Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Hjælpemidler

Personer med funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, hvis funktionsnedsættelsen medfører barrierer i forbindelse med et job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevilling af hjælpemidler

Der kan bevilges hjælpemidler til mennesker med handicap i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., hvis det er en nødvendig forudsætning for, at borgeren kan udføre arbejdsopgaverne.

Hjælpemidler kan være undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Hvad indebærer bevilling af hjælpemidler?

For at få bevilget hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., er det en betingelse, at:

 • hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
 • udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde
 • hjælpemidlet er af afgørende betydning, for at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
 • hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen

Ansvar for bevilling af hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ligger hos jobcenteret i bopælskommunen, og hjælpemidler kan bevilges som udlån eller tilskud.

Hvem kan få bevilget hjælpemidler?

Det er en betingelse for at få bevilget hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., at man er omfattet af lovens målgrupper.

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer, som er i:

 • ordinær beskæftigelse
 • selvstændig virksomhed
 • tilbud om vejledning og opkvalificering
 • virksomhedspraktik
 • ansættelse i løntilskud, skånejob, løntilskud for personer med handicap (isbryderordningen) og fleksjob
 • seniorjob
 • ressourceforløb

Hjælpemiddelbasen

På Socialstyrelsens hjemmeside, kan du se eksempler på hjælpemidler, der kan bevilges ved forskellige funktionsnedsættelser. Listen er ikke udtømmende. Det betyder at der kan bevilges hjælpemidler via lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., selvom de ikke findes på hjælpemiddelbasen.

Link til hjælpemiddelbasen

Regler og afgørelser

Hjælpemidler i forbindelse med et konkret erhverv eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats bevilges efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv

Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har udsendt en række principafgørelser om hjælpemidler. Ligesom lovgivningen, er principafgørelserne bindende retskilder.

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om principafgørelser på beskæftigelsesområdet:

Ankestyrelsens hjemmeside
 

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 22-03-2024