Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobafklaringsforløb

Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Forløbet er kendetegnet ved, at man skal have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Et jobafklaringsforløb tager udgangspunkt i det ressourceforløb, der er etableret som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Det er således som ved ressourceforløb rehabiliteringsteamet, der skal afgive indstilling om, hvilken tværfaglig indsats man skal have under jobafklaringsforløbet.

Rehabiliteringsteam

Fokus for et jobafklaringsforløb er, at personen får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe personen i arbejde eller i gang med en uddannelse. Forløbet kan bestå af tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor) samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven.

Virksomhedspraktik

Job med løntilskud

Mentorordningen

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen, når man er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Ligesom efter sygedagpengeloven ophører jobafklaringsforløbet, når man ikke længere er uarbejdsdygtig, herunder når helbredstilstanden er stationær. Man kan få et nyt jobafklaringsforløb, hvis man fortsat er uarbejdsdygtig.

Under jobafklaringsforløbet modtager man ressourceforløbsydelse.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Til virksomheder

Hvis virksomheder har ansatte, som er under jobafklaring, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren.

Dine refusionsmuligheder som arbejdsgiver

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan STAR vejlede generelt om reglerne. Du kan desuden finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på retsinformation.dk (nyt vindue)

Til borgere

Pjece til borgere om jobafklaringsforløb (pdf) (nyt vindue)

Hvem kan vejlede?
Du skal kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål til reglerne om sygedagpenge eller jobafklaringsforløb.

Hvor kan du klage?
Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge eller jobafklaringsforløb. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Sidst opdateret: 25-08-2023