Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for løn til forsikrede ledige og personer på midlertidige ordninger ansat i kommuner

Her kan man læse om ændringer for forsikrede ledige.

Pr. 13. juli 2020

Ad 7. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98

Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende afløbsgrupperinger vedr. løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1.

Ad 15. Øvrige ændringer og præciseringer – Beskæftigelsesområdet

i) I afsnit 3.5.7, 3.5.9, 4.5.7 og 4.5.9 under funktion 5.57.72, 5.57.73, 5.57.75, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98 foretages der en redaktionel harmonisering af teksten til de autoriserede grupperinger til berigtigelser. Således undlades henvisninger til love og bekendtgørelser, som forekommer på uens måde ved enkelte grupperinger. Der er ingen ændring i, at berigtigelser foretages med hjemmel i § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision og § 190, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

m) I afsnit 4.5.9 under funktion 5.68.95, gruppering 005 ændres henvisning til grupperinger til ”endeligt løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.94 under gruppering 109 (sygedagpengemodtagere), gruppering 110 (jobafklaringsforløb), gruppering 111 (ressourceforløb), gruppering 112 (revalidender) og gruppering 113 (ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap)”.

Pr. 20. december 2019

Ad 5. Ændringer og præciseringer på funktion 5.46.60 og 5.46.61

 • På funktion 5.46.61 gruppering 011 præciseres det, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrationslovens § 23c fremover skal konteres på funktion 5.68.95 gruppering 004.

Pr. 16. oktober 2019

Ad f Samling af grupperinger til lønudgifter på funktion 5.68.95, der fremover vil omfatte lønudgifter vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.v.

Med den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 af 7. maj 2019) vil personer i løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne fortsætte i det konkrete tilbud om løntilskud ved ydelsesskift under visse betingelser. Det har givet anledning til så vidt muligt at harmonisere registreringen af lønudgifter, således at det sker på samme måde uanset målgruppe. Derfor samles de eksisterende målgruppespecifikke grupperinger på funktion 5.68.95, og det autoriseres, at alle lønudgifter,
der i dag registreres decentralt (på institutionen), skal registreres centralt på
funktion 5.68.95.

Der registreres på funktion 5.68.95 i forvejen lønudgifter vedrørende forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner på gruppering 001. Øvrige grupperinger fra andre funktioner til lønudgifter flyttes således hertil. Funktionen ændrer derfor navn fra ”Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner” til ”Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere
m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner”.

Der autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.95:

 • 004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationsloven § 23c)
 • 005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

Der foretages ikke ændring mht. gruppering 001 bortset fra, at personer på den særlige uddannelsesordning skrives ud, da der ikke længere er aktivitet på ordningen.

På gruppering 004 registreres lønudgifter til personer i målgruppe 2-3, 10 og 12-13, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet og selvforsørgende. Herudover kommer integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23c. Det bemærkes, at udgiften til løntilskuddet efter integrationslovens § 23 c fortsat skal registreres på funktion 5.46.61 og ikke på funktion 5.68.94.

På gruppering 005 registreres lønudgifter til øvrige personer ansat i kommuner, dvs. personer i målgruppe 4-5, 8,11 og 14, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere, nyuddannede ikkeforsikrede personer med handicap og personer, der deltagere i ressource- og jobafklaringsforløb.

Følgende gruppering på dranst 1 lukkes:

 • 5.57.98 gruppering 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

Samlingen af grupperinger vedrørende lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. omfatter ikke lønudgifter ved løntilskud til førtidspensionister og fleksjob. Her skal der fortsat foretages registrering af lønudgiften under de kommunale virksomheder m.v., hvor personen ansat med løntilskud er ansat, jf. konteringsreglerne til funktion 5.58.81.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.

Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således nderstøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.
   De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Løntilskud til forsikrede ledige

Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige til registrering af udgifterne til løntilskud vedrørende forsikrede ledige under hhv. private og offentlige arbejdsgivere, løntilskud vedrørende forsikrede personer med handicap og løntilskud vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de fire ydelsestyper. Endelig ændres en del af de nuværende grupperinger vedrørende løntilskud til forsikrede ledige mv. til afløbsgrupperinger.

Som følge af ændringerne vedrørende løntilskud til forsikrede ledige er konteringsreglerne på funktion 5.68.95 konsekvensrettet.

Pr. 21. maj 2015

Ad 10 Kontantydelsesordning

Som følge af lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse er der etableret en ny kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, særlige uddannelsesydelse og midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og som i øvrigt opfylder kravene for ordningen.

På baggrund heraf er kontantydelse tilføjet på funktion på 5.57.79 og i funktionsoverskriften.

