingen omfatter udgifter til læse-, skrive og regnekurser samt realkompetencevurdering efter § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Pr. 1. januar 2015 er udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere ikke refusionsberettigende. Som følge heraf oprettes en ny gruppering 016 til registrering af ikkerefusionsberettigede udgifter.

 • 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere

Den eksisterende gruppering 002 anvendes herefter dels til registrering af refusionsberettigende driftsudgifter, som først registreres i regnskab 2015 eller senere til tilbud i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som foregik senest i 2014, og dels til registrering af øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere.

 • 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere

I sammenhæng hermed præciseres det, at gruppering 013 og 014 vedrører kontant og uddannelseshjælpsmodtagere.

Endvidere ændres seks ugers selvvalgt uddannelse med Beskæftigelsesreformen til seks ugers jobrettet uddannelse. Dette konsekvensrettes på gruppering 009, 010 og 090.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Ad 9 Ændringer på baggrund af sygedagpengereformen

Som følge af sygedagpengereformen kan der alene hjemtages refusion af driftsudgifterne, hvis borgeren er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven.

På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats præciseres dette i konteringsreglerne på grupperingerne 007 og 008.

Præciseringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Ad 10 Øvrige ændringer på beskæftigelsesområdet

På funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige slettes følgende grupperinger:

 • 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag
 • 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag
 • 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag

Ændringerne skal ses i lyset af, at de pågældende ordninger er ophørt.

Som følge af lov nr. 1602 af 22. december 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner blev den kommunale medfinansiering på 25 pct. af dagpenge i aktive perioder og på 50 pct. i passive perioder således ændret til 30/50 pct. i aktive perioder og 70 pct. i passive perioder med virkning fra 1. januar 2011. Uddannelsesydelsen blev tilsvarende afskaffet med virkning fra 5. marts 2012, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

De tre grupperinger har hidtil været anvendt til registrering af afløbsudgifter.

På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats foretages følgende ændringer:

På gruppering 003 tilføjes selvforsørgende i kapitel 4. Det er allerede medtaget i kapitel 3.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Pr. 9. december 2014

Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer

Alle ændringer under ”Øvrige ændringer og præciseringer” har virkning for regnskab 2014.

b) I orienteringsskrivelse af 22. december 2010, blev der slettet en del grupperinger på funktion 5.68.98. Ved en fejl blev det ikke nævnt at gruppering 092 er blandt de slettede grupperinger. Grupperingen skal slettes, og indtægterne skal i stedet registreres på funktion 5.68.90.

Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

j) På funktion 5.58.80 er beskrivelsen af driftsudgifterne ved aktivering blevet opdateret som følge af, at udgifter og refusion heraf ikke sker på 5.58.80, men på 5.68.90. Derudover præciseres hjemmelhenvisningen på grupperingerne 002, 011 og 012 til § 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 003 og 013 præciseres hjemmelhenvisningen til § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 fremgår ikke længere ”og kapitel 11”, idet udgifter til revaliderings-ydelse vedrørende virksomhedspraktik uændret registreres på gruppering 011.

l) På funktion 5.68.90 præciseres teksten på gruppering 002, idet der fejlagtigt fremgik, at der kunne konteres udgifter vedrørende STU. På gruppering 003 og 004 præciseres teksten, således at ændringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen er medtaget. Endvidere tilføjes afsnit om udgifter til uddannelsesaktiviteter som følge af § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (læse-, skrive- og regnekurser) og efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Desuden omtales gruppering 013 og 014 mht. ikke-refusionsberettigende udgifter. På gruppering 006 præciseres hjemmelhenvisningen til § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 009 er henvisning til § 74 i efter lov om aktiv socialpolitik fjernet, da den ikke længere er relevant. På gruppering 011 angives det, at grupperingen også anvendes til udgifter til læse-, skrive- og regnekurser efter § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 er der tilføjet et afsnit om udgifter til uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Præciseringen påvirker ikke kapitel 3.

p) Betegnelsen i kapitel 4 på funktion 5.68.90, gruppering 004 rettes til ”Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende”. Ændringen påvirker ikke kapitel 3.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.

