Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for beskæftigelsesordninger

Her kan man læse om ændringer for beskæftigelsesordninger, som omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Pr. 6. juli 2021

Ad 3 Flytning af driftsudgifter ved øvrig vejledning og opkvalificering til førtidspensionister til funktion 5.68.98, gruppering 106

I forbindelse med, at der pr. 1. januar 2022 ikke længere er refusion af driftsudgifter ved aktivering i vejledning og opkvalificering af personer, herunder førtidspensionister, som er i ressourceforløb, flyttes udgifter, hvor der fortsat er 50 pct. refusion. Det drejer sig om driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af førtidspensionister, der ikke er i ressourceforløb, jf. § 195, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Sådanne udgifter skal fra 1. januar 2022 registreres på funktion 5.68.98 gruppering 106.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2022.

Der foretages på grupperingen to redaktionelle ændringer:

 • Der er ved omtale af personlig assistance henvist til funktion 5.68.91, men siden 2021 har udgifterne skulle registreres på funktion 5.68.98, gruppering 111-112.
 • Der er fjernet omtale af registrering af udgifter som følge af § 161 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, idet paragraffen er ophævet pr. 1. januar 2021. Udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud registreres nu i forbindelse med den regionale uddannelsespulje på funktion 5.68.98 grp. 100.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2021.

Ad 4 Præcisering på funktion 5.68.98, gruppering 113, vedr. midlertidig ret til erhvervsuddannelse for dagpengemodtagere

På funktion 5.68.98, dranst 1, gruppering 113, registreres udgifter til midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Refusionen hjemtages på funktion 5.68.98, dranst 2, gruppering 013. Det er der ingen ændring i.

Beskrivelsen er oprindeligt tiltænkt den midlertidige ret til en erhvervsuddannelse på 110 pct. dagpengesats pr. 1. august 2020, jf. lov nr. 1051 af 30. juni 2020. Som følge af aftale om stimuli og grøn omstilling blev positivlisten, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udvidet med flere fag med behov for arbejdskraft pr. 1. januar 2021. Udgiftsregistreringen og refusionshjemtagelsen skal således også omfatte dagpengemodtageres ret til en SOSU-assistentgrunduddannelse eller ret til at påbegynde en uddannelse, der understøtter en grøn omstilling på arbejdsmarkedet efter § 97 a i samme lov.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2021.

Ad 12 Øvrige ændringer og præciseringer

f) I konteringsreglerne til funktion 5.68.90 er omtale af registrering af udgifter som følge af § 161 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fjernet, idet paragraffen er ophævet pr. 1. januar 2021. Udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud registreres nu i forbindelse med den regionale uddannelsespulje på funktion 5.68.98 gruppering 100.

Ændringerne har virkning fra regnskab 2021

Pr. 30. oktober 2020

Ad 1. Autorisering af en ny gruppering til midlertidig uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse på funktion 5.68.98

I medfør af lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring mv (Ekstraordinært løft af ledige med ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2020-2021) kan kommunerne, med virkning fra 1. august 2020 til og med 31. december 2021, give tilbud om uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse, hvor dagpengemodtagere kan få forhøjet dagpenge på 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats under uddannelsesforløbet inden for mangelområder.

I den forbindelse oprettes følgende grupperinger på funktion 5.68.98:

Dranst 1:

 • 113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. afslag.

Dranst 2:

 • 013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til
  dagpengemodtagere med 80 pct. afslag (grp. 113).

Grupperingen skal anvendes til uddannelsesudgifterne. Kommunerne kan få 80 pct.
refusion, og udgifterne er omfattet af budgetgarantien. Der er ikke tale om en pulje, og det forventes, at kommunerne kan hjemtage refusion via refusionsindberetningssystemet fra løbende restafregning for 4. kvartal 2020.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2020 og budget 2021.

Ad 2. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende pulje til uddannelsesløft på funktion 5.68.98 gruppering 101

I medfør af lov nr. 1054 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv, lov om forberedelse af voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og lov om rejsegarantifond (Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til fagene digital opgaveløsning og engelsk) og bemyndigelse til Rejsegarantifonden ) kan kommunerne med virkning fra 1. august 2020, inden for puljen til uddannelsesløftet, afholde driftsudgifter fx til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe eller til et grundforløb på en erhvervsuddannelse til jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Da målgruppen for ordningen er udvidet, ændres også navnet på grupperingen til at omfatte jobparate kontanthjælpsmodtagere mv.

Derudover indsættes en henvisning til den nye midlertidige gruppering 110 på grupperingen til den eksisterende uddannelsesløftspulje.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2020 og budget 2021.

Ad 3. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende regionale uddannelsespulje på funktion 5.68.98 gruppering 100

I medfør af forsøgsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet) kan kommunerne, med virkning fra 1. august 2020 til og med 31. december 2020, afholde driftsudgifter til et forsøg med den regionale uddannelsespulje.

Da målgruppen udvides fra dagpengemodtagere til alle ledige (undtagen fleksjobbere), ændres også navnet på grupperingen.

Der forventes i en senere orienteringsskrivelse udmeldt ændringer vedrørende den
regionale pulje fra 2021.

Ændringen sker med virkning fra regnskab 2020 og budget 2021

Pr. 13. juli 2020

Ad 10. Ændring af funktion 5.68.91 fra at vedrøre beskæftigelsesindsats til
forsikrede ledige til kun at vedrøre afløb af jobrotation

Som følge af at det særlige beskæftigelsestilskud ophører fra budget 2021, er der ikke grund til, at udgifter til løntilskud til forsikrede ledige og hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede registreringer på funktion 5.68.91. Udgifterne skal derfor registreres på funktion 5.68.94, hvor udgifter til løntilskud samles, og funktion 5.68.98, hvor udgifter til hjælpemidler til øvrige målgrupper registreres. I samme omgang flyttes udgifterne til personlig assistance, som også var under det særlige beskæftigelsestilskud, og som kommer under budgetgarantien, til funktion 5.68.98.

