Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for anden gæld

Her kan man læse om gældende konteringsregler og ændringer for anden gæld

Her vises ændringer fra 19. juni 2015 og fremefter.

Pr. 21. december 2021

Ad 9 Afledt nedlæggelse af grupperinger vedrørende balanceforskydninger på afløb af sygedagpenge på funktion 8.51.52

Som en afledt konsekvens af, at der lukkes for afløb af sygedagpenge på driftsgrupperingerne 001, 003, 005 og 006 på 5.57.71, jf. pkt. 6, lukkes der parallelt for de tilsvarende grupperinger på funktion 8.51.52 Anden gæld.

Følgende grupperinger nedlægges:

 • 8.51.52 Anden gæld
  012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§55)
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt

Der er kun få konteringer på de pågældende grupperinger, og det vurderes, at der ikke længere vil være afløb.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2022.

Det er muligt at registrere et eventuelt afløb på de berørte grupperinger efter nedlæggelsen på en uautoriseret gruppering på funktionen.

Dranst 2 grupperingerne holdes åbne til og med foreløbig og endelig restafregning for 2021 i 2022, hvorefter de også vil blive lukket.

Ad 11 Øvrige ændringer og præciseringer

l) Under funktionerne 8.51.52/9.51.52 Anden gæld nedlægges gruppering 105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen. Grupperingerne er historiske, jf. pkt. 7 i orienteringsskrivelse af 6. juli 2021.

Pr. 16. oktober 2019

Ad 22. Nye grupperinger til bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne på funktion 8.51.52

I forbindelse med indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere fra 1. januar 2020, jf. lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love oprettes en række nye grupperinger på funktion 8.51.52.

Der autoriseres følgende grupperinger på funktion 8.51.52 under dranst 5:

 • 123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp
 • 124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension, samt kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering
 • 125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
 • 126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til
  arbejdsgiverne

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.

Pr. 29. juni 2018

Ad 2 Ny danskbonus for selvforsørgede omfattede af integrationsprogrammet

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af 20. juni 2017 indføres en ny bonus for bestået danskuddannelse for selvforsørgede omfattede af integrationsprogrammet (henvisningskategori I2). Det gælder fx familiesammenførte til danskere. Danskbonussen er skattefri og består af et engangsbeløb på 6.120 kr. (2018-niveau). Der henvises i øvrigt til lov nr. 320 af 25. april 2018. Kommunerne udbetaler bonussen efter ansøgning med 100 pct. statslig refusion.
Til det formål oprettes to nye grupperinger på funktion 8.51.52 Anden gæld:

Dranst 5:

 • 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22
 • 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2018.

Pr. 22. december 2016

Ad 4 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 8.51.52

Udbetaling Danmark overtog den 1. maj 2015 myndighedsansvaret for yderligere en række kommunale områder, herunder delpension og fleksydelse. På den baggrund nedlægges følgende grupperinger:

 • 018 Delpension
 • 092 Refusion af børnetilskud
 • 093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
 • 094 Refusion af andre familieydelser
 • 103 ATP-bidrag delpension
 • 106 Fleksydelse
 • 107 Bidrag vedr. fleksydelse
 • 108 Refusion vedr. fleksydelse
 • 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten
 • 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)
 • 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skattepligtig)

Konteringsreglerne til funktionen opdateres samtidig.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2017.

Pr. 10. oktober 2016

Ad 5. På funktion 8.51.52 oprettes en ny gruppering til udbetaling af skoleydelse

Med orientering om 40. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der, som følge af lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU), oprettet en ny gruppering til registrering af kommunernes refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10 på funktion 8.51.52 (anden gæld).

Ministeriet har efterfølgende modtaget flere henvendelser vedrørende konteringen af selve udbetalingen af skoleydelsen, idet det ikke er beskrevet, hvor den skal konteres.

Der oprettes i forlængelse heraf følgende gruppering på funktion 8.51.52:

 • 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10

Ændringen er gældende fra regnskab 2016.