Ved etableringen af kontantydelsesordningen er følgende grupperinger oprettet på funktion 5.57.79:

Dranst 1:

 • 008 Kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion

Her registreres udgifter til kontantydelse i passive perioder og i aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. statsrefusion, jf. § 23, stk. 2, 1. pkt., i lov om kontantydelse.

 • 009 Kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til kontantydelse under deltagelse i vejledning og opkvalificering i form af ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. statsrefusion, jf. § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om kontantydelse og § 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 010 Løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

 • 011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt personer med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusion af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering.

 • 012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 75 æ, stk. 3, og § 75 å i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

 • 093 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 30 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 30 pct. refusion.

 • 094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 50 pct. refusion.

Dranst 2:

 • 007 Refusion af udgifter til kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, gruppering 008 minus gruppering 093.
 • 008 Refusion af udgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 009 og 010 minus 094.
 • 009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, gruppering 012.

Derudover er det på funktion 5.68.95 tilføjet, at lønudgifterne til personer med ret til kontantydelse, som er ansat med løntilskud i en kommune, skal registreres her. Det skal registreres på samme måde, som når forsikrede ledige samt personer på den særlige uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse ansættes med løntilskud i en kommune.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Pr. 14. januar 2015

Ad 7 Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen

5.68.95 Løn til forsikrede ledige, og personer under den særlige uddannelsesordning, og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud

Som følge af beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskudspladser. På baggrund heraf ændres titlen på funktionen, henvisningen til ordningen slettes i den indledende tekst og gruppering 020 slettes.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Pr. 9. december 2014

Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer

Alle ændringer under ”Øvrige ændringer og præciseringer” har virkning for regnskab 2014.

n) På funktion 5.57.79 ændres henvisning til registrering af lønnen til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen til funktion 5.68.95.

Pr. 4. juli 2014

Ad 10 Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.68.95 til løn til personer ansat i kommunen med løntilskud.

Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en ny gruppering på funktion 5.57.79 til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion. Det blev samtidig præciseret, at lønnen til personer ansat med løntilskud i kommunen skal registreres der, hvor personen er ansat.

Det har efterfølgende vist sig, at registrering af lønnen, hvor den enkelte er ansat, er uhensigtsmæssig i forhold til budgetlægningen i kommunerne. Derfor skal lønnen i stedet for registreres på den eksisterende gruppering 001 under funktion 5.69.95.

Samtidig ændres betegnelsen af funktion 5.68.95 til ”Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkeds-ydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud”.

Som konsekvens ændres teksten på funktion 5.57.79, således at der henvises til funktion 5.68.95 vedr. registrering af løndelen.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Pr. 21 december 2012

Ad 4 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger vedrørende 2010

I forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev en række grupperinger på ordninger, hvor refusionssatsen ændredes, omdøbt med henblik på at kommunerne kunne bruge dem til særskilt registrering og refusionshjemtagelse af ”afløbsudgifter fra 2010”. Udgifter fra 2011 og frem er registreret på nyoprettede grupperinger. Da der fremadrettet kun i meget begrænset omfang vil kunne være sådanne afløbsudgifter fra 2010, nedlægges de til formålet omdøbte grupperinger fra regnskab 2013. Eventuelle afløbsudgifter på de nedlagte grupperinger skal fremover registreres berigtigelser på de omfattede områder.

Funktion 5.68.95

 • 003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)

Pr 15. juli 2010

Ad 4 Ændring af kontering af løntilskud til forsikrede ledige

Udgifter til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner efter § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. § 23a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Af den grund bør udgifterne ikke registreres på en funktion, der indgår i opgørelsen af serviceudgifterne. På den baggrund flyttes udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige (funktion 5.68.95 dranst 1, gruppering 002) til funktion 5.68.91 på en nyoprettet gruppering 101.

Samtidig flyttes også statsrefusionen, således at den indeholdes i gruppering 002 på dranst 2 på funktion 5.68.91. Samtidig med, at løntilskuddet til de forsikrede ledige ansat i kommuner flyttes, præciseres, at løntilskuddet til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, gruppering 101, skal indtægtsføres på funktion 5.68.95, gruppering 001 (kommunen som arbejdsgiver). Ellers vil kommunens serviceudgifter netto stige.

Funktion 5.68.95 skifter i øvrigt navn til 5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner. Der foretages endvidere en konsekvensændring på funktion 5.68.91 grp. 009, hvor henvisningen til de nye grupperinger indsættes. Der foretages endvidere sproglige rettelser på funktion 5.68.95, gruppering 003 Undervisning, hvor teksten forkortes. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.

Sidst opdateret: 22-05-2023