Der foretages følgende ændringer på dranst 1:

Oprettes på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger:

 • Gruppering 110 Hjælpemidler mv vedrørende forsikrede aktiverede ledige og beskæftigede med 50 procent refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv mv
 • Gruppering 111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 procent refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv
 • Gruppering 112 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 procent afvisning, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv

På dranst 2 oprettes følgende grupperinger på funktion 5.68.98:

 • Gruppering 012 Refusion af udgifter til personlig assistance til handicappede
  med 50 procent refusion (gruppering 111-112)
 • Gruppering 011 på dranst 2 på funktion 5.68.98 tilrettes til også at omfatte refusion af udgifter til hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede.

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2021.

Pr. 20. december 2019

Ad 4. ​​Præcisering vedrørende midlertidige opkvalificeringsinitiativer på beskæftigelsesområdet

STAR er ved at udmelde fire midlertidige opkvalificeringsinitiativer for 2019-2020.

Da initiativerne finansieret af disse nye puljer ligner de nuværende ordninger,
præciseres det, at midlerne ikke må registreres på de eksisterende ordninger, men skal registreres på uautoriserede grupperinger.

Det skyldes, at registreringen på nuværende ordninger skal indgå i opgørelsen af
budgetgarantien.

Der foretages følgende præciseringer på funktion 5.68.98:

 • Gruppering 100
  Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter vedrørende den regionale uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere for 2019-2020.
  Puljen vedrørende kontanthjælpsmodtagere skal registreres på en uautoriseret gruppering.
 • Gruppering 101
  Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021.
  Puljen vedrørende grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering.
 • Gruppering 102
  Det præciseres, at der på grupperingerne vedrørende jobrotation ikke må
  registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til erhvervsuddannelse via et jobrotationsforløb for 2019-2020.
  Puljen til erhvervsuddannelse via et jobrotationsforløb skal registreres på en
  uautoriseret gruppering.
 • Gruppering 104
  Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til opkvalificering inden for mangelområder for 2019-2021.
  Puljen til opkvalificering inden for mangelområder i 2019-2021 skal registreres på en uautoriseret gruppering.

Præciseringerne har virkning fra regnskab 2019.

Pr. 16. oktober 2019

Ad 16. Sanering af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet

Ad a Samling af grupperinger til udgifter til hjælpemidler på funktion 5.68.98

Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til hjælpemidler efter §§ 74, 76-77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lukkes de målgruppespecifikke grupperinger og i stedet autoriseres to nye driftsgrupperinger på funktion 5.68.98:

 • 106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion
 • 107 Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Gruppering 106 anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Registreringen omfatter udgifter til hjælpemidler til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende revalidender samt deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb) bortset fra de målgrupper, hvor udgifterne er omfattet af grp.107. Desuden registreres på gruppering 106 udgifter til hjælpemidler til ikkeforsikrede som er ansat ordinært eller har selvstændig virksomhed, eller som er ansat i seniorjob. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevant gruppering på funktion 5.68.90.

Registreringen på gruppering 107 omfatter udgifter til hjælpemider til personer ansat i eller visiteret til fleksjob, herunder på ledighedsydelse, til førtidspensionister ansat i løntilskud og til nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud. Det vedrører hjælpemidler efter §§ 74 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion. Foruden udgifter til hjælpemidler registreres også enkelte andre udgifter som kortvarige kurser til personer i fleksjob efter § 74 og udgifter til opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevant gruppering på funktion 5.68.90.

Opdelingen af målgrupper på de to autoriserede grupperinger sker under hensyntagen til styringen af de statslige udgifter på finansloven.
Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 106 lukkes følgende grupperinger:

 • Funktion 5.57.71 gruppering 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Funktion 5.58.80 gruppering 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Funktion 5.58.82 gruppering 006 Ressourceforløb, hjælpemidler, 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse
 • Funktion 5.58.82 gruppering 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler, 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse
 • Funktion 5.68.98 gruppering 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og seniorjob
 • Funktion 5.68.98 gruppering 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik §§ 34 a og b

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 107 lukkes følgende grupperinger:

 • Funktion 5.58.81 gruppering 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgrupper § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Funktion 5.58.81 gruppering 098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, og handicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Funktion 5.58.83 gruppering 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Funktion 5.58.83 gruppering 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse

Kommunernes registrering af udgifter til hjælpemidler (bortset fra undervisningsmaterialer) til ledige, nyuddannede handicappede ansat i løntilskud, beskæftigede og i selvstændig virksomhed, som alle er medlem af en a-kasse, fortsætter uændret på funktion 5.68.91. Det skyldes, at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Kommunernes registrering af udgifter til hjælpemidler til unge under 18 med behov
for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats skal fortsat ske på funktion 5.68.98 gruppering 015.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på, at der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019.

Ad b Samling af grupperinger til udgifter til befordringsgodtgørelse på funktion 5.68.98

Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lukkes de målgruppespecifikke grupperinger og i stedet autoriseres to driftsgrupperinger på funktion 5.68.98.:

 • 108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion
 • 109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion

Registreringen på gruppering 108 omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende, revalidender samt deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb). Dog ikke udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse, hvor udgiften skal på gruppering 109.

Registreringen på begge grupperinger vedrører både kilometertilskuddet efter § 82,
stk. 1, og den faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Opdelingen af målgrupper på de to autoriserede grupperinger sker under hensyntagen til styringen af de statslige udgifter på finansloven.

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 108 lukkes følgende grupperinger:

 • Funktion 5.57.71 gruppering 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Funktion 5.58.80 gruppering 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Funktion 5.58.82 gruppering 007 Ressourceforløb, befordring, 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse
 • Funktion 5.58.82 gruppering 017 Jobafklaringsforløb, befordring, 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse
 • Funktion 5.68.98 gruppering 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 108 lukkes følgende grupperinger:

 • Funktion 5.58.83 gruppering 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Funktion 5.58.83 gruppering 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse

Kommunernes registrering af udgifter til medfinansiering af a-kassernes udbetaling af befordringsgodtgørelse fortsætter uændret på funktion 5.57.78 grp.005. Det skyldes, at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Kommunernes udgifter til den faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne hos dagpengemodtagere skal fortsat registreres sammen med udgifterne til hjælpemidler på funktion 5.68.91 under gruppering 006.

Kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse til unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats skal uændret på 5.68.98 gruppering 015.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på, at der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019.

