Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Personlig assistance til personer med handicap

Personlig assistance er en mulighed for støtte, til personer med funktionsnedsættelse der møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud.

Personlig assistance i erhverv

Der kan ydes støtte til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer om ugen.

Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

Den personlige assistents opgaver kan fx være:

 • Praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
 • Tegnsprogstolkning
 • hjælp med at skabe struktur og overblik samt kvalitetssikring af opgaver

Der kan bevilges personlig assistance til følgende grupper:

 • Ordinært ansatte
 • Seniorjobbere
 • Selvstændige
 • Fleksjobbere
 • Personer i løntilskud
 • Personer i virksomhedspraktik

Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Der kan ydes støtte personlig assistance under efter- og videreuddannelse, medmindre den pågældende er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller om specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse.

Når der ydes tilskud til personlig assistance til efter- og videreuddannelse, skal den personlige assistent assistere ved at udføre de praktiske opgaver, som personen med funktionsnedsættelse ikke selv kan eller har meget svært ved at udføre. Det kan fx være ved at fungere som »øjne« eller »ører«, udføre skrive-/sekretærarbejde og hjælpe til ved forberedelse. For døve sker den personlige assistance oftest i form af tegnsprogs- eller skrivetolk. Personlig assistance til efter- og videreuddannelse kan bevilliges til ledige og beskæftigede med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Der kan ydes personlig assistance til følgende grupper:

 • Beskæftigede, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv
 • Beskæftigede, der deltager i kurser, der er et led i arbejdet, betales af arbejdsgiveren og afvikles i arbejdstiden
 • Selvstændige, der deltager i kurser, der er et almindeligt led i efter- og videreuddannelsen i den pågældende branche
 • Ledige der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ledige der deltager i og tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ledige på dagpenge efter § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Personer i opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 15 d. i lov om kompensations til handicappede i erhverv m.v.
 • Sygedagpengemodtagere, revalidender og førtidspensionister, der er på korte erhvervsrettede kurser, som arbejdsgiveren kan få tilskud til efter § 97, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Tilskud til personlig assistance

Ved en bevilling af personlig assistance betaler jobcentret et tilskud til arbejdsgivers udgifter til ansættelse af en personlig assistent. Tilskuddet til personlig assistance svarer som hovedregel til studentertimelønssatsen trin 3, stedtillægssats 4, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten.

Timeløn til studerende

Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt, at den personlige assistent har specielle kvalifikationer for at kunne udføre assistancen, ydes tilskuddet svarende til den ordinære overenskomstmæssige startlønssats på området.

Hvor mange timers personlig assistance kan der bevilges?

Ved 37 timers ansættelse kan man som udgangspunkt bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen. I de særlige tilfælde, hvor der er tale om flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan man bevilges assistance i op til fuld tid, dvs. 37 timer ved en 37 timers ansættelse.

Antallet af personlig assistancetimer bevilges altid efter en konkret vurdering af behovet i det enkelte tilfælde.

Til vurdering af det konkrete behov for assistancetimer har Specialfunktionen Job og Handicap udviklet et dialogskema. Dette kan fungere som et redskab for jobcentermedarbejdere i dialogen med borgeren.

Dialogskema med vejledning (pdf)

Blanketter til ansøgning om personlig assistance

Nedenstående blanketter kan bruges som inspiration til, hvordan oplysninger kan indhentes i forbindelse med sager om personlig assistance. Det er kommunen, der er ansvarlig for, at behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Ansøgning om personlig assistance (pdf) 

Genansøgning på bevilling af personlig assistance (pdf)

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance (pdf) 

Blanket til brug for indsamling af praktiske oplysninger om arbejdsgiver og bevillingshaver (pdf)

Eksempler på blanketter, som jobcentret kan vælge at anvende i forbindelse med tolkning

Kvittering for tolkebistand fra jobcenter København (word)

Tro- og loveerklæring fra Jobcenter Fredericia (word)

Links til regler og afgørelser

I lov om kompensation til handicappede i erhverv og den tilhørende bekendtgørelse kan du læse om reglerne for personlig assistance. Kapitel 3 omhandler personlig assistance til erhverv, og kapitel 4 omhandler personlig assistance til efter- og videreuddannelse.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Skrivelse om tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv

Principafgørelser om personlig assistance

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om principafgørelser på beskæftigelsesområdet:

Ankestyrelsens hjemmeside

 

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 21-03-2024