Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

5.68.98 Konteringsregler pr. november 2022

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 til unge 15-17-årige. Endvidere registreres her udgifter til partnerskabsaftaler efter § 15, hjælpemidler inkl. undervisningsmaterialer efter § 172, befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1 og 4 og til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til de unge i forbindelse med tilbud efter kapitel 11 og 14.

Udgifter til godtgørelsen til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik registreres fra budget 2020 på funktion 5.57.72. Udgifter til mentorstøtte registreres på funktion 5.68.90.

100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannelsespulje.

Her registreres også driftsudgifter til forsøg med den regionale uddannelsespulje fra 1. august 2020 til og med 31. december 2020, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Forsøget vedrører alle ledige (undtagen fleksjobbere), som kan få tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, eller som har ret til ét kort, erhvervsrettet kursus hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 196, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen afgiver tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende den regionale uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere for 2019-2020 (puljen vedrørende kontanthjælpsmodtagere skal registreres på en uautoriseret gruppering).

101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere mv. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om erhvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra 1. august 2020 registrerer her også udgifter til tilbud om en hel eller en del af en erhvervsuddannelse, et fortsat tilbud efter § 96, hvis personen skifter målgruppe, jf. § 55, stk. 4, og tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse for jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 196, stk. 1, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering, idet styrelsen afgiver tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Det er vigtigt at tage hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt kunstkontering af udgifter og indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet (puljen vedrørende grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering).

Der henvises til gruppering 113 med hensyn til den midlertidige ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

102 Jobrotation med 60 pct. afslag, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registrerer jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der anvendes dog gruppering 105 ved jobrotationsydelse til særlige grupper med videregående uddannelse.

Der må på grupperingerne vedrørende jobrotation ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til erhvervsuddannelse via et jobrotationsforløb for 2019-2020 (puljen til nye muligheder for jobrotation skal registreres på en  autoriseret gruppering).

103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres afløb af jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse.

Her registrerer desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse for forløb igangsat før 1. januar 2019. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Fra 1. januar 2019 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 105 og vil ikke længere tildeles som tilsagn efter ansøgning.

104 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. tilskud

Her registrerer for 2017-2019 jobcentrets driftsudgifter til opkvalificering
af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i forbindelse med pulje til opkvalificering inden for mangelområder, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 1464 af 16/12-2019 om forsøg på beskæftigelsesområdet og vejledning nr. 10285 af 16/12/2016 om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft.

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.

Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud.

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til opkvalificering inden for mangelområder for 2019-2021 (puljen til opkvalificering inden for mangelområder i 2019-2021 skal registreres på en uautoriseret gruppering).

105 Jobrotation med 60 pct. refusion, til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registrerer jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. For 2019 fremgik bestemmelsen af ​​tekstanmærkning nr. 166 på finansloven for 2019. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en videregående uddannelse, som ikke kan sidestilles med eller overstige en kandidatuddannelse, det vil sige beskæftigede med en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU).

Det vedrører udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, der er igangsat efter 1. januar 2019. Refusion for jobrotationsforløb efter 1. januar 2019 vil ikke blive afgivet som tilsagn efter ansøgning, da ordningen er omlagt fra en pulje til en lovbunden bevilling.

Der anvendes gruppering 102 ved jobrotationsydelse i øvrigt.

106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Grupperingen 106 anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger) efter §§ 172 og 178 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt kapitel 6 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Registreringen omfatter udgifter til hjælpemidler efter § 172 i lov om en aktiv beskæftigelse eller § 15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. til alle ikke-forsikrede ledige, dvs. modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende, revalidender samt personer der er visiteret til ressourceforløb (dvs. ressourceforløbsydelsesmodtagere og førtidspensionister under 40 år i ressourceforløb) eller personer der er visiteret til jobafklaringsforløb, og som alle er i tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres også udgifter til hjælpemidler til førtidspensionister over 40 år i aktive tilbud efter kapitel 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Registreringen omfatter ikke udgifterne til målgrupper, der er omfattet af gruppering 107. Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på relevant gruppering på funktion 5.68.90.

Her registreres også særlige udgifter til revalidender, personer, der modtager ressourceforløbsydelse og sygedagpengemodtagere som deltager i tilbud som led i afklaringen af personens arbejdsevne (målgruppe nr. 7, 8 og 10 samt dele af nr. 6 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), Det vedrører støtte til særlige udgifter, der er en nødvendig følge af deltagelse i uddannelse efter kapitel 14 eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 173 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 15 g i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter § 178 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 15 i, som er i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. til ikke-forsikrede, som er ansat ordinært eller har selvstændig virksomhed, eller som er ansat i seniorjob.