Ad c Konsekvensrettelser på dranst 2 som følge af samlingen af grupperinger til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, jf. pkt. a og b

Som konsekvensrettelse af ændringerne i pkt. a og b skrives refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse ud af følgende grupperinger på dranst 2:

 • Funktion 5.57.71 gruppering 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (gruppering 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (gruppering 008) med 50 pct. refusion
 • Funktion 5.58.80 gruppering 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på
  gruppering 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093
  12
 • Funktion 5.58.81 gruppering 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (gruppering 008, 009, 012, minus gruppering 094, 095 og 098)
 • Funktion 5.58.82. gruppering 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion
  (gruppering 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (gruppering 008 og 013) med 50 pct. refusion minus gruppering 092 og 094
 • Funktion 5.58.83 gruppering 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (gruppering 002, 003 og 008, minus gruppering 91 og 93)
 • Funktion 5.68.98 gruppering 008 ændres til kun at vedrøre refusion af udgifter vedr. 15-17 årige, så titlen ændres til: Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17 årige med 50 pct. refusion (gruppering 015)

I stedet autoriseres en gruppering på 5.68.98 under dranst 2:

 • 011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (gruppering 106-109)

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på, at der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019.

Ad d Grupperinger på funktion 5.68.98, der ikke indgår i budgetgarantien, flyttes til funktion 5.57.72

Med henblik på i videst muligt omfang at lade funktion 5.68.98 være forbeholdt grupperinger, hvor udgifter er omfattet af budgetgarantien, flyttes grupperingerne 003, 004, 010 og 018, hvor der ikke er tilknyttet refusion, til funktion 5.57.72.
Endvidere flyttes grupperingerne 001 og 002 vedrørende løntilskud ved uddannelsesaftaler (jf. voksenlærlinge) for henholdsvis ledige og beskæftigede personer til funktion 5.57.72.

Som konsekvens heraf lukkes følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.98:

 • 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c)
 • 004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer
 • 010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Endvidere lukkes driftsgruppering 090 Udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012) under funktion 5.68.98.

På dranst 2 lukkes gruppering 001 med refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002).

Samtidig autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.57.72:

 • 090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 092 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 b og 75 c)
 • 093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer
 • 094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

På dranst 2 autoriseres følgende gruppering:

 • 004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091).

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.

 

Ad 17. Mindre præciseringer på beskæftigelsesområdet

b) Funktion 5.68.98 gruppering 015 på dranst 1 og gruppering 008 på dranst 2

Gruppering 008 på funktion 5.68.98 under dranst 2 ændres til kun at vedrøre refusion af udgifter vedr. 15-17 årige, så overskriften ændres til: ”Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17 årige med 50 pct. refusion (grp. 015)”.

Præciseringerne har virkning fra budget 2020.

Endvidere præciseres i konteringsreglerne på gruppering 015 under dranst 1, at den også anvendes til udgifter til befordringsgodtgørelse til denne målgruppe.

Præciseringen har virkning fra regnskab 2019.

Pr. 21. december 2018

Ad 6. Gruppering 103 på dranst 1 under 5.68.98 ændres til afløb

I forbindelse med, at der oprettes en ny gruppering til jobrotationsydelse til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. nedenfor, ændres gruppering 103 til en afløbskonto for jobrotationsforløb før 1. januar 2019.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.

Ad 7. Oprettelse af gruppering 105 på dranst 1 under 5.68.98

Gruppering 105 oprettes som ny konto for kontering af jobrotationsydelse til særlige grupper med videregående uddannelse. Ordningen refunderes fremadrettet gennem det klassiske refusionssystem som en lovbunden ordning, og ikke længere som tilskud efter ansøgning, hvilket følger af Aftale om parallelsamfund af maj 2018. Gruppering 010 på dranst 2 konsekvensrettes derfor.

Gruppering 103 ændres samtidig til en afløbskonto.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2019.

Pr. 22 december 2017

Ad 27 Oprettelse af gruppering på funktion 5.68.98

Som led i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af 19. august 2016 er det aftalt, at der afsættes en pulje i perioden 2017-2019 til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Til registrering af udgifter og tilskud fra staten vedrørende pulje til opkvalificering på mangelområder oprettes følgende driftsgruppe-ring på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger

 • 104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud
  Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017.

Det bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har varslet om ændringen på deres hjemmeside med henblik på at lette omposteringen.

Ad 28 Præcisering vedrørende anvendelse af art 8.6 på gruppering 100, 101, 103 og 104 på funktion 5.68.98

På gruppering 100, 101, 103 og 104 på funktion 5.68.98 skal kommunerne – foruden udgifterne – også registrere statstilskuddet på dranst 1. Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Med henblik på at kunne beregne de registrerede udgifter før statstilskud skal det derfor præciseres, at kommunerne skal registrere statstilskuddet på art 8.6. Statstilskud.

Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017.

Pr. 5. juli 2017

Ad 11 Præcisering af konteringsreglerne på funktion 5.68.98, gruppering 011

Konteringsreglerne på gruppering 011 under funktion 5.68.98 tilrettes, så det fremgår, at der for så vidt angår udgifter efter §§ 34a og 34b i lov om aktiv socialpolitik er tale om afløbsudgifter. Det skyldes, at §§ 34a og 34 b i lov om aktiv social politik er ophævet pr. 1. januar 2017.

Præciseringen har virkning fra regnskab 2017.

Ad 12 Nye grupperinger på funktion 5.68.98

Der tilføjes nye grupperinger på funktion 5.68.98:

Dranst 1:

 • 090 Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere vedrørende 2011-2012

Dranst 2:

 • 009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012)

Grupperingen skal anvendes ved registrering af ekstraordinær efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere vedrørende 2011-2012. Der henvises til, at kommunerne af STAR ved brev af 24. maj 2017 er orienteret om, at det er konstateret, at en gruppe af borgere, der var i målgruppen for den tidligere jobpræmieordning for enlige forsørgere (jf. Lov nr. 1593 af 22. december 2010 om en 2-årig forsøgsordning for enlige forsørgere) ved fejl er blevet undtaget for muligheden for at modtage en jobpræmie i forbindelse med lønindkomst inden for forsøgsperioden (1. januar 2011-31. december 2012).

De pågældende borgere har et retskrav på at få efterbetalt en jobpræmie under forudsætning af, at de har modtaget en lønindkomst inden for forsøgsperioden. Kommunernes udgift til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere refunderes 100 pct. af staten.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2017.