20. december 2013

Ad 4 Ændringer på funktion 5.68.90 som følge af opdeling af driftsloftet over udgifter til aktivering

På Finansloven for 2014 er der opført to nye tekstanmærkninger (nr. 140 og 141), hvori bestemmelserne om et fælles loft over kommunernes refusion af deres driftsud-gifter til aktiveringsindsatsen fraviges til fordel for to nye særskilte driftslofter.

Ét loft over udgifterne til modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp (de ledighedsrelaterede målgrupper) og ét loft over udgifterne til de øvrige målgrupper (modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse). Opdelingen af det fælles driftsloft skyldes behovet for en særskilt bevillingsopfølgning under budget-loven og har nogle afledte konsekvenser for indretningen af kontoplanen.

På funktion 5.69.90 oprettes nye grupperinger som følge af opdelingen i to driftslofter:092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til øvrige målgrupper

Grupperingen er oprettet parallelt til gruppering 090, så eksisterende gruppering 090 vedrører tilbagebetalinger af driftsudgifter til indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, mens den nye 092 vedrører tilbagebetalinger af driftsudgifter til indsatsen for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Dranst 2:

 • 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grp. 092
 • Grupperingen oprettes til registrering af refusion af driftsudgifter til aktiveringsindsatsen for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Samtidig foretages konsekvensrettelser i den indledede beskrivelse af funktion 5.68.90, hvor de to driftslofter beskrives. Derudover omtales to nye grupperinger til ikke-refusionsberettigende udgifter (det er en følge af kontanthjælpsreformen).

På dranst 2, gruppering 001 præciseres det, at den fra regnskab 2014 kun omfatter refusion af driftsudgifter til indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp (og dermed ikke længere modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse).

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Ad 7 Ændringer vedrørende godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Der er behov for at kunne adskille udgifter efter § 82 og § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.58.82 Ressourceforløb. Udgifterne skal adskilles, idet godtgørelse efter § 83 er skattepligtig indkomst for borgeren, og hjælp til befordring efter § 82 er en skattefri ydelse. De to typer ydelser kan derfor ikke registreres på samme gruppering. Samtidig foretages ændringer, der samler driftsudgifterne til aktivering på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der er også på funktion 5.68.90 behov for at adskille udgifter efter § 82 og § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Der foretages følgende ændringer: 5.68.90:

På funktion 5.68.90 oprettes en ny gruppering 015 på, der omfatter godtgørelse efter § 83 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende.015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der sker samtidig konsekvensrettelser på grupperingerne 004 og 012, hvor henvisningen til § 83 slettes.

På dranst 2 på funktion 5.68.90, gruppering 001 tilføjes den nyoprettede gruppering 015

9. oktober 2013

Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen

Som følge af kontanthjælpsreformen gennemføres en række ændringer af den kommunale kontoplan. Kontanthjælpsreformen er udmøntet i to love:

 • Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)
 • Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014.

Kontanthjælpsreformen indebærer bl.a., at kontanthjælpen afskaffes for unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse unge modtager i stedet for uddannelseshjælp på SU-niveau. Samtidig omlægges den aktive indsats, så det primære mål bliver uddannelse og efterfølgende støtte til den unge i overgangen til uddannelse. Unge, der ikke er uddannelsesparate, modtager et aktivitetstillæg i aktive perioder. For voksne kontanthjælpsmodtagere vil jobparate kontanthjælpsmodtagere skulle arbejde for deres kontanthjælp fx i nyttejob, mens særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere skal have en styrket og mere helhedsorienteret indsats. I denne sammenhæng forbedres og målrettes mentorstøtten til dem, der har behov for denne støtte.

Som følge af indførelsen af uddannelseshjælp oprettes nye grupperinger på funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og på funktion 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til registrering af udgifterne til uddannelseshjælp. Desuden oprettes der på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats nye grupperinger til registrering af driftsudgifterne til aktivering til uddannelseshjælpsmodtagere. Som følge af ændringer af refusionsreglerne vedr. driftsudgifter oprettes endvidere grupperinger til registrering af ikke-refusions-berettigende driftsudgifter på denne funktion.