Pr. 6. juli 2016

Ad 9 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at kommunerne skal udbetale statens godtgørelse ved deltagelse i integrationsgrunduddannelsens skoleforløb (IGU)

Som følge af lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016.

Loven udmønter den del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, der angår oprettelse af en ny integrationsgrunduddannelse (IGU). I henhold til lovens § 10 modtager målgruppen godtgørelse i perioder med skoleundervisning, som udbetales af kommunerne – herunder også befordringsgodtgørelse, jf. lovens § 10, stk 8. Udgifterne er omfattet af 100 pct. statslig refusion.

Til det formål oprettes en ny gruppering til registrering af kommunernes udlæg på funktion 8.51.52.

5 Balanceforskydninger:

 • 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10.

Ændringen er gældende fra regnskab 2016.

Pr. 22. december 2015

Ad 15 Nedlæggelse af gruppering 096 på funktion 8.51.52

Gruppering 096 Refusion af orlovsydelse nedlægges, da ordningen ophørte pr. 1. juni 2011.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Ad 18 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet

æ) På funktion 8.51.52 er teksten i kapitel 4.8 ændret som følge af de ydelser, der er overgået til Udbetaling Danmark i 2015.

Ændringerne 18a) til 18ø) i træder i kraft med virkning for regnskab 2016.

Ad 21 Øvrige ændringer og præciseringer

f) Det fremgår af orienteringsskrivelse af 21. december 2012, pkt. 10, at udbetalingen af ydelserne, der registreres på funktion 8.51.52, gruppering 010 og 011, overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012. På den baggrund slettes grupperingerne i afsnit 4.8. Grupperingerne er tidligere slettet i afsnit 3.8.

Pr. 28. august 2015

Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.

Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.

Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 2015.

Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid.

En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal således understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den højeste refusionsprocent.

Refusionsomlægningen indebærer, at:

 • Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52.
 • Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år.
 • Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering.
 • Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning.

Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser:

 • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 • Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
 • Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere
 • Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse
 • Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændig virksomhed
 • Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014
 • Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning:

Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikrafttræden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lovforslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser.

Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016.

For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og medfinansieringsregler.

Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem

Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommunale kontoplan bygger på følgende overordnede principper:

 • For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusion i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system.
 • Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion.
 • For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct.
 • Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af forsørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på udgiftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplacering på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusionssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigelser på dranst 2.
 • Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusionsomlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte afløbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opretholdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlægningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafregning for 2015.
 • Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller senere.

De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016.

Sygedagpenge

Der oprettes to nye grupperinger 013 og 014 på funktion 5.57.71 Sygedagpenge til registrering af udgifterne til sygedagpenge fra 28. december 2015 og til løntilskud vedrørende sygedagpengemodtagere fra 1. januar 2016. Desuden oprettes under dranst 2 nye refusionsgrupperinger for henholdsvis sygedagpenge og løntilskud vedrørende sygedagpengemodtagere.

En række af de nuværende grupperinger på funktion 5.57.71 ændres desuden til afløbsgrupperinger.

Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.71:

5.57.71 Sygedagpenge

Dranst 1

 • 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge
 • 003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge
 • 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge
 • 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge
 • 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 013 Sygedagpenge
 • 014 Løntilskud vedrørende sygedagpenge

Dranst 2

 • 002 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090)
 • 005 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012)
 • 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)
 • 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion
 • 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion
 • 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion
 • 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion
 • 014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion
 • 015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion
 • 016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion
 • 017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion

Dertil kommer, at de to nuværende grupperinger på funktion 8.51.52, hvor der efter de gældende regler konteres udgifter til sygedagpenge med 100 pct. statslig refusion ændres til afløbsgrupperinger. Det samme gælder for den gruppering, hvor den statslige refusion registreres.

Anden gæld

Dranst 5

 • 012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)
 • 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt
 • 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser
Sidst opdateret: 22-05-2023