Pr. 6.juli 2016

Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer

l) På funktion 5.68.98 gruppering 101 pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere er der 100 pct. tilskud fra 1. juli 2015 - 30. juni 2017. Herefter udgår tilskuddet 80 pct. Det præcisres i kapitel 3 og 4, at tilskuddet for budget 2017 udgør 80 pct. Halvdelen af året.

Ændring 10 l) har virkning for budget 2017.

Pr. 22. december 2015

Ad 9 Indtægter vedr. jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse registreres fra og med 2016 på dranst 1

Fra og med 2016 skal kommunernes indtægter fra tilskuddet til jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse registreres på den autoriserede gruppering på dranst 1 og ikke på dranst 2. Dette gælder både for indtægter, der knytter sig til funktion 5.68.91, gruppering 017, samt indtægter, der knytter sig til funktion 5.68.98, gruppering 103. Som følge heraf rettes konteringsreglerne på de to grupperinger.

Henvisningen til funktion 5.68.91, gruppering 017, fjernes på funktion 5.68.91, dranst 2, gruppering 001, og henvisningen til funktion 5.68.98, gruppering 103, fjernes på funktion 5.68.98, dranst 2, gruppering 010.

Grunden til at indtægterne fra og med 2016 ikke skal konteres på dranst 2 er, at indtægterne ikke kommer fra refusionssystemet. Indtægterne bliver derimod udbetalt som et tilskud på baggrund af tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.

Ad 10 Ændring af lovhenvisning på gruppering 100 og 101 under funktion 5.68.98

I kapitel 3.5.9 er der forkert lovhenvisning på gruppering 100 og 101 på funktion 5.68.98, mens der er korrekt lovhenvisning i kapitel 4.5.9. Tilbud, der finansieres af den regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, har hjemmel i § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, mens tilbud, der finansieres af pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere, har hjemmel i § 33 a i samme lov. Fejlen i kapitel 3.5.9 er rettet.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ad 13 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 5.68.98 vedr. jobpræmie

Jobpræmieordningen ophørte 31. maj 2014. På baggrund heraf nedlægges følgende grupperinger på funktion 5.68.98:

Dranst 1:

 • 091 Afløb af tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget jobpræmie
 • 095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed

Dranst 2:

 • 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2016.

Ad 16 Nedlæggelse af grupperingerne på 5.68.98 vedr. mentor og oprettelse af grupperinger på 5.68.90 vedr. mentor

Fra og med 2016 sammenlægges bevillingerne til henholdsvis mentorstøtte og driftsudgifter ved aktivering af bl.a. kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Der henvises til lovforslag nr. 66 om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (ændret minimumskav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.), som

Folketinget har vedtaget den 21. december 2015. Med lovændringen ændres minimumskravet til mentorindsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere, men der er ikke ændring i, hvem der kan få mentorstøtte, og for hvilke målgrupper mentor udgifterne er refusionsberettigede. Mentorrammen nedlægges, og i stedet skal refusion af mentorudgifter hjemtages med 50 pct. under rådighedsbeløbet for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere eller rådighedsbeløbet for driftsudgifter ved aktivering af revalidender samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Som følge heraf nedlægges følgende grupperinger på funktion 5.68.98 og efterfølgende grupperinger oprettes på funktion 5.68.90.

Nedlægges på funktion 5.68.98:

Dranst 1:

 • 012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f
 • 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)
 • 019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor

Oprettes på funktion 5.68.90:

Dranst 1:

 • 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.
 • 018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter
 • 019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.

Samtidig konsekvensrettes refusionsgrupperingen 008 på dranst 2 på funktion 5.68.98, så omtale af refusion af mentorudgifter fjernes. På funktion 5.68.90, dranst 2, gruppering 001, tilføjes en henvisning til driftsgruppering 017 og på gruppering 002 tilføjes en henvisning til driftsgruppering 019.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2016.

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

o) På gruppering 004, 005 og 015 på funktion 5.58.82 tilføjes i konteringsreglerne ”Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne gruppering, men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.” Tilføjelsen indsættes for at undgå misforståelser mellem STU og de omtalte særligt tilrettelagte projekter efter § 32, stk. 1, nr. 2, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er en lignende tilføjelse på gruppering 004 på funktion 5.68.90.

x) På funktion 5.68.98 fjernes henvisningen i konteringsreglerne til ”at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 5.57.75”. (Henvisningen er fra 2016 ikke længere aktuel.) På gruppering 009 på funktion 5.68.98 præciseres det, at målgruppen også omfatter integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Pr. 28. august 2015

Refusionsomlægning

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.

Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere 
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
 • Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder

Kontant- og uddannelseshjælp

På funktion 5.57.73 oprettes seks nye grupperinger på dranst 1 til registrering af de forskellige typer af forsørgelsesudgifter, herunder løntilskud omfattet af det nye refusionssystem. Derudover oprettes der fire refusionsgrupperinger på dranst 2 for hver af de forskellige driftsgrupperinger til ydelser:

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Dranst 1

 • 007 Kontanthjælp
 • 008 Uddannelseshjælp
 • 009 Særlig støtte
 • 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
 • 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering
 • 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension

Dranst 2

 • 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion
 • 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion
 • 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion
 • 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion
 • 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
 • 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
 • 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
 • 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
 • 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion
 • 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion
 • 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion
 • 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion
 • 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion
 • 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion
 • 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion
 • 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion
 • 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion
 • 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion
 • 024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion
 • 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion
 • 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion
 • 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion
 • 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion
 • 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion

Desuden omdøbes en række grupperinger på de nuværende funktioner vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, dvs. funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, primært til afløbsgrupperinger. I den forbindelse omdøbes funktion 5.57.75 til Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Som en konsekvens heraf flyttes gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob fra funktion 5.57.75 til funktion 5.68.98 gruppering 005. Konteringsreglerne for refusionsgrupperingerne på dranst 2 på de to funktioner er samtidig konsekvensrettet.

Som følge af ændringer vedrørende løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er konteringsreglerne på funktion 5.68.98 gruppering 009 endvidere konsekvensrettet.

Det bemærkes, at gruppering 019 på funktion 5.57.73 fremover kun vil omfatte udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, mens udgifter til kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension registreres på den nye gruppering 012 på funktion 5.57.73. Det bemærkes samtidig at engangshjælp efter § 25 a i LAS til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension fremover ikke skal registreres på gruppering 019 sammen med kontanthjælpen til denne persongruppe efter § 27 i LAS.