Som følge af målretningen af mentorstøtten, herunder ændringerne af refusionsreglerne, oprettes  der nye grupperinger til registrering af mentorudgifter til personer i ressourceforløb på funktion 5.58.82 Ressourceforløb, ligesom der foretages ændringer i registreringen af mentorudgifterne på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger. Der oprettes endvidere en gruppering til registrering af ikke-refusionsberettigende mentorudgifter på denne funktion.

Derudover foretages konsekvensændringer af konteringsreglerne bl.a. som følge af aldersgrænsen for de særlige ungesatser forhøjes fra under 25 år til under 30 år.

Endvidere foretages opdatering af hjemmelshenvisning vedrørende kontanthjælpsudgifter til personer med psykiske lidelser.

De konkrete ændringer i den kommunale kontoplan er følgende:

Funktion 5.68.90

På funktion 5.68.90 oprettes fire nye grupperinger:

 • 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere
 • 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere
 • 013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse
 • 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering

28. juni 2013

Ny gruppering på funktion 5.68.98 vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 612 af 12. juni 2013 om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov foretages ændringer af funktionerne 5.68.98, 3.30.46 og 5.68.90 i den kommunale kontoplan.

Lovændringen indebærer, at der ikke længere kan gives statslig refusion af udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lovændringen træder i kraft 1. august 2013.

Det oprettes en ny gruppering 018 på funktion 5.68.98 til registrering af udgifterne til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:

 • 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Der foretages samtidig konsekvensændringer af konteringsreglerne på funktion 3.30.46, hvor der tilføjes en bemærkning om, at udgifter til STU, som er givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, efter 1. august 2013 skal registreres på den nyoprettede gruppering 018 på funktion 5.68.98.

Endvidere foretages en konsekvensrettelse på funktion 5.68.90, gruppering 004, hvor STU slettes.

Ændringen betyder, at der vil være registreringer to steder i kommunens regnskab vedrørende STU for 2013, idet de registreringer, der er foretaget før 1. august skal blive stående der, hvor de hidtil har været registreret.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Pr. 9. maj 2012

Afskaffelse af flyttehjælp på funktion 5.68.90

Med vedtagelse af lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.) afskaffes den særlige flyttehjælp efter § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som følge heraf slettes flyttehjælp i konteringsreglerne vedrørende grupperingerne 002, 004 006, 008 og 009 på funktion 5.68.90, Driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013.

Præcisering af registrering af statsligt tilskud på 5.68.90

Funktion 5.68.90, dranst 2, gruppering 002 tilskud vedrørende produktionsskoler flyttes til dranst 1 og får nyt nr. 091. Ændringen skyldes, at der her registreres statslige tilskud, som ikke er en refusion. Samtidig foretages en præcisering af anvendelsen af grupperingen. Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionsskoler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra statslige puljer i udgiften til skoleopholdet.

Pr. 10. januar 2012

Ad 1 Ny momspositivliste for 2012

I medfør af bekendtgørelse nr. 1193 af 13. december 2011 indsættes den nye momspositivliste for 2012 i afsnit 2.6.

Der er foretaget ændringer af momspositivlisten for regnskab 2012 på følgende funktioner:

 • 5.68.90, grp. 005 og 006, optages på positivlisten som konsekvens af ændringen i konteringsreglerne i orienteringsskrivelse af 22. december 2010, hvor bogføring af driftsudgifter til revalidering/forrevalidering nu sker på funktion 5.68.90, gruppering 005 og 006. samtidig fjernes funktion 5.58.80 fra positivlisten.
  For yderligere uddybning af ændringerne af momspositivlisten henvises til særskilt udsendt orienteringsskrivelse af d.d. herom.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012.

Ad 11 Ændringer som følge af afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse mv.

Med Folketingets vedtagelse, d. 21 december 2011 af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven afskaffes starthjælp og introduktionsydelse m.v.

På funktion 5.69.90 slettes ”starthjælp” på grp. 003, 004, 005, 006.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2012.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023