Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om andet - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til andet i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse.

Hvad betyder det midlertidige AUB-tilskud fra trepartsaftalen fra maj 2020, for tilskud til arbejdsgivere efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

05-10-2020

Det er besluttet, at det i 2020 skal være muligt både at modtage voksenlærlingetilskud og det midlertidige AUB-løntilskud.

Det betyder, at arbejdsgivere i perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. december 2020 kan modtage tilskud efter voksenlærlingeordningen i kapital 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samtidig med, at der i praktikperioden til samme elev modtages det midlertidige AUB-løntilskud, som udbetales efter regler på Børne- og Undervisningsministeriets området.

Det sker som følge af trepartsaftalen fra maj 2020 (Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)). Med trepartsaftalen suspenderes der midlertidigt fra de gældende regler for voksenlærlingeordningen (§ 158, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Således er det i hele perioden fra 1. maj til udgangen af 2020 muligt for arbejdsgivere at modtage tilskud efter voksenlærlingeordningen samtidig med, at de modtager det midlertidige AUB-løntilskud. Hjemmel er etableret ved tekstanmærkning til finansloven.

Du kan finde aktstykke med tekstanmærkning via nedenstående link:

Læs tekstanmærkning til finansloven (nyt vindue)

 

Kan virksomheden få voksenlærlingetilskud til personer under revalidering?

28-03-2018

Nej, der kan ikke ydes støtte efter voksenlærlingeordningen og revalideringsordningen samtidig.
Det er en betingelse for tilskud, at voksenlærlingen i praktikperioden er sikret en ved overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke faglært arbejder får inden for området. Der kan dog ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til voksenlærlingen.

Kan der bevilges mentorstøtte til en person samtidig med, at virksomheden får voksenlærlingetilskud til personen?

28-03-2018

Ja, STAR vurderer, at der kan ydes mentorstøtte til en person i forbindelse med virksomhedens ansættelse af personen som voksenlærling, da voksenlærlingetilskuddet ikke er til hinder for at personen modtager mentorstøtte.

Jobcenteret kan bevilge støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Der kan endvidere bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

Forhindrer værnsreglen, at en voksenlærling kan få forlænget en uddannelsesaftale på den samme virksomhed?

19-12-2019

Værnsreglen i § 156 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hindrer ikke, at en voksenlærling kan få en eksisterende uddannelsesaftale forlænget på den samme virksomhed.

Værnsreglen omfatter kun ordinær ansættelse. Værnsreglen omfatter kun personer, der ikke samtidig med ansættelsen har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse eller været i ansættelse med løntilskud. Ansættelse som elev eller lærling på en virksomhed, er ligeledes ikke omfattet af værnsreglen. Formålet med værnsreglen er at understøtte, at virksomheder ikke fyrer sig til et højere tilskud.

Kommer der en bekendtgørelse ift. ændringer af reglerne om voksenlærlinge?

13/02/2020

Nej. Der henvises i øvrigt til vejledning om voksenlærlingeordningen vejl nr. 9018 af 15. januar 2020. 

Vejledning om voksenlærlingeordningen (nyt vindue)  

Når der er bevilget tilskud til en arbejdsgiver efter voksenlærlingeordningen i LAB, hvilken kommune skal så udbetale tilskud til arbejdsgiveren, når voksenlærlingen flytter til en ny kommune?

15-09-2020

Styrelsen kan vejledende oplyse, at hvis der er truffet afgørelse om en bevilling af tilskud til en arbejdsgiver efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 23, efter den 1. januar 2020, så vil det være den kommunen som eleven flytter til, der skal udbetale tilskud. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 158, at afgørelse om tilskud træffes af elevens opholdskommune. Der henvises i bestemmelsen til § 9, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor opholdskommunebegrebet er uddybet. Det er således også jobcenteret i elevens opholdskommune, der løbende skal udbetale tilskud til arbejdsgiver, jf. pkt. 7.1. i vejledning om voksenlærlingeordningen. Med de nye regler i LAB § 158, vil det derfor – for bevillinger hvor der er truffet afgørelse om tilskud efter den 1. januar 2020 - være elevens opholdskommune, som skal udbetale tilskuddet, og hvis en elev flytter til en anden kommune, vil det derfor være tilflytningskommunen, som er elevens nye opholdskommune, der overtager udbetalingen af tilskud.

Hvis der er truffet afgørelse om bevilling af tilskud til en arbejdsgiver efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, før den. 1. januar 2020 vil det fortsat være jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger, som skal udbetale tilskud m.v. – også selvom eleven flytter til en anden kommune. Hvis bevillingen forlænges eller ændres, vil det være elevens opholdskommune, som skal træffe afgørelse om tilskud. Lov nr. 548, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor bestemmelserne om voksenlærlingeordningen fremgår, trådte i kraft den 1. januar 2020. Forløb som er bevilget forud for den 1. januar 2020 efter den hidtil gældende lov, vil kunne færdiggøres i overensstemmelse med bevillingen efter de hidtil gældende regler, men vil ikke kunne forlænges eller ændres efter de hidtil gældende regler. Dette gælder også bevilgede voksenlærlingeforløb, med undtagelse af de særlige overgangsregler om den nye forhøjede sats jf. § 209, stk. 9. Styrelsen henvise i øvrigt til pkt. 665 i Vejledning om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og pkt. 9.1 i Vejledning om voksenlærlingeordningen.

Opdateres Vitas ift. ændringerne i voksenlærlingeordningen?

I forhold til VITAS og udvidelsen af målgruppen for voksenlærlingeordningen i en forsøgsperiode er der lagt en vejledning på STAR.dk: https://star.dk/it/virksomheds-it/vitas/vejledninger-til-vitas/

Sidst opdateret: 08-10-2020