Engangshjælpen til denne persongruppe skal fremover i stedet registreres på den nye gruppering 007 på funktion 5.57.73. Dette skyldes at engangshjælpen er omfattet af refusionsomlægningen, mens hjælpen efter § 27 i LAS ikke er omfattet af refusionsomlægningen. Det bemærkes endvidere, at engangshjælp efter § 25 a i øvrigt fortsat konteres sammen med den ydelse, engangshjælpen udbetales forud for.

Det bemærkes endvidere, at den nuværende gruppering 097 Tilbagebetaling af hjælp med 30 pct. refusion på funktion 5.57.73 fremover kun omfatter tilbagebetaling af dels hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 dels af hjælp efter §§ 27 og 29 i LAS, som ikke er omfattet af det nye refusionssystem.

Der sker ændringer på følgende grupperinger på de to funktioner:

5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Dranst 1

 • 001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
 • 002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik
 • 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion
 • 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51).
 • 014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4)
 • 015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion
 • 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion
 • 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion

Dranst 2

 • 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097

Dertil kommer som nævnt, at følgende gruppering slettes på 5.57.75:

Dranst 1

 • 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob

Grupperingen flyttes til funktion 5.68.98:
 5.68.98 Beskæftigelsesordninger

Dranst 1

 • 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob

Pr. 21. maj 2015

Ad 7 Jobpræmie for enlige forsørgere mv.

Jobpræmieordningen for enlige forsørgere mv. var en toårig forsøgsordning, der ophørte ved udgangen af 2012. Som følge heraf nedlægges gruppering 090 på funktion 5.68.98. På dranst 2 konsekvensrettes konteringsreglerne på gruppering 009.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ad 8 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv.

Jobpræmieordningen til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. var en toårig forsøgsordning, der ophørte d. 31. maj 2014. Der kan dog forsat komme afløbsudgifter. Ophør af ordningen tilføjes i konteringsreglerne på funktion 5.68.98, gruppering 091 og 095, ligesom betegnelsen af gruppering 091 og 095 ændres som følge af ordningens ophør.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ad 12 Konteringen af udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti

For klart at kunne adskille udgifter, der er finansieret af hhv. budgetgaranti og beskæftigelsestilskud blev der med virkning fra regnskab 2014 lavet en ændring af udgifterne til løntilskud til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. orienteringsskrivelse af 14. januar 2015, pkt. 6.

Af orienteringsskrivelsen fremgik det endvidere, at udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion med virkning fra regnskab 2015 konteres på to nyoprettede grupperinger på funktion 5.68.98.

Med henblik på at opnå en endnu klarere adskillelse mellem budgetgaranterede udgifter og udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet laves følgende ændringer:

1. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusion. Udgifterne som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fremadrettet konteres på funktion 5.68.98:

Dranst 1:

 • 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion,jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

På funktion 5.68.91 slettes gruppering 013 og 014.

Dranst 2:

 • 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)

På funktion 5.68.91 konsekvensrettes gruppering 001.

2. Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger. Udgifterne, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91, skal fremadrettet konteres på funktion 5.68.98:

Dranst 1:

 • 004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer

På funktion 5.68.91 slettes gruppering 019.

Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2016.

Ad 16 Øvrige ændringer og præciseringer

Ændringerne 16a til 16c træder i kraft med virkning for budget 2016, mens ændringerne 16d til 16l træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

e. I konteringsreglerne på gruppering 100 og 101 på funktion 5.68.98 er beskrivelsen af artskonteringen blevet slettet. Konteringen af udgifter og indtægter på de to grupperinger skal ske efter de generelle regler om artskontering, som fremgår af kapitel 2. Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på de to puljer, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Da det vedrører puljer, hvor kommunerne får udbetalt tilskud direkte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i henhold til tilsagn om tilskud, er ordet ”refusion” ændret til ”tilskud”.

Pr. 14. januar 2015

Ad 7 Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen

Som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 jf. lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) og lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. gennemføres en række ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats.

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Med beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskudspladser. Derfor slettes henvisningen til dette i den indledende tekst på funktionen.

På funktion 5.68.91 foretages præciseringer af konteringsreglerne for voksenlærlingeordningen gruppering 013 og 014. Præciseringerne er en følge af ændringer i målgrupperne.

Refusionssatsen af udgifterne til jobrotation ændres med beskæftigelsesreformen fra 100 pct. til 60 pct. Som følge heraf flyttes udgifterne til jobrotation fra funktion 5.68.91 til 5.68.98, så udgifterne registreres på en funktion, hvor også de øvrige udgifter er budgetgaranterede.

På funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ændres gruppering 016 og 017, således at der her registreres afløbsudgifter for jobrotation med 100 pct. refusion.

Samtidig oprettes to nye grupperinger, 102 og 103 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, til registrering af jobrotation med 60 pct. refusion.

 • 102 Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

På funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger oprettes endvidere under dranst 2 en gruppering 010 til registrering af refusionen

 • 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)

Med beskæftigelsesreformen, jf. lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., overgår ansvaret for initiativer i forbindelse med virksomhedslukninger fra det regionale beskæftigelsesråd til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund foretages en ændring af gruppering 019.

5.68.98 Beskæftigelsesordninger

Som følge af beskæftigelsesreformen oprettes dels en regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb for dagpengemodtagere dels en pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere.

Der oprettes to nye grupperinger, 100 og 101 til registrering af udgifter til uddannelsespuljerne på funktion 5.68.98.

 • 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. refusion, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Pr. 9. december 2014

Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer

Alle ændringer under ”Øvrige ændringer og præciseringer” har virkning for regnskab 2014.

b) I orienteringsskrivelse af 22. december 2010, blev der slettet en del grupperinger på funktion 5.68.98. Ved en fejl blev det ikke nævnt at gruppering 092 er blandt de slettede grupperinger. Grupperingen skal slettes, og indtægterne skal i stedet registreres på funktion 5.68.90.

Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.

