Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for servicejob

Her kan man læse om ændringer for servicejob

Pr. 13. juli 2020

Ad 7. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80-82, 5.68.91, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98

Som følge af meget lave kommunale regnskabstal lukkes følgende afløbsgrupperinger vedr. løntilskud før 1. januar 2016 og enkelte andre ordninger på dranst 1.

Ad 15. Øvrige ændringer og præciseringer – Beskæftigelsesområdet

i) I afsnit 3.5.7, 3.5.9, 4.5.7 og 4.5.9 under funktion 5.57.72, 5.57.73, 5.57.75, 5.68.95, 5.68.96 og 5.68.98 foretages der en redaktionel harmonisering af teksten til de autoriserede grupperinger til berigtigelser. Således undlades henvisninger til love og bekendtgørelser, som forekommer på uens måde ved enkelte grupperinger. Der er ingen ændring i, at berigtigelser foretages med hjemmel i § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision og § 190, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Pr. 13. juli 2009

På funktion 5.68.94 slettes gruppering 104 Servicejob (afløb på ophørt ordning), jf. §§ 1 og 2 i Lov om ophævelse af lov om servicejob, da kommunens tilskud og udgifter vedr. servicejob i statslige virksomheder fremover skal konteres på samme funktion, som kommunen anvender ved udgifter til servicejob på kommunale arbejdspladser (funktion 5.68.96, gruppering 004).

t. Gruppering 104 på funktion 5.68.94 slettes.
u. Konsekvensændring af gruppering 004 under dranst 2 på 5.68.96.

Ændringen træder i kraft 1. august 2009 med virkning for regnskab 2009.

Pr. 19. oktober 2007

Med virkning fra 1. januar 2007 blev det fastlagt, at selve lønudgiften til servicejob skal konteres sammen med tilskuddet fra staten på funktion 5.68.96 Servicejob. Statstilskuddet konteres på en særskilt driftsgruppering 091. Baggrunden for konteringsreglen har været et ønske om via det kommunale budget- og regnskabssystem automatisk at kunne udtrække oplysninger om udgiftsniveauet vedr. kommunale servicejobordninger.

Imidlertid er Indenrigs- og Socialministeriet blevet gjort opmærksom på, at det kan medføre problemer, hvis kommunerne skal kontere selve lønudgiften til servicejob på funktion 5.68.96 frem for som før 1. januar 2007 alene kontere tilskuddet på 5.68.96, mens selve lønudgiften konteres på den funktion, hvor udgiften afholdes. Således indgår lønudgiften til servicejob i beregningerne på en række områder omfattet af frit valg.

Det vil i den forbindelse være uhensigtsmæssigt, såfremt kommunerne ved frit-valgs beregninger skal huske at indregne lønudgifter til servicejob fra funktion 5.68.96 ved beregninger på en lang række andre områder. På denne baggrund skal tilskuddet fremover konteres på funktion 5.68.96, dranst 2, gruppering 004 Tilskud til servicejob i kommuner, mens selve lønudgiften til servicejob konteres dér, hvor lønudgiften til personen i servicejob afholdes. Dette indebærer, at gruppering 091 Tilskud vedrørende servicejob under dranst 1 nedlægges.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.

Sidst opdateret: 22-05-2023