Fra 1/1-2022 registreres her driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til førtidspensionister, der ikke er i ressourceforløb, der får tilbud efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilskud til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i  erhverv m.v. registreres på gruppering 111 og 112.

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne efter § 91 til førtidspensionister, jf. § 195, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne efter §§ 172, 173 og 178, jf. § 197, nr. 3-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne efter kapitel 6, jf. § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v .

107 Hjælpemidler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter §§ 15d, 15f og 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap med 50 pct. refusion

Registreringen af udgifterne til hjælpemidler m.v. på denne gruppering omfatter personer ansat i eller visiteret til fleksjob, herunder på ledighedsydelse (målgruppe 9), og til førtidspensionister ansat i løntilskud (tidligere skånejob, målgruppe 11 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Hertil kommer til ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap ansat i løntilskud, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Det vedrører hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre  arbejdspladsindretninger efter §§ 172 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og efter § 15 f og § 15 j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på relevant gruppering på funktion 5.68.90.

Foruden udgifter til hjælpemidler registreres også udgifter til kortvarige kurser til personer i fleksjob efter § 162 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Derudover registreres udgifter til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud efter § 15 d i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. til ikke-forsikrede nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud.

Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer i fleksjob, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne til hjælpemidler og kortvarige kurser efter §§ 162, 172 og 179, jf. § 195, nr. 3, og § 197, nr. 2-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne til befordringsgodtgørelse, jf. § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne til hjælpemidler og opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud efter § 15 d, § 15 f, og § 15 j, jf. § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

108 Befordringsgodtgørelse efter §175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv med 50 pct. refusion

Registreringen omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende, revaliderende samt personer der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb). Dog ikke udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse, hvor udgiften skal på gruppering 109. Registreringen vedrører både kilometertilskuddet efter § 175, stk. 1, og den faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne efter § 175, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Førtidspensionister kan ikke få befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne, jf. § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion

Registreringen omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse. Registreringen vedrører både kilometertilskuddet efter § 175, stk. 1, og den faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne efter § 175, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne, jf. § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

110 Hjælpemidler mv. vedr. forsikrede aktiverede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. § 172 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udgifter til undervisningsmateriale registreres på funktion 5.68.90). Jobcentret kan afholde udgifter til hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage i tilbuddet.

Der kan endvidere i medfør af § 178 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 15 i, der er i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer, der er medlem af en a-kasse, opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer, der er medlem af en a-kasse, kan drive selvstændig virksomhed.

Desuden kan jobcentret registrere udgifter ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud og hjælpemidler efter § 15 d og 15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. i forbindelse med løntilskud for nyuddannede, der er medlem af en a-kasse, fordi de på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4 til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk eller psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

112 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres fra 1. august 2020 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om erhvervsuddannelser i forbindelse med den midlertidige ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere, som kan få 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats. Det omfatter den midlertidige ret til en erhvervsuddannelse på 110 pct. dagpengesats pr. 1. august 2020, jf. lov nr. 1051 af 30. juni 2020, og som følge af aftale om stimuli og grøn omstilling også udvidelsen af positivlisten, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, med flere fag med behov for arbejdskraft pr. 1. januar 2021. Udgiftsregistreringen skal således også omfatte dagpengemodtageres ret til en SOSU-assistentgrunduddannelse eller ret til at påbegynde en uddannelse, der understøtter en grøn omstilling på arbejdsmarkedet efter § 97 a i samme lov.

Staten refunderer 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud efter § 97 a, jf. § 196 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er også refusion af udgifter til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe, jf. § 55, stk. 4, i samme lov.

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet (puljen vedrørende grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering).

Der henvises til grupperingen 101 med hensyn til puljen til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

003 Berigtigelser

008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse mv til 15-17 årige med 50 pct. refusion (gruppering 015)

Her registreres den refusion, som staten yder på 50 pct. af kommunens driftsudgifter ved aktivering i vejledning og opkvalificering, til hjælpemidler (inkl. undervisningsmaterialer), til befordringsgodtgørelse og merudgiftsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på gruppering 015.

010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)

011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion  (gruppering 106-110)

012 Refusion af udgifter til personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (gruppering 111-112)

013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (gruppering 113)

019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere

020 Tilskud fra EU

Sidst opdateret: 05-07-2023