Pr. 4. juli 2014

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

k) På funktion 5.58.81 gruppering 012 præciseres det, at mentorudgifter for personer i fleksjob m.v. også registreres på 017 på funktion 5.68.98. På gruppering 098 fjernes henvisning til en gruppering 003, idet den ikke længere vedrører driftsudgifter ved aktivering, men alene udgifter til befordringsgodtgørelse. På gruppering 105 ændres teksten, så tilbagebetalinger også vedrører gruppering 008 (ikke 007). På gruppering 109 fjernes henvisning til gruppering 011, der ikke længere er autoriseret. På dranst 2 tilføjes hvilke indtægter fra indtægtsgrupperingerne under dranst 1, der skal medtages på henholdsvis gruppering 005 og gruppering 007

o) På funktion 5.68.98 er indledningen til funktionsområdet præciseret, idet mentor-udgifter ikke kun registreres på gruppering 012 (og 019) men også på gruppering 017. Desuden er der tilføjet, at mentorudgifter vedr. jobafklaringsforløb registreres på funktion 5.58.82. På gruppering 010 er forkortelsen LAB skrevet ud til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På gruppering 011 er der tilføjet tekst om § 34 b i lov om aktiv socialpolitik, idet disse udgifter blev indført med kontanthjælpsreformen.

På gruppering 012 præciseres hjemmelhenvisningen til § 121a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På samme gruppering præciseres teksten, så det fremgår, at udgifter til mentor ligeledes omfatter revalidender og ansatte i fleksjob samt unge 15-17 årige i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats.

Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på 5.58.82. På gruppering 015 præciseres det, at udgifter til mentor til unge 15-17-årige registreres på gruppering 012 eller 017. På gruppering 017 præciseres hjemmelhenvisningen til § 121a i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats. På samme gruppering præciseres teksten, så udgifter til mentor ligeledes omfatter revalidender og ansatte i fleksjob. Det er tilføjet, at der på kontoen ligeledes registreres mentorudgifter til unge under 18 år. Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på 5.58.82.

På gruppering 097 præciseres det, at udgifterne også registreres på gruppering 012. På gruppering 003 på dranst 2 rettes henvisningen til regnskabsbekendtgørelsen. På gruppering 008 på dranst 2 præciseres, at refusion vedr. mentorudgifter sker indenfor et loft. Det tydeliggøres i konteringsreglerne, at der er autoriseret en gruppering 020 vedrørende tilskud fra EU.

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014.

Pr. 9. oktober 2013

Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen

Som følge af kontanthjælpsreformen gennemføres en række ændringer af den kommunale kontoplan. Kontanthjælpsreformen er udmøntet i to love:

 • Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)
 • Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014.

Kontanthjælpsreformen indebærer bl.a., at kontanthjælpen afskaffes for unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse unge modtager i stedet for uddannelseshjælp på SU-niveau. Samtidig omlægges den aktive indsats, så det primære mål bliver uddannelse og efterfølgende støtte til den unge i overgangen til uddannelse. Unge, der ikke er uddannelsesparate, modtager et aktivitetstillæg i aktive perioder.

For voksne kontanthjælpsmodtagere vil jobparate kontanthjælpsmodtagere skulle arbejde for deres kontanthjælp fx i nyttejob, mens særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere skal have en styrket og mere helhedsorienteret indsats. I denne sammenhæng forbedres og målrettes mentorstøtten til dem, der har behov for denne støtte.

Som følge af indførelsen af uddannelseshjælp oprettes nye grupperinger på funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp og på funktion 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til registrering af udgifterne til uddannelseshjælp. Desuden oprettes der på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats nye grupperinger til registrering af driftsudgifterne til aktivering til uddannelseshjælpsmodtagere. Som følge af ændringer af refusionsreglerne vedr. driftsudgifter oprettes endvidere grupperinger til registrering af ikke-refusions-berettigende driftsudgifter på denne funktion.

Som følge af målretningen af mentorstøtten, herunder ændringerne af refusionsreglerne, oprettes  der nye grupperinger til registrering af mentorudgifter til personer i ressourceforløb på funktion 5.58.82 Ressourceforløb, ligesom der foretages ændringer i registreringen af mentorudgifterne på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger. Der oprettes endvidere en gruppering til registrering af ikke-refusionsberettigende mentorudgifter på denne funktion.

Derudover foretages konsekvensændringer af konteringsreglerne bl.a. som følge af aldersgrænsen for de særlige ungesatser forhøjes fra under 25 år til under 30 år.

Endvidere foretages opdatering af hjemmelshenvisning vedrørende kontanthjælpsudgifter til  personer med psykiske lidelser.

De konkrete ændringer i den kommunale kontoplan er følgende:

Funktion 5.68.98

På funktionen foretages ændringer af hjemmelshenvisning på grupperingerne 003, 011, 012 og 017 og 097. Samtidig oprettes en ny gruppering 019.

 • 019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor

Endvidere foretages en konsekvensrettelse på gruppering 009, hvor uddannelseshjælpsmodtagere tilføjes.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014.

Pr. 28. juni 2013

Ny gruppering på funktion 5.68.98 vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 612 af 12. juni 2013 om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov foretages ændringer af funktionerne 5.68.98, 3.30.46 og 5.68.90 i den kommunale kontoplan.

Lovændringen indebærer, at der ikke længere kan gives statslig refusion af udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lovændringen træder i kraft 1. august 2013.

Det oprettes en ny gruppering 018 på funktion 5.68.98 til registrering af udgifterne til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:

 • 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Der foretages samtidig konsekvensændringer af konteringsreglerne på funktion 3.30.46, hvor der tilføjes en bemærkning om, at udgifter til STU , som er givet som tilbud efter lov om en aktiv  beskæftigelsesindsats, efter 1. august 2013 skal registreres på den nyoprettede gruppering 018 på funktion 5.68.98.

Endvidere foretages en konsekvensrettelse på funktion 5.68.90, gruppering 004, hvor STU slettes.

Ændringen betyder, at der vil være registreringer to steder i kommunens regnskab vedrørende STU for 2013, idet de registreringer, der er foretaget før 1. august skal blive stående der, hvor de hidtil har været registreret.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Pr. 21. december 2012

Ad 4 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger vedrørende 2010

I forbindelse med omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev en række grupperinger på ordninger, hvor refusionssatsen ændredes, omdøbt med henblik på at kommunerne kunne bruge dem til særskilt registrering og refusionshjemtagelse af ”afløbsudgifter fra 2010”. Udgifter fra 2011 og frem er registreret på nyoprettede grupperinger. Da der fremadrettet kun i meget begrænset omfang vil kunne være sådanne afløbsudgifter fra 2010, nedlægges de til formålet omdøbte grupperinger fra regnskab 2013. Eventuelle afløbsudgifter på de nedlagte grupperinger skal fremover registreres berigtigelser på de omfattede områder.

Funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger

 • 008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke forsikrede ledige fra den statslige flaskehalsbevilling (Styringsloven § 42)
 • 019 Afløbsudgifter og tilskud i 2010 til jobcentre og pilotjobcentre vedrørende kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehalsproblemer,jf. Styringsloven § 42
 • 094 Afløb vedr. driftsudgifter til aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere, der vedrører 2010, men som først afholdes på regnskab 2011. Udgifterne dækker grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014, 016,018, 020 og 092

Ad 7 Adskillelse af hjælpemidler og befordring i beskæftigelsesindsatsen

På baggrund af en kortlægning af anvendelsen af bevillingerne til hjælpemidler ændres kontoplanen således, at udgifterne til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsændringer udskilles fra befordringsudgifter. Ændringen sker både af hensyn til den statslige økonomistyring og styringsniveauet i kommunerne, og således at udgifterne til hjælpemidler og befordringsudgifter kan opgøres entydigt.

Funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger

Den eksisterende gruppering 011 anvendes fremover alene til registrering af udgifter til hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere, mens udgifterne til befordring fremover skal registreres på en nyoprettet gruppering 097

 • 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75a, 76 og 77
 • 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013.

Pr. 31. marts 2011

Gruppering 016 på funktion 5.68.98 nedlægges, idet alle udgifter, der ikke gives som led i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), skal registreres på funktion 3.30.44 Produktionsskoler.Gruppering 018 på funktion 5.68.98 nedlægges, idet grupperingen er tom. Der henvises til udgifter, der skal registreres på funktion 5.46.60, grp. 013. Samtidig nedlægges gruppering 017 på dranst 2 på funktionen.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

Pr. 22. december 2010

Oprettelse af ny funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Der oprettes en ny funktion 5.68.90 til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

Udgifterne, der er refusionsberettigede, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

På dette område gives der 50 pct. refusion inden for et fælles driftsloft.

Udgifterne opdeles for de fleste af målgruppernes vedkommende i udgifter til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter for målgrupperne, dog med undtagelse af modtagere af ledighedsydelse og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse, hvor der kun oprettes én driftsgruppering.

Ændringer af funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98

Der er afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. På funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98 sker afløbet på nyoprettede grupperinger på de eksisterende funktioner, dog med undtagelse af de eksisterende grupperinger 007 på funktion 5.57.71 og 5.58.80 samt gruppering 003 på funktion 5.58.81, der ændres.

Derudover ændres refusionssatserne på de eksisterende grupperinger på funktionerne.

Endvidere oprettes nye grupperinger til tilbagebetalinger på dranst 1 og til statsrefusioner og tilbagebetalinger på dranst 2.

Der foretages endvidere mindre konsekvensrettelser af de henvisninger, der er til grupperingerne på funktionerne under dranst 2 statsrefusion.

På funktion 5.68.98 nedlægges grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014, og 020, da disse udgifter flyttes til den nyoprettede funktion 5.68.90. Der oprettes en gruppering til afløbsudgifter vedr. udgifter i 2010 på disse grupperinger. Derudover er der på dranst 2 slettet grupperingerne 007, 016 og 020.

Desuden er der foretaget en række korrekturrettelser på funktion 5.68.98

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011.

Pr. 15. juli 2010

Ad 5 Ny gruppering 010 på funktion 5.68.98 til tilskud til befordring efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Der oprettes en ny gruppering 010 på funktion 5.68.98 til kontering af udgifter til særlige aktiviteter, herunder tilskud til befordring i forbindelse med jobsøgning efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne efter § 7 finansieres fuldt ud af kommunerne, jf. lovens § 117. Da udgifterne finansieres fuldt ud af kommunerne, skal de ikke indgå i opgørelsen af hverken beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de registreres på en autoriseret gruppering for at sikre, at udgifterne hertil kan adskilles fra udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien.

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2011.

Ad 7 Ændringer i medfør af Ungepakken

Som led i Aftalen om flere unge i uddannelse og job får unge i alderen 15-17 år, der ikke er i uddannelse eller job, mulighed for at få tilbud fra jobcentrene om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering, mentorstøtte og befordringsgodtgørelse. Der oprettes dertil en ny gruppering til registrering af driftsudgifter til aktive tilbud til de 15-17-årige på funktion 5.68.98

Beskæftigelsesordninger:

 • 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)

I forlængelse heraf foretages en udvidelse af gruppering 012 Udgifter til mentor på funktion 5.68.98, således at denne gruppering bl.a. også omfatter udgifter til mentorer til de 15-17-årige. Udgifterne til vejledning og opkvalificering af de unge er omfattet af refusionsbestemmelserne og gruppering 008 på dranst 2 ændrer derfor betegnelse til:

 • 008 Refusion af mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion

Endvidere opdateres §-henvisninger på funktion 5.68.98 gruppering 003.

Disse ændringer træder i kraft 1. august 2010 og har således virkning fra regnskab 2010.

Pr. 24. september 2009

Ad 10 Præcisering vedr. kontering på funktion 5.68.98 gruppering 012 Udgifter til mentor, samt kontering på funktion 5.58.81 gruppering 003 og 012 - vedrørende registrering af mentorudgifter i 2009 og 2010, jf. LAB § 78-81.

Det præciseres, at der i regnskab 2009 som hidtil alene registreres mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere på gruppering 012 på funktion 5.68.98, da de nye konterings- og refusionsregler for mentorordningen først træder i kraft fra budget 2010. Ligeledes præciseres det, at der i 2009 ved kontering af mentorudgifter efter LAB- lovens § 78-81 til personer på ledighedsydelse og i fleksjob skal anvendes henholdsvis gruppering 003 og 012 på funktion 5.58.81. Med virkning fra Budget 2010 skal alle mentorudgifter efter LAB- lovens § 78-81 registreres på gruppering 012 på funktion 5.68.98.

Ad 11 Præcisering vedr. kontering af udgifter til manglende opfyldelse af kvote for løntilskudspladser.

(funktionerne 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, 5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)

Det fremgår nu, at de indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den gruppering, hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også konteres. Som følge heraf nedlægges gruppering 094 på funktion 5.68.98, gruppering 108 på funktion 5.68.94 og gruppering 018 på funktion 5.68.91.

Præciseringen vedrørende funktion 5.68.98 og funktion 5.68.94 træder i kraft med virkning for regnskab 2009, mens præciseringen vedrørende funktion 5.68.91 træder i kraft med virkning fra budget 2010.

Ad 12 Ændring af gruppering 013 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordning

Gruppering 013 på funktion 5.68.98 skal fremover omfatte jobcentrenes udgifter til ledige arbejdssøgende kontant- og starthjælpsmodtagere, der har skiftet bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde i en region, hvor der er behov for arbejdskraft, jf. § 8 og § 122a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 13 i bekendtgørelse nr. 743 af 3. juli 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats (flyttehjælp). Endvidere skal der på grupperingen registreres udgifter, hvor jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, og hvor kommunen afholder udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til administration, og målgruppen er kontant- og starthjælpsmodtagere, jf. § 81a, stk. 3, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som hidtil registres også udgifter til opkvalificering af kontant- og starthjælpsmodtagere uden løntilskud, jf. § 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder også udgifter til forsøg i perioden 1. januar 2010 til 31. august 2012, hvor betingelserne for tilskud forenkles for faglærte og ufaglærte samt ledige med en forældet uddannelse, jf. §§ 5-6 i bekendtgørelse nr. 728 af 3. juli 2009 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

På grupperingen registreres ikke længere udgifter efter § 101 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, da denne er ophævet. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009. Dog gælder ændringen vedrørende flyttehjælp først fra 1. januar 2010 og dermed fra budget 2010.

Ad 13 Præcisering af gruppering 007 dranst 2 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger omkring opgørelse af rådighedsbeløbet.

På funktion 5.58.98 dranst 2 gruppering 007 tilføjes yderligere to grupperinger, der indgår i opgørelsen af antallet af helårspersoner, der ligger til grund for beregningen af kommunens rådighedsbeløb: Driftsgrupperingerne 101 og 102 på funktion 5.58.81 tilføjes jf. arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om kommunernes opgørelse af driftsudgifter ved aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2009.

Ad 14 Ny gruppering 008 Refusion af mentorudgifter med 50 % refusion på dranst 2 funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger.

Der tilføjes en ny gruppering på dranst 2 funktion 5.68.98, gruppering 008 til registrering af refusion til mentorordninger efter § 78-81 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der fremover refunderes med 50 pct. af staten. Refusionen vedrører udgifterne på funktion 5.68.98 gruppering 012 Udgifter til mentor. Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010.

Pr. 13. juli 2009

Mentorordning – overgangsordning og fremtidig udgiftskontering. Som led i den generelle forenkling af mentorordningen konteres alle udgifter til mentorer uanset målgruppetilhørsforhold fra Budget 2010 og fremadrettet på funktion 5.68.98. gruppering 012 Udgifter til mentor.

h. Konsekvensrettelse af tekst til gruppering 012 på funktion 5.68.98 i kontoplan og konteringsreglerne

Ændringen træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010.

Der er på funktion 5.68.98 oprettet en tilsvarende gruppering 094 Indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser, hvor kommunen kan kontere eventuelle indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser til ikke forsikrede ledige.

Ændringen træder i kraft 1. august 2009 med virkning for regnskab 2009

Pr. 17. marts 2008

Under funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 016 er der i afsnit 3.5.9 fejlagtigt henvist til § 32, stk. 2, og i afsnit 4.5.9 henvist til § 32, stk. 1, nr. 3. Den rigtige henvisning er § 32, stk. 1.

Under samme funktion, gruppering 018 henvises der i konteringsreglerne fejlagtigt til funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v., gruppering 002. Efter funktion 5.46.60 med orienteringsskrivelse af 30. august 2007 blev ændret, skal der henvises til gruppering 013.

Pr. 3. april 2007

På 5.68.98 Beskæftigelsesordninger autoriseres gruppering 020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Grupperingen vedrører beløb, der indgår under rådighedsbeløbet til driftsudgifter.

5.68.98.020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres udgifter til tilbud efter kapitel 10-12 og tillægsydelser efter kapitel 14 og 15 til ledige selvforsørgende efter § 75 a i beskæftigelsesloven. Kommunen i jobcenteret kan efter en konkret vurdering afholde udgifter til tilbud og tillægsydelser til personer, der er omfattet af § 2, nr. 10 dvs. personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Udgiften refunderes med 50 pct. af staten indenfor rådighedsbeløbet jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.

Pr. 15. december 2006

På funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger autoriseres følgende gruppering:

5.68.98.096 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Her registreres tilskud efter lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen som led i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskud øvrige kursister, som ikke deltager i danskundervisningen efter kapitel 10-12 registreres på 5.46.60 Introduktionsprogram mv. gruppering 096.

Årsagen er, at Folketinget har vedtaget, at tilskuddet også giver i 2007, jf. tekstanmærkning 109 på Finanslov 2007 under § 18 Integrationsministeriet.

Pr. 18. oktober 2006

På funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger autoriseres følgerne gruppering:

5.68.98.093 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag. På grupperingen skal der registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere, der er ydet på et urigtigt grundlag jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111 [jfr. gruppering 11, 12 og 13].

Pr. 14. juli 2006

Det fremgår af konteringsreglerne til funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktionen, hvilket ikke er korrekt. I lighed med øvrige administrationsudgifter vedr. jobcentre og pilotjobcentre skal lønudgifter registreres på 6.45.53 Administration vedrørende hhv. jobcentrene og pilotjobcentrene. Det angives i konteringsreglerne for hver af grupperingerne 004-007 og 011-018 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, at udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor brugsbeløbet, jfr. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk.1. På gruppering 008 Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre til kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer udgår udgifter, så det alene er tilskud, som skal registreres på grupperingen.

Der er endvidere indsat konteringsregler til følgende grupperinger under dranst 2 (statsrefusion):

 • 003 Berigtigelse
 • 006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse
 • 007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter mv 50 pct. pct. afslag
Sidst opdateret: 22